Lleoedd mewn dosbarth derbyn

Gall plant fynychu dosbarth derbyn, naill ai mewn ysgol fabanod neu ysgol gynradd, y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn ar gyfer plant wedi eu geni rhwng 1 Medi 2019 a 31 Awst 2020 oedd 17 Tachwedd 2023.

Os ydych wedi gwneud cais yn barod, byddwch yn cael gwybod beth yw canlyniad eich cais erbyn 16 Ebrill 2024.

Gwneud cais ar ôl y dyddiad cau 

Os ydych yn ymgeisio ar ôl y dyddiad cau, bydd eich cais yn cael ei brosesu ar ôl trin â'r holl geisiadau a ddaeth i law ar amser. Mae hyn yn golygu y gall eich ysgol ddewisol fod yn llawn erbyn yr amser y byddwn yn prosesu'ch cais, ac am y rheswm hwn, rydym yn argymell eich bod yn nodi mwy nag un dewis wrth ymgeisio.

Bydd ceisiadau hwyr a ddaw i law yn cael eu hystyried gyda’i gilydd, waeth beth oedd y dyddiad y daethant i law, yn erbyn y meini prawf gordanysgrifio yng nghanllaw Ysgolion Sir Ddinbych.

Os ydych yn gwneud unrhyw newidiadau i gais oedd ar amser ar ôl y dyddiad cau, byddwn yn ystyried hwn fel cais newydd a fydd yn cymryd lle unrhyw beth a gafwyd yn flaenorol a bydd yn cael ei gofnodi fel cais hwyr.

Gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn ar ôl y dyddiad cau

Llenwch y ffurflen gais os cafodd eich plentyn ei eni rhwng 1 Medi 2019 a 31 Awst 2020.

Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

Canllawiau gwybodaeth ysgolion