Tenantiaid preifat (dudd-dal tai)

Os ydych chi’n rhentu eiddo neu ystafell gan landlord preifat a chithau ar incwm isel, fe allech fod â hawl i help efo’ch rhent drwy Lwfans Tai Lleol. Fel rheol bydd eich Lwfans Tai Lleol yn cael ei dalu’n uniongyrchol i chi a chi sy’n gyfrifol am dalu’r rhent i’ch landlord. 

Gallwch fod â hawl i gymorth gyda'ch rhent trwy Gredyd Cynhwysol. Os nad ydych yn gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol, efallai bod gennych hawl i fudd-daliadau tai.  

Gwiriwch i weld a ydych yn gymwys am Gredyd Cynhwysol (gwefan allanol)

Mae lefel Costau Tai o fewn Credyd Cynhwysol yn defnyddio’r un cyfraddau ag LHA.

Os ydych yn cael hawlio Credyd Cynhwysol, bydd angen i chi hawlio Gostyngiadau Treth y Cyngor a phrydau ysgol am ddim o hyd.

Sut bydd hyn yn cael ei gyfrifo?

Mae Lwfans Tai Lleol yn seiliedig ar nifer y llofftydd a ganiateir i bobl, nid faint ydi’r rhent. Mae nifer y llofftydd a ganiateir yn dibynnu ar bwy sy’n byw efo’r tenant. 

lefelau rhent y Lwfans Tai Lleol yn Sir Ddinbych
Nifer yr ystafelloeddY swm yr wythnos am Cod post: LL16, LL17, LL18, LL19, LL22, CH7 and CH8Y swm yr wythnos am Cod post: LL11, LL12, LL15, LL20 and LL21
Cyfradd ystafell a rennir (o dan 35 oed)  £78.80  £90.05
1 Llofft  £90.90  £109.32
2 Llofft  £126.58  £120.82
3 Llofft  £149.59  £138.08
4 Llofft  £196.77  £172.60

Mae gennych hawl i gael un ystafell wely ar gyfer :

 • Pob un oedolyn neu gwpl sy'n oedolion ( wedi priodi neu ddim ) 
 • Unrhyw oedolyn arall 16 oed neu'n hŷn 
 • Unrhyw ddau blentyn o dan 10 oed 
 • Unrhyw ddau blentyn o'r un rhyw o dan 16 oed . 
 • Unrhyw blentyn arall

Gallwch ffeindio beth fyddech chi â hawl iddo drwy ddefnyddio’r Cyfrifiannell Llofft GOV.UK neu ein cyfrifiannell budd-dal.

Os ydych wedi gwneud cais, gallwch fewngofnodi i'ch cyfrif neu gofrestru eich manylion i wirio eich hawl ar-lein.

Mewngofnodi neu gofrestru i weld eich hawl i fudd-dal tai

Sut i ymgeisio

Gofalwch eich bod yn ymgeisio gyn gynted ag sydd bosib er mwyn cael eich hawl llawn. Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais; gallwch wneud hynny ar-lein a darparu tystiolaeth ychwanegol.

Llenwi ffurflen gais ar lein

Mae'r ffurflen gais ar-lein dim ond ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r ffurflen hawlio i hawlio gostyngiad treth y Cyngor a phrydau ysgol am ddim.

Newid amgylchiadau

Os bydd yna newid yn amgylchiadau eich aelwyd, rhowch wybod i ni yn syth gan y bydd yn effeithio ar eich cais, mae’n debyg. Os na fyddwch yn ein diweddaru mewn pryd, gallech fod ar eich colled neu orfod talu arian yn ôl.

Os ydych wedi symud cyfeiriad, gallwch roi gwybod am newid cyfeiriad ar-lein

Gallwch gysylltu â ni am unrhyw newidiadau eraill yn eich amgylchiadau.

Tystiolaeth ychwanegol

Allwn ni ddim talu eich budd-dal nes y byddwn wedi gweld y dogfennau gwreiddiol canlynol;

 • Rhifau Yswiriant Gwladol ar eich cyfer chi a’ch partner.
 • Dwy ddogfen adnabod (y person)
 • Cyfalaf, cynilion a buddsoddiadau.
 • Enillion.
 • Unrhyw incwm arall.
 • Unrhyw fudd-daliadau, lwfansau neu bensiynau.
 • Eich tenantiaeth.

Gellir mynd â’r rhain i Dŷ Russell, ein llyfrgelloedd, a Siopau Un Alwad. 

Partneriaid

Golyga ‘partner’ berson rydych chi wedi priodi â nhw, rydych yn byw efo nhw fel pe baech chi wedi priodi, partner sifil neu berson rydych chi’n byw efo nhw fel pe baech chi’n bartneriaid sifil. 

Beth allaf i ei wneud os byddaf yn anghytuno â phenderfyniad budd-dal tai?

Os na fyddwch chi’n fodlon â phenderfyniad am eich hawl i fudd-daliadau, ewch i’n tudalen apeliadau i weld beth allwch chi ei wneud ac a oes help ar gael.