Cynllun Amddiffyniad Arfordirol Canol Y Rhyl: Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio

Mae cyfnod ymgynghori cyn ymgeisio ar gyfer cynllun Amddiffyniad Arfordirol Canol y Rhyl rhwng 12 Ionawr 2022 a 09 Chwefror 2022.

Mae cynigion cynllun Amddiffyniad Arfordirol Canol y Rhyl yn cynnwys y gwaith canlynol:

 • Adeiladu oddeutu 1.45km o ddeunyddiau atal erydu carreg ac atgyweiriadau concrid i’r asedau amddiffyniad arfordirol presennol o Splash Point i’r SeaQuarium (adran ddwyreiniol y cynllun). Byddai’r deunyddiau atal erydu carreg yn cynnwys gosod cerrig mawr ar waelod y strwythurau amddiffyn arfordirol presennol.
 • Adeiladu oddeutu 750m o wal gynnal grisiog concrid newydd, o’r SeaQuarium i Barc Drifft (adran orllewinol y cynllun).
 • Codi/lledu’r promenâd a wal amddiffyn môr ar gefn y promenâd, dros hyd o tua 750m rhwng y SeaQuarium a Pharc Drifft.
 • Mynedfeydd grisiog newydd i gerddwyr i’r traeth trwy gyda wal gynnal grisiog concrid, i ddisodli’r mynedfeydd presennol i’r traeth (ar ran orllewinol y cynllun).
 • Dau fynedfa grisiog newydd i’r traeth trwy ddeunyddiau atal erydu (ar ran ddwyreiniol y cynllun).
 • Creu ramp mynediad newydd i gysylltu’r promenâd gyda’r traeth ger y SeaQuarium.
 • Ymestyn y gollyngfeydd draenio presennol a gwaith diogelu i unrhyw ollyngfeydd a gaiff eu gorchuddio gan y wal gynnal newydd.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn rhedeg am gyfnod o 28 diwrnod rhwng 12 Ionawr 2022 a 23.59 ar 09 Chwefror 2022.

Dogfennau cais cynllunio - Ar-lein

Gellir gweld holl wybodaeth ar y prosiect, gan gynnwys dyluniadau, mapiau ac asesiadau ar waelod y dudalen hon.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Dogfennau Ymgynghori
 • Lluniadau trefniant cyffredinol
 • Trawsluniau nodweddiadol a manylion
 • Datganiad Cynllunio, Dylunio a Mynediad
 • Datganiad Amgylcheddol (Crynodeb Annhechnegol)
 • Datganiad Amgylcheddol
 • Atodiadau Technegol Datganiad Amgylcheddol
 • Ardal Lliniaru Ecolegol Traeth Barkby
 • Dogfennau cynllunio eraill (cyffredinol)

Dogfennau cais cynllunio – Copïau Caled

Gallwch ddarparu sylwadau yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad cyn ymgeisio statudol rhwng 12 Ionawr 2022 a hanner mos dydd 7 Chwefror 2022. Gweld copïau caled o’r dogfennau yn y cyfeiriadau canlynol: Canolfan Croeso, Y Pentref, Rhodfa’r Gorllewin, y Rhyl, LL18 1HZ, rhwng yr oriau canlynol:

 • Dydd Llun: 1pm - 4pm
 • Dydd Gwener: 9.30am - 12.30pm
 • Dydd Mawrth/Mercher/Iau: 9.30am - 4pm

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am y cynllun, cysylltwch â’r tîm prosiect gan ddefnyddio’r wybodaeth gyswllt isod.

Ffurflen adborth ar-lein

Os oes gennych unrhyw sylwadau mewn perthynas â’r cynllun, cwblhewch y ffurflen adborth ar-lein drwy’r ddolen hon:

Ffurflen Adborth Ar-lein

Gallwch gyflwyno eich sylwadau tan 23.59 ar 09 Chwefror 2022.

Arddangosfa gyhoeddus

Oni bai bod unrhyw newidiadau i ganllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, byddwn yn cynnal arddangosfeydd cyhoeddus i arddangos ein cynigion drafft yn ystod y cyfnod ymgynghori cyn ymgeisio statudol.

Cynhelir yr arddangosfeydd cyhoeddus yn Neuadd y Dref y Rhyl, 22 Ffordd Wellington, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 1HZ rhwng 2pm ac 7pm ar 25 a 26 Ionawr 2022.

Er mwyn helpu ni i reoli’r niferoedd o bobl, bydd rhaid i chi archeb apwyntiad i fynychu’r arddangosfeydd cyhoeddus. Ebostiwch centralrhylcoastaldefence@mottmac.com neu ffoniwch 0161 641 6998 i archeb eich lle. Nodwch faint o lefydd rydych chi angen wrth archebu.

Bydd aelodau o’r Tîm Prosiect ar gael i drafod cynigion y cynllun yn ystod yr arddangosfa gyhoeddus.

Mae croeso i bawb fynychu. Dilynwch ganllawiau Covid-19 (coronafeirws) diweddaraf yn ogystal ag unrhyw gyfarwyddiadau gan staff yr arddangosfa i sicrhau y gall y digwyddiad ddigwydd yn ddiogel.

Manylion Cyswllt

I gysylltu â’r tîm prosiect, defnyddiwch y manylion isod:

Dolenni dogfennau cais cynllunio

Mae dolenni i’r dogfennau canlynol wedi’u darparu isod.

Dogfennau Ymgynghori

Lluniadau trefniant cyffredinol

Trawsluniau nodweddiadol a manylion

Datganiad Cynllunio, Dylunio a Mynediad

CR-MMD-00-00-RP-T-0012 - Datganiad Cynllunio, Dylunio a Mynediad / Planning Design and Access Statement (PDF, 1.6MB)

Datganiad Amgylcheddol (Crynodeb Annhechnegol)

CR-MMD-00-00-RP-EN-3027_C01 ES Vol 3 Crynodeb Annhechnegol / Non Technical Summary (PDF, 2MB)

Datganiad Amgylcheddol

CR-MMD-00-00-RP-EN-3016 - Datganiad Amgylcheddol Canol y Rhyl, Cyfrol 1 / Central Rhyl Environmental Statement Volume 1 (PDF, 50MB)

Atodiadau Technegol Datganiad Amgylcheddol

Ardal Lliniaru Ecolegol Traeth Barkby

CR-MMD-00-XX-RP-EN-3025_C01 - Adroddiad Ardal Lliniaru Ecolegol Barkby / Barkby Ecological Mitigation Area Report (PDF, 12.5MB)

Dogfennau cynllunio eraill (cyffredinol)