Llwybrau Gyrfa

Cynllun datblygu yw llwybr gyrfa sy’n galluogi gweithwyr i wneud cynnydd yn eu gyrfaoedd. Caiff pob gweithiwr ar lwybr gyrfa gefnogaeth i feithrin gwybodaeth, sgiliau a phrofiad, ac efallai ennill cymwysterau er mwyn dilyn gyrfa mewn maes penodol.

Mae Llwybrau Gyrfa’n dechrau â swydd-ddisgrifiadau sylfaenol a chyflogau is, ond erbyn y diwedd bydd y swydd-ddisgrifiad yn un cyflawn a’r cyflog yn uwch. Llunnir cynllun datblygu sy’n dangos yn amlwg pa sgiliau, profiadau, gwybodaeth a chymwysterau sydd eu hangen er mwyn symud i fyny drwy’r graddau er mwyn cyrraedd y swydd â’r cyflog uchaf.

Mae yno ddau fath o lwybr gyrfa:

  1. Targedu'r lefel mynediad ar gyflog is
  2. Targedu'r lefel derfynol ar gyflog uwch

Targedu Lefel Mynediad

Anelir y Llwybr Gyrfa hwn yn benodol at unigolion nad ydynt yn meddu ar y cymwysterau, y profiad a/neu’r sgiliau i gamu’n syth i swydd lefel derfynol â chyflog uwch. Yn hytrach, pwrpas y llwybr gyrfa yw targedu'r sawl sy’n bodloni anghenion lefel mynediad a darparu’r gefnogaeth er mwyn iddynt gyrraedd rôl lefel derfynol.

Targedu Lefel Derfynol

Defnyddir y Llwybr Gyrfa hwn fel arfer ar gyfer swyddi uwch mewn meysydd arbenigol, fel Syrfewyr a Phenseiri. Rydym yn deall mewn rhai galwedigaethau y gall fod yn anodd dod o hyd i bobl sy’n meddu ar y cymwysterau penodol a’r profiad sy’n ofynnol. Y nod yw recriwtio rhywun sy’n bodloni’r meini prawf ar lefel derfynol y swydd dan sylw, a rhoddir blaenoriaeth i bobl sy’n bodloni’r meini prawf ar gyfer cyflog uwch. Serch hynny, os nad oes yr un ymgeisydd yn bodloni’r holl feini prawf ar y lefel derfynol ar gyfer y cyflog uwch, mae’r llwybr gyrfa yn darparu cynllun datblygu ar gyfer y rhai hynny sy’n bodloni’r meini prawf is.

I ymgeiswyr

Os yw swydd wag yn Llwybr Gyrfa, bydd yr hysbyseb yn dweud hynny. Fe sylwch hefyd ar ôl y swydd-ddisgrifiad fod yno dabl sy’n dangos y meini prawf perthnasol ar gyfer pob graddfa gyflog ar hyd y Llwybr. Os ydych â diddordeb mewn gwneud cais, darllenwch bopeth yn y pecyn hysbysebu i ddechrau, i weld a yw’r swydd ar Lefel Mynediad ynteu Lefel Derfynol. Yna, edrychwch ar y meini prawf ar gyfer pob graddfa i weld lle byddech chi’n ffitio orau.

Pan fyddwch chi’n fodlon eich bod yn gwybod ble’r ydych chi ar y Llwybr, gallwch wneud cais ar-lein yn yr un modd ag y byddech ar gyfer unrhyw swydd arall gyda’r Cyngor. Yn y cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud yn y datganiad sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf ar gyfer y Raddfa’r ydych yn ymgeisio amdani.

Er enghraifft, os yw Llwybr Gyrfa’n ymestyn o Raddfa 2 i Raddfa 4, a’ch bod o’r farn eich bod ar lefel Graddfa 2, dylech ddweud yn eich datganiad sut rydych chi’n bodloni pob un o’r meini prawf yn y rhestr ar gyfer Graddfa 2.

I Reolwyr

benderfynu’n gyntaf a oes unrhyw gymhwyster a fyddai’n hybu datblygiad yn y swydd. Rydym yn ceisio defnyddio Fframweithiau (Prentisiaethau, fel y’u gelwid o’r blaen) cymaint y gallwn, gan eu bod yn cyfuno gwybodaeth academaidd a gallu ymarferol yn y cymhwyster. Dyma ddolenni cyswllt i’r Darparwyr Dysgu y mae’r Cyngor yn eu defnyddio fwyaf:

Does dim rhaid i Lwybr Gyrfa gynnwys cymhwyster, ac rydych chi fel rheolwr yn rhydd i benderfynu pa brofiadau a chamau datblygu y gellid eu defnyddio i sicrhau cynnydd yn y swydd. Gallwch hefyd fynd i’r dudalen Datblygu Gweithwyr i gael gwybod am gyfleoedd dysgu eraill y mae’r Cyngor a’i bartneriaid yn eu cynnig er mwyn hybu datblygiad a chynnydd y gweithiwr.

Os ydych chi’n gwybod fod yno gymhwyster a fedrai hybu datblygiad yn y swydd, bydd arnom angen cael Swydd-ddisgrifiad Lefel Mynediad, Swydd-ddisgrifiad Lefel Derfynol, a Llwybr Gyrfa sy’n pontio rhwng y naill a’r llall. Dylech anfon y rhain i Adnoddau Dynol, ynghyd â Ffurflen Gwerthuso Swydd os yw’r swydd-ddisgrifiadau’n rhai newydd.

Os hoffech chi gael cyngor a chymorth wrth ddatblygu a rheoli Llwybr Gyrfa, mae croeso ichi gysylltu ag Adnoddau Dynol.

Dogfennau cysylltiedig

Canllawiau: Llwybrau Gyrfa (PDF, 64KB)