Torri glaswellt

Rydym yn torri’r glaswellt ar hyd ochr y ffyrdd i’w gadw’n daclus. Mae hyn hefyd yn helpu i gadw gyrwyr yn ddiogel trwy gynnal gwelededd.

Rhoi gwybod am broblem â gwrych, coeden neu laswellt

Pryd ydym ni'n torri'r gwellt?

Mewn ardaloedd gwledig, rydym yn torri'r glaswellt mewn dau toriad cyffredinol, dwywaith y flwyddyn . Rydym yn torri'r glaswellt ger cyffyrdd, cylchfannau a throadau yn amlach, fel na chyfaddawdir gwelededd.

Mewn ardaloedd trefol (h.y. o fewn ardaloedd 30mya) rydym yn torri'r glaswellt yn llawer amlach. Byddwn yn clirio’r glaswellt oddi ar lwybrau a phalmentydd, ond nid ydym yn casglu'r toriadau o'r ardaloedd glaswelltog.

Rydym yn chwistrellu chwyn mewn ardaloedd 30mya hyd at 3 gwaith y flwyddyn.

Polisi torri gwair / ymylon ffyrdd gwledig (PDF, 109KB)

Gwarchod bioamrywiaeth

Mae glaswellt ac ymyl y ffordd yn safleoedd pwysig ar gyfer bywyd gwyllt, gan gynnwys pryfed sy'n peillio, adar, mamaliaid a rhai planhigion prin. Rydym yn trin rhai ardaloedd gwledig yn wahanol er budd bioamrywiaeth, gall hyn gynnwys gadael i rai rhannau dyfu yn fwy nag eraill. Cewch wybod mwy drwy ddarllen y polisi yma. Rydym hefyd wedi dynodi gwarchodfeydd natur ar ochr y ffordd i ddiogelu'r ymylon o bwys arbennig. I gael gwybod am ein prosiect ymylon ffyrdd (gwefan allanol).