Budd-dal tai

Gwybodaeth am Fudd-daliadau Tai ar gyfer tenantiaid a landlordiaid.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Gweld eich budd-dal tai ar-lein

Mewngofnodi neu gofrestru i weld eich hawl i fudd-dal tai.

Hawlio budd-daliadau tai

Llenwi ffurflen budd-daliadau tai ar-lein.

Rhoi gwybod i ni am newid yn eich amgylchiadau neu’ch incwm

Cysylltwch â ni i roi gwybod am newid yn eich amgylchiadau a all effeithio ar eich hawliad.

Cyngor i landlordiaid

Gwybodaeth i landlordiaid sydd â thenantiaid sy’n hawlio budd-dal tai.

Talu gordaliad budd-dal tai

Gwneud ad-daliad ar gyfer gordaliad budd-dal tai.

Taliadau tai dewisol

Help i bobl sy’n dioddef caledi pan na fydd budd-dal treth y cyngor/tai yn talu’r holl rent/treth y cyngor sy’n ddyledus.

Tenantiaid preifat

Budd-dal tai i denantiaid mewn llety preifat.

Tenantiaid y cyngor a thenantiaid cymdeithasol

Budd-dal tai i denantiaid mewn llety cyngor neu dai cymdeithasol eraill.

Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau (gwefan allanol)

Darganfyddwch sut i roi gwybod am dwyll budd-daliadau.

Apelio penderfyniad budd-dal

Gwybodaeth am wneud apêl am benderfyniad ynghylch budd-daliadau.

Hysbysiadau budd-dal ar-lein

Gallwch dderbyn eich hysbysiadau budd-dal ar-lein os yw eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn symudol cyfredol gennym.