Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: WorkingSense

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Arweinydd Prosiect: Y Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys mwy nag un awdurdod lleol.

Project overview

Bydd WorkingSense yn helpu i wella rhagolygon gwaith pobl anweithgar sydd ag anabledd neu nam ar y synhwyrau (pobl fyddar neu sydd â nam ar y clyw a phobl ddall neu sydd â nam ar y golwg) sy’n 25 oed neu’n hŷn. Bydd gan WorkingSense staff arbenigol sy’n gallu cynnig cefnogaeth un-i-un i helpu unigolion gael gwaith neu fynd yn ôl i weithio ac aros mewn cyflogaeth.

Diweddariad y prosiect

Mawrth 2024

Mae Working Sense yn dod ymlaen yn dda. Bu’r tîm yn canolbwyntio’n fanwl ar feithrin cyswllt â darpar ddefnyddwyr y gwasanaeth mewn misoedd diweddar, gan fynd i amryw ddigwyddiadau rhwydweithio mewn Canolfannau Gwaith ac yn y gymuned leol. Cafwyd cryn lwyddiant â hynny, gan gynnwys derbyn nifer o atgyfeiriadau newydd, meithrin y berthynas â’r rhwydwaith presennol a chreu cysylltiadau newydd yn yr awdurdod lleol.

Mae’r tîm yn ymweld â’r Ganolfan Waith bob pythefnos ac wedi bod yn cydweithio’n agos â Maximus hefyd i gynorthwyo cwsmeriaid â’r rhaglenni Ailgychwyn a Gweithio Iach.

Trefnodd y tîm Ddiwrnod Rhannu Gwybodaeth a gynhaliwyd ar 27 Chwefror. Gwahoddwyd sefydliadau o’r tair sir gyda’r nod o hyrwyddo’r prosiect iddynt a thrafod cyfleoedd i gydweithio. 

Maent hefyd yn meithrin cyswllt â chyflogwyr a Swyddogion Cyswllt Gwaith yn yr Adran Gwaith a Phensiynau a’r awdurdodau lleol gyda’r nod o leihau’r rhwystrau sy’n atal buddiolwyr rhag cael gwaith yn ogystal ag addysgu cyflogwyr ynglŷn â phethau fel mynediad at waith.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro