Gwneud cais am le mewn ysgol Iau (blwyddyn 3) ar ôl y dyddiad cau derbyn

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn ysgol Iau ar gyfer plant wedi eu geni rhwng 1 Medi 2013 a 31 Awst 2014 oedd 20 Tachwedd 2020. Rydym yn ymdrin â cheisiadau hwyr ar ôl y rhai a ddaw i law ar amser, os ydych yn ymgeisio ar ôl y dyddiad cau, rydym yn argymell nodi mwy nag un dewis oherwydd efallai y bydd y lleoedd sydd ar gael yn eich ysgol ddewisol wedi'u llenwi’n barod.

Os oes arnoch chi eisiau symud eich plentyn o un ysgol i ysgol arall, llenwch y ffurflen gais ar gyfer trosglwyddiadau ysgol.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Darllenwch y nodiadau pwysig hyn a thiciwch i gadarnhau eich bod yn deall ac yn cytuno cyn i chi gwblhau’r cais hwn am le mewn ysgol:

    Rhiant cyfreithiol, gofalwr neu warcheidwad y plentyn yn unig a gaiff lenwi’r ffurflen gais hon.

    Pan fo cyfrifoldeb a rennir rhwng rhieni, dylai’r ddau riant gytuno ar y dewisiadau a restrir yn y cais hwn. Cyfrifoldeb y rhieni yw dod i’r cytundeb hwnt.

    Darperir cludiant ysgol am ddim fel arfer i’r ysgol addas agosaf yn unig os yw’n fwy na 2 filltir o’r cyfeiriad cartref ar gyfer ceisiadau Derbyn - Blwyddyn 6, neu’n fwy na 3 milltir o gyfeiriad cartref ar gyfer ceisiadau Blwyddyn 7 – Blwyddyn 11.

    Gallwch fynegi dewis am addysg cyfrwng Cymraeg neu Saesneg, neu addysg sy’n seiliedig ar ffydd.

  • Rwy’n cadarnhau fy mod yn deall ac yn cytuno â’r pwyntiau uchod.