Cynllunio

Cyfrifoldeb y perchnogion, neu bobl sy’n gwneud gwaith ydi darganfod pa ganiatâd sydd ei angen ar gyfer prosiect cartref.

Services and information

Siarter cydymffurfiaeth cynllunio

Darllenwch ein siarter cydymffurfiaeth cynllunio.

Caniatâd cynllunio

Ffeindiwch a oes arnoch angen caniatâd neu gymeradwyaeth ar gyfer gwaith arbennig.

Cyngor cynllunio

Gallwn ddarparu argymhellion a chyngor ar faterion cynllunio.

Gwneud cais cynllunio

Cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio.

Chwilio a rhoi sylwadau ar geisiadau

Gweld ceisiadau cyfredol a rhoi eich barn arnyn nhw.

Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r CDLl yn pennu lle fydd datblygiadau newydd yn cael creu.

Gorfodaeth cynllunio

Cael gwybod beth y gallwn ei ymchwilio a sut i roi gwybod am tor-rheolaeth cynllunio.

Ardaloedd cadwraeth a adeiladau rhestredig

Dewch i ddysgu am ardaloedd cadwraeth ac adeiladau rhestredig yn Sir Ddinbych.

Ffioedd cynllunio, eithriadau a gostyngiadau

Gwybodaeth am y ffioedd cynllunio, eithriadau a gostyngiadau.

Caniatâd cwrs dŵr cyffredin

Cael gwybodaeth am wneud cais am Caniatâd cwrs dŵr cyffredin.

Bioamrywiaeth

Dysgwch am fioamrywiaeth yn Sir Ddinbych.

Gorchmynion Cadw Coed

Mae Gorchmynion Cadw Coed yn ei gwneud yn drosedd i dorri i lawr, tocio neu ddifrodi coed penodol fel arall.

Pwyllgor Cynllunio

Manylion Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych.

Caniatâd i hysbysebu

Darganfyddwch a oes angen i chi wneud cais am ganiatâd hysbysebu.

Gwarchod Plant a Gofal Dydd Plant

Darganfyddwch a oes angen i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio i redeg busnes gwarchod plant neu ofal dydd i blant o eiddo.

Datblygiadau cynllunio sy’n cael effaith o ran draenio

Mae’n rhaid cyflwyno gwybodaeth fanwl gydag unrhyw gais cynllunio sydd â goblygiadau draenio.

Systemau Draenio Cynaliadwy

Cael gwybod am systemau draenio cynaliadwy gan gynnwys sut i wneud cais am gymeradwyaeth.

Adroddiadau blynyddol ar berfformiad gwasanaethau cynllunio (gwefan allanol)

Gwybodaeth am pherfformiad awdurdodau cynllunio lleol.

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru - Dinbych

Gwybodaeth am y Cyn Ysbyty Gogledd Cymru - Dinbych.

Chwiliadau’r awdurdod lleol

Cynhelir chwiliadau tir wrth brynu eiddo neu ddarn o dir, i weld os oes cyfyngiadau sy’n effeithio’r tir neu’r eiddo.

Tir comin a meysydd pentrefi

Rydym yn cadw y cofrestri ar gyfer tir comin a meysydd pentrefi yn Sir Ddinbych.

Apeliadau

Sut i apelio os bydd eich cais cynllunio wedi cael ei wrthod.

Datblygiadau Seilwaith Mawr

Gweld gwybodaeth am ddatblygiadau seilwaith mawr.

Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol (gwefan allanol)

Dod o hyd i wybodaeth am Brosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol o fewn Cymru a Lloegr

Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) (gwefan allanol)

Mae DAC yn fath o gais cynllunio ar gyfer prosiect seilwaith mawr sydd o bwysigrwydd cenedlaethol yng Nghymru.

Coed, gwrychoedd a glaswellt

Rydym yn cynnal a chadw coed, gwrychoedd a glaswellt ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor.