Rheoliadau cynllunio ac adeiladu

Mae angen caniatâd cynllunio i adeiladu ar dir neu newid defnydd tir neu adeiladau. Bydd rheoliadau adeiladu’n gosod safonau ar gyfer dylunio ac adeiladwaith strwythurau.

Safle Sipsiwn/Teithwyr diawdurdod rhwng Llandegla a Bwlchgwyn

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Rhybudd Gorfodi mewn perthynas â'r safle uchod, ac rydym yn parhau i dderbyn nifer uchel o ymholiadau ynghylch yr achos. Mewn ymateb i hynny, rydym yn darparu diweddariadau ynghylch yr achos yn y fan yma.

Mae statws cyfredol yr achos fel a ganlyn:

Mae Rhybudd Gorfodi wedi’i gyhoeddi yn gofyn am adfer y safle i’w gyflwr awdurdodedig blaenorol. Daeth cyfnod cydymffurfio'r Rhybudd i ben ar 6 Mai 2021, ond nid yw’r derbynwyr wedi cydymffurfio â gofynion y Rhybudd. O ganlyniad, mae’r Cyngor wedi clirio rhan o’r safle. Mae’r Cyngor yn ystyried pa gamau eraill y gallwn ni eu cymryd i sicrhau cydymffurfiaeth. Rydym wedi derbyn cyngor cyfreithiol annibynnol i sicrhau bod ein camau nesaf yn cydymffurfio â’r gyfraith.

Diweddarwyd y statws yma ar 17 Medi 2021 a chaiff ei adolygu'n rheolaidd. Darperir diweddariad statws pellach maes o law.

Safle Sipsiwn/Teithwyr diawdurdod rhwng Llandegla a Bwlchgwyn: Cwestiynau Cyffredin

Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae’r Cyngor yn ymateb i achosion posibl o dorri rheolau cynllunio yn ein siarter cydymffurfiaeth cynllunio.

Safonau gofod newydd ar gyfer tai fforddiadwy.

Gweld y safonau gofod newydd ar gyfer tai fforddiadwy.

Canllawiau ar asesiadau hyfywed

Gweld y canllawiau ar asesiadau hyfywed.

Diweddaraf am coronafeirws

Darganfyddwch sut mae Covid yn effeithio ar y broses ceisiadau cynllunio-19

Services and information

Cynllunio

Ffeindiwch a oes angen i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio.

Rheoliadau Adeiladu

Bydd rheoliadau adeiladu’n gosod safonau ar gyfer dylunio ac adeiladu strwythurau.

Chwilio a rhoi sylwadau ar geisiadau

Gweld ceisiadau cyfredol a rhoi eich barn arnyn nhw.

Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r CDLl yn pennu lle fydd datblygiadau newydd yn cael creu.

Gwneud cais cynllunio

Cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio.

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru - Dinbych

Gwybodaeth am y Cyn Ysbyty Gogledd Cymru - Dinbych.

Enwi a rhifo stryd

Gwybodaeth am enwi a rhifo stryd yn Sir Ddinbych.

Chwiliadau’r awdurdod lleol

Cynhelir chwiliadau tir wrth brynu eiddo neu ddarn o dir, i weld os oes cyfyngiadau sy’n effeithio’r tir neu’r eiddo.

Tir comin a meysydd pentrefi

Rydym yn cadw y cofrestri ar gyfer tir comin a meysydd pentrefi yn Sir Ddinbych.

Ardaloedd cadwraeth a adeiladau rhestredig

Mae adeilad rhestredig ac ardaloedd cadwraeth wedi cael ei amddifyn oherywdd diddordeb arbennig.