Trawsnewid Adeiladau'r Frenhines yn ased cymunedol bywiog

Adeiladau'r Frenhines

Mae Marchnad y Frenhines wedi bod yn rhan allweddol o dref y Rhyl ers 1902. Gan ddarparu amrywiaeth o ddibenion, o lawr sglefrio dan do, perfformiadau theatr a chyfleoedd manwerthu, mae gan yr adeilad statws personol a fydd yn cael ei ymestyn ymhellach drwy ailddatblygu'r safle.

Ym mis Mawrth 2019, caffaeledd Cyngor Sir Ddinbych (CSDd) nifer o adeiladau cyfagos yng nghanol tref y Rhyl, sy'n wynebu'r promenâd glan y môr, a elwir gyda'i gilydd yn Adeiladau'r Frenhines.

Roedd yr adeiladau a elwid unwaith yng Ngwesty'r Savoy mewn cyflwr adfeiliedig, a’r lloriau uchaf ddim yn cael eu defnyddio (mae'r adeiladau ar lan y môr yn bedwar llawr) a gwagleoedd sylweddol ar y llawr gwaelod.

Rydym wedi datblygu cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer ailddatblygiad defnydd cymysg y safle. Bydd ailddatblygu'r safle hwn nid yn unig yn cael gwared ar ddolur llygad sylweddol, bydd hefyd yn gweithredu fel cysylltydd allweddol, ac yn rhoi gwell hygyrchedd a symudiad rhwng glan y môr a chanol y dref. Mae wedi’i ddisgrifio fel prosiect catalydd allweddol yn adfywiad a llwyddiant economaidd canol tref y Rhyl i'r dyfodol.

 • Cam 1: Datblygu neuadd farchnad dan do a gofod digwyddiadau hyblyg, gyda thirweddu allanol cysylltiedig (rhagor o fanylion cam 1 yn atodiad 2)
 • Cam 2a: Datblygu adeilad swyddfa 5 llawr ar Heol y Frenhines
 • Cam 2b: Datblygu adeilad masnachol/preswyl 5 llawr ar Rodfa'r Gorllewin
 • Cam 3: Datblygu adeilad masnachol/preswyl 5 llawr arall ar Rodfa'r Gorllewin (yn amodol ar gaffael eiddo ychwanegol)

Elfennau allweddol cam cyntaf y prosiect yw:

 • Datblygu neuadd farchnad dan do i ddarparu 6 ciosg bwyd poeth, 10 stondin farchnad barhaol a 6 stondin farchnad dros dro ychwanegol, a seddi ar gyfer hyd at 200 o bobl i fwyta;
 • Datblygu gofod hyblyg a allai ddarparu ar gyfer ystod o ddigwyddiadau gan gynnwys marchnadoedd arbenigol, arddangosfeydd, cerddoriaeth a pherfformiadau theatrig a ffilm;
 • Toiledau a bar a fydd yn gwasanaethu'r ardaloedd uchod, gan arwain at adeilad (a fydd yn cynnwys y neuadd farchnad a'r gofod digwyddiadau a nodir uchod) sy'n darparu gofod 1,450 metr sgwâr (gyda'r lefel lledlawr, cyfanswm o ychydig yn llai na 2,000 metr sgwâr) ar gyfer y cam hwn o'r datblygiad;
 • Gosod tanc gwanhau sy'n rhan allweddol o'r isadeiledd sydd ei angen ar Dŵr Cymru i sicrhau nad yw'r rhwydwaith ddraenio bresennol yn cael ei gor-redeg yn ystod stormydd gan ddŵr wyneb sy'n deillio o'r datblygiad. Bydd y tanc gwanhau yn gwasanaethu cam 1 yn ogystal â chamau hwyrach, ond mae’n rhaid ei osod fel rhan o gam 1 er mwyn osgoi aflonyddwch i'r tir a chostau ychwanegol sylweddol yn ystod camau hwyrach.
 • Creu gofod digwyddiadau / marchnad allanol 1,765 metr sgwâr i orllewin yr adeilad a chysylltiad pwysig at arfordir Rhodfa'r Gorllewin;
 • Gwaith tirweddu dros dro i greu gofod 2,564 metr sgwâr lle dymchwelwyd adeiladau, cyn datblygu yn y dyfodol;
 • Cadw 20 o lefydd parcio presennol y cyngor (18 + 2 anabl)
Adeiladau'r Frenhines: Cerrig milltir y prosiect
Cerrig MilltirCwblhawyd / Rhagolygon
Caffael adeiladau'r Frenhines Mawrth 2019
Adnewyddu Maes Parcio Tanddaearol y Rhyl Ebrill 2019
Cyflwyno Hysbyseb Cymeradwyaeth Ymlaen Llaw ar gyfer dymchwel Awst 2020
Sesiwn Friffio'r Cabinet Medi 2020
Grŵp Buddsoddiad Strategol Medi 2020
Diweddariad Aelodau'r Rhyl Medi 2020
Cabinet Medi 2020
Grŵp Rheoli Asedau Medi 2020
Sicrhau caniatâd i ddymchwel Medi 2020
Dechrau'r broses/ymgynghoriad Cyn Cais Cynllunio Medi 2020
Cyflwyno cais cynllunio Ionawr 2021
Dechrau'r gwaith dymchwel a gwaredu asbestos Ionawr 2021
Dechrau'r broses o ddewis prif gontractwr Mai 2021
Penodi prif gontractwr ar gyfer y gwaith adeiladu Awst 2021
Sicrhau caniatâd cynllunio Medi 2021
Cwblhau'r gwaith dymchwel Ionawr 2022
Dechrau Cam 1 o'r gwaith adeiladu Awst 2022
Cwblhau Cam 1 o'r gwaith adeiladu Gorffennaf 2023
Cwblhau gwaith gosod a phrofion gweithredol Awst 2023
Agor y Neuadd Farchnad/Gofod Digwyddiadau am fusnes Awst 2023