Newid ysgol

Os hoffech chi symud eich plentyn o un ysgol i un arall, gallwch wneud cais i newid ysgol. Os nad yw’r newid yn gysylltiedig â symud tŷ, siaradwch gyda phennaeth eich plentyn yn gyntaf.

Ni allwn sicrhau lle i’ch plentyn yn eich dewis ysgol oherwydd y cynigir lleoedd pan fo rhai ar gael yn y grŵp blwyddyn. Ni ddylech dynnu’ch plentyn o’i ysgol bresennol cyn derbyn lle mewn ysgol arall.  

Os yw’ch cais yn llwyddiannus, bydd eich plentyn yn dechrau yn yr ysgol newydd ar ddechrau'r tymor neu'r hanner tymor nesaf, pa un bynnag sydd gyntaf.

Addysg cyfrwng Cymraeg

Nid oes gwell amser erioed wedi bod i ddysgu Cymraeg. Mae gan Lywodraeth Cymru weledigaeth hirdymor i weld y Gymraeg yn ffynnu gyda miliwn o bobl yn gallu ei siarad erbyn 2050.

Mae dysgu a defnyddio’r Gymraeg yn cynnig mantais yn addysgol, diwylliannol ac mewn cyflogaeth.

Darganfyddwch mwy am addysg cyfrwng Cymraeg

Trosglwyddo i ysgol cyfrwng Cymraeg

Bydd cefnogaeth ar gael i ddysgwyr (newydd-ddyfodiaid) nad ydynt wedi derbyn addysg cyfrwng Cymraeg o’r blaen ac sydd wedi cofrestru mewn ysgol gynradd i dderbyn addysg cyfrwng Cymraeg ym Mlwyddyn 3, 4, 5 a 6.

Mae dau aelod o staff (athrawes ac uwch-gymhorthydd) yn darparu cymorth i ddysgwyr sydd wedi'i strwythuro'n ofalus i hyrwyddo rhuglder yn yr iaith lafar (Cymraeg), sy’n galluogi dysgwyr gael eu hintegreiddio'n llawn i fywyd ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dysgwch fwy am y gefnogaeth i ddysgwyr (newydd-ddyfodiaid) ym mlwyddyn 3, 4, 5 a 6 nad ydynt wedi derbyn addysg cyfrwng Cymraeg yn flaenorol.

Sut i wneud cais i newid ysgol

Gallwch wneud cais i symud ysgol ar-lein.

Gwnewch gais ar-lein i symud eich plentyn i ysgol newydd

Os ydych chi wedi gwneud cais i newid ysgol yn ystod y flwyddyn ysgol, byddwn yn prosesu eich cais o fewn 15 diwrnod ysgol. Os nad ydych yn llwyddo i gael lle, fe wnawn ni ysgrifennu atoch i esbonio pam. Os gallwn ni gynnig y lle, byddwch yn derbyn galwad gan yr ysgol newydd.

Canllawiau gwybodaeth ysgolion