Ffioedd cynllunio, eithriadau a gostyngiadau

Gwybodaeth am y ffioedd cynllunio, eithriadau a gostyngiadau.

Mae’r wybodaeth hon yn darparu crynodeb o’r ffioedd cynllunio a chanllaw yn unig ydi hi.

Dylid talu’r ffi wrth gyflwyno cais cynllunio.  Os nad ydych chi’n siŵr pa ffi i’w thalu, cysylltwch â ni.  Ni ellir gwneud penderfyniad nes y bydd y ffi gywir wedi cael ei thalu. 

Rhestr ffioedd, eithriadau a gostyngiadau

Mae’r ffioedd hyn yn gymwys i geisiadau a wneir o 24 Awst ymlaen.

Amlinellol

Pob Cais Amlinellol
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Pan nad yw arwynebedd y safle yn fwy na 2.5 hectar £460 am bob 0.1 hectare
Pan fo arwynebedd y safle yn fwy na 2.5 hectar £11,500 + £120 am bob 0.1 hectar dros 2.5 hectar, hyd at uchafswm o £150,000

Yn ôl i'r rhestr ffioedd, eithriadau a gostyngiadau

Deiliad Tŷ

Ceisiadau Deiliad Tŷ
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Addasiadau/estyniadau i annedd sengl, gan gynnwys gwaith o fewn ffin £230

Yn ôl i'r rhestr ffioedd, eithriadau a gostyngiadau

Ceisiadau Llawn (a Chyflwyniadau Cyntaf Materion a Gadwyd yn Ôl)

Pob ceisiadau llawn
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Addasiadau/estyniadau i ddau neu fwy o anheddau, gan gynnwys gwaith o fewn ffiniau £460
Anheddau newydd (hyd at, ac yn cynnwys 50) £460 yr annedd
Anheddau newydd (ar gyfer mwy na 50) £23,000 + £120 am bob annedd ychwanegol dros 50, hyd at uchafswm o £300,000
Codi adeiladau (heb fod yn anheddau, amaethyddol, tai gwydr, peiriannau na pheirianwaith)
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Cynyddu arwynebedd y llawr, Dim cynnydd yn arwynebedd gros y llawr, neu ddim mwy na 40m2 £230
Cynyddu arwynebedd y llawr, Mwy na 40m2 ond ddim mwy na 75m2 £460
Cynyddu arwynebedd y llawr, Mwy na 75m2 £460 am bob 75m2 neu ran o hynny, hyd at uchafswm o £300,000
Codi adeiladau (ar dir a ddefnyddir ar gyfer amaethyddiaeth ac at ddibenion amaethyddol)
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Arwynebedd y safle Dim mwy na 465m2 £85
Arwynebedd y safle Mwy na 465m2 ond ddim mwy na 540m2 £460
Arwynebedd y safle Mwy na 540m2 £460 am y 540m2 cyntaf ac £460 am bob 75m2 (neu ran o hynny) dros 540m2, hyd at uchafswm o £300,000
Codi tai gwydr ar dir a ddefnyddir er dibenion amaethyddiaeth
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Arwynebedd y safle dim mwy na 465m2 £85
Arwynebedd y safle mwy na 465m2 £2,600
Codi/addasu/amnewid peiriannau a pheirianwaith
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Arwynebedd y safle dim mwy na 5 hectar £460 am bob 0.1 hectar (neu ran o hynny)
Arwynebedd y safle mwy na 5 hectar £23,000 + £120 yn ychwanegol am bob 0.1 hectar (neu ran o hynny) sydd dros 5 hectar, hyd at uchafswm o £300,000

Yn ôl i'r rhestr ffioedd, eithriadau a gostyngiadau

Ceisiadau nad ydynt am Waith Adeiladu

Meysydd parcio, ffyrdd gwasanaethu neu fynedfeydd eraill
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Ar gyfer defnyddiau presennol £230
Gwastraff (Defnyddio tir i waredu sbwriel neu ddeunyddiau gwastraff neu ar gyfer gollwng deunydd sy’n weddill ar ôl echdynnu neu storio mwynau)
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Arwynebedd y safle dim mwy na 15 hectar £230 am bob 0.1 hectar (neu ran o hynny)
Arwynebedd y safle mwy na 15 hectar £34,500 + £120 am bob 0.1 hectar (neu ran o hynny) sydd dros 15 hectar, hyd at uchafswm o £80,000
Gweithrediadau sy’n gysylltiedig â drilio wrth chwilio am olew neu nwy naturiol
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Arwynebedd y safle dim mwy na 7.5 hectar £460 am bob 0.1 hectar (neu ran o hynny)
Arwynebedd y safle mwy na 7.5 hectars £34,500 + £120 yn ychwanegol am bob 0.1 hectar (neu ran o hynny) sydd dros 7.5 hectar, hyd at uchafswm o £300,000
Cloddio a gweithio mwynau
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Arwynebedd y safle dim mwy na 15 hectar £230 am bob 0.1 hectar (neu ran o hynny)
Arwynebedd y safle wy na 15 hectar £34,500 + £120 yn ychwanegol am bob 0.1 hectar dros 15 hectar, hyd at uchafswm o £80,000
Gweithrediadau eraill (Ceisiadau nad ydynt yn Waith Adeiladu)
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Unrhyw arwynebedd safle £230 am bob 0.1 hectar (neu ran o hynny), hyd at uchafswm o £300,000

Yn ôl i'r rhestr ffioedd, eithriadau a gostyngiadau

Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon

Ceisiadau Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Presennol ac Arfaethedig
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Defnydd neu Weithrediad presennol Yr un ffi â ffi ceisiadau lawn
Defnydd neu weithrediad presennol – cyfreithlon peidio â chydymffurfio ag unrhyw amod na chyfyngiad £230
Defnydd neu weithrediad arfaethedig Hanner y ffi ceisiadau lawn

Yn ôl i'r rhestr ffioedd, eithriadau a gostyngiadau

Cymeradwyaeth Ymlaen Llaw

Cyflwyniadau cymeradwyaeth ymlaen llaw
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Adeiladau a gweithrediadau amaethyddiaeth a choedwigaeth neu ddymchwel adeiladau £100
Gweithredwyr Systemau Cod Telathrebu £460

Yn ôl i'r rhestr ffioedd, eithriadau a gostyngiadau

Materion a Gadwyd yn Ôl

Ceisiadau ar gyfer Materion a Gadwyd yn ôl
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Cais i ddiddymu neu amrywio amod yn dilyn cael caniatâd cynllunio £230
Cais am gymeradwyaeth i faterion a gadwyd yn ôl yn dilyn cymeradwyaeth amlinellol Ffi lawn yn ddyledus, neu os talwyd y ffi lawn eisoes, £460 yn ddyledus

Yn ôl i'r rhestr ffioedd, eithriadau a gostyngiadau

Newid Defnydd adeilad

Newid Defnydd adeilad i’w ddefnyddio fel un neu fwy o dai annedd ar wahân, neu achosion eraill
DatblygiadFfi sy'n daladwy
Newid defnydd annedd sengl i'w ddefnyddio ar gyfer dau neu fwy o anheddau, dim mwy na 50 o anheddau £460 yr un
Newid defnydd annedd sengl i'w ddefnyddio ar gyfer dau neu fwy o anheddau, mwy na 50 o anheddau £23,000 a £120 am bob un dros 50, hyd at uchafswm o £300,000
Newid defnydd adeilad ar gyfer 1 un neu fwy o anheddau ar wahân, dim mwy na 50 o anheddau £460 yr un
Newid defnydd adeilad ar gyfer 1 un neu fwy o anheddau ar wahân, mwy na 50 o anheddau £23,000 a £120 am bob un dros 50, hyd at uchafswm o £300,000
Newid defnydd sylweddol arall i adeilad neu dir £460

Yn ôl i'r rhestr ffioedd, eithriadau a gostyngiadau

Hysbysebu

Ffioedd ar gyfer gwahanol fathau o hysbysebu
Math o hysbysebFfi sy'n daladwy
Mewn perthynas â’r busnes ar yr eiddo £120
Blaen arwyddion nad ydynt wedi’u gosod ar y safle nac yn weledol o’r safle, yn cyfeirio’r cyhoedd at fusnes £120
Hysbysebion eraill £460

Yn ôl i'r rhestr ffioedd, eithriadau a gostyngiadau

Cais am Ddiwygiad Ansylweddol ar ôl cael Caniatâd Cynllunio

Ddiwygiad Ansylweddol ar ôl cael Caniatâd Cynllunio
Math o gaisFfi sy'n daladwy
Ceisiadau mewn perthynas â datblygiadau deiliad tŷ £35
Ceisiadau mewn perthynas â datblygiadau eraill £115

Yn ôl i'r rhestr ffioedd, eithriadau a gostyngiadau

Ollwng Amodau

Ffioedd am Ollwng Amodau
Math o gaisFfi sy'n daladwy
Ceisiadau mewn perthynas â datblygiadau deiliad tŷ £35
Ceisiadau mewn perthynas â datblygiadau eraill £115

Yn ôl i'r rhestr ffioedd, eithriadau a gostyngiadau

Ceisiadau trawsffiniol

Pan fo ceisiadau’n cael eu gwneud am ganiatâd cynllunio, am gymeradwyaeth i faterion a gadwyd yn ôl neu am dystysgrifau defnydd neu ddatblygiad cyfreithlon sy’n ymwneud â thir yn ardal dau neu fwy o awdurdodau cynllunio lleol, rhaid talu ffi i bob un o’r awdurdodau cynllunio lleol. Cyfrifir y ffi sy’n daladwy yn y modd arferol.

Yn ôl i'r rhestr ffioedd, eithriadau a gostyngiadau

Eithrio rhag Talu

Mae ffioedd cynllunio wedi’u heithrio ar gyfer:

 • addasiadau, estyniadau ac ati i dŷ annedd er budd person sydd wedi cofrestru’n anabl.
 • Cais a wneir er yr unig ddiben o gyflawni gweithrediadau i ddarparu mynediad i bobl anabl i, neu o fewn, adeilad neu eiddo y mae aelodau’r cyhoedd yn cael mynediad iddo.
 • Caniatâd Adeilad Rhestredig.
 • Caniatâd Ardal Gadwraeth.
 • Gwaith ar Goed a warchodir gan Orchymyn Diogelu Coed neu i gael gwared ar Berth mewn Ardal Gadwraeth.
 • Cynnig yn ymwneud â gwaith sy’n gofyn am ganiatâd cynllunio yn rhinwedd Cyfarwyddyd Erthygl 4 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 yn unig, h.y. lle mae’r cais yn ofynnol dim ond oherwydd cyfarwyddyd neu amod cynllunio sy’n diddymu hawliau datblygu a ganiateir.
 • Cais yn un am dystysgrif datblygiad cyfreithlon, ar gyfer defnydd presennol, lle byddai cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer yr un datblygiad yn cael ei eithrio rhag yr angen i dalu ffi gynllunio dan unrhyw reoliad ffi gynllunio arall
 • Cais yn un am ganiatâd i arddangos hysbyseb yn dilyn naill ai tynnu cais cynharach yn ôl (cyn dyroddi hysbysiad o benderfyniad) neu yn dilyn gwrthod caniatâd i arddangos hysbyseb, a wnaed gan neu ar ran yr un person.
 • Cais yn un am ganiatâd i arddangos hysbyseb sy'n deillio o gyfarwyddyd o dan Reoliad 7 Rheoliadau Rheoli Hysbysebion 1992, sy’n datgymhwyso caniatâd tybiedig dan Reoliad 6 mewn perthynas â’r hysbyseb dan sylw.
 • Cais yn un am gynigion amgen ar gyfer yr un safle gan yr un ceisydd, er mwyn elwa ar yr hawl datblygu a ganiateir yn Atodlen 2 Rhan 3 Dosbarth E Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995.
 • Cynnig yn adolygiad cyntaf o gais am ddatblygiad o’r un cymeriad, ar yr un safle, gan yr un ceisydd o fewn 12 mis i ddyddiad y cais gwreiddiol os cafodd ei dynnu’n ôl, neu i ddyddiad y penderfyniad os gwrthodwyd caniatâd cynllunio.

Yn ôl i'r rhestr ffioedd, eithriadau a gostyngiadau

Gostyngiadau i Daliadau

Ceir gostyngiadau i ffioedd cynllunio os:

 • yw’r cais yn cael ei wneud ar ran clwb chwaraeon nad yw’n gwneud elw am waith ar feysydd chwarae nad yw’n cynnwys adeiladau, y ffi fydd £460
 • yw’r cais yn cael ei wneud ar ran cyngor cymuned neu gyngor plwyf, y ffi fydd 50%
 • yw’r cais yn gynnig amgen sy'n cael ei gyflwyno ar yr un safle gan yr un ceisydd ar yr un diwrnod, pan fo'r cais hwn yn costio llai, y ffi fydd 50%
 • mewn perthynas â materion a gadwyd yn ôl, rhaid i chi dalu swm sydd yr un faint neu’n fwy na’r hyn a fyddai’n daladwy ar gyfraddau cyfredol am gymeradwyaeth i’r holl faterion a gadwyd yn ôl.  Os yw’r swm hwn eisoes wedi’i dalu, y ffi fydd £460
 • yw’r cais yn un am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer defnydd neu ddatblygiad arfaethedig, y ffi fydd 50%
 • dau neu fwy o geisiadau eu cyflwyno am wahanol gynigion ar yr un diwrnod mewn perthynas â'r un safle, rhaid i chi dalu'r ffi uchaf yn ogystal â hanner swm y gweddill

Yn ôl i'r rhestr ffioedd, eithriadau a gostyngiadau