Prosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF)

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Gwybodaeth am brosiectau'r Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU sydd wedi llwyddo i gael grantiau o ddyraniad y sir o arian Y Gronfa Ffyniant Gyffredin.

Mae’r prosiectau llwyddiannus wedi’u dewis yn seiliedig ar eu dyheadau i gyflawni nifer o ymyriadau allweddol sydd wedi’u categoreiddio’n themâu canlynol:


Ffyniannus: Gwelliannau i Ganol y Dref a Thwristiaeth

Adfywio promenâd y Rhyl

Adfywio promenâd y Rhyl

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Nod y prosiect hwn yw gwella ardal promenâd poblogaidd y Rhyl er mwyn cyd-fynd â gwaith adfywio parhaus y Rhyl yn ogystal â’r gwaith amddiffyniad arfordirol miliynau o bunnoedd.

Mae gwaith yn cynnwys:

 • amnewid ac uwchraddio celfi stryd megis tynnu a newid:
  • biniau
  • meinciau a ffensys
  • goleuadau
  • rhwystrau mynediad
  • polion baneri
 • nifer o welliannau amgylcheddol megis:
  • paentio
  • arwynebu
  • tirlunio ac ardaloedd mannau agored
  • rhesymoli arwyddion a chelfi stryd eraill
Cael Mynediad at ein Treftadaeth

Cael Mynediad at ein Treftadaeth

Arweinydd y Prosiect:  Gwasanaeth Treftadaeth Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Galluogi mwy o hygyrchedd, defnydd ac ymwybyddiaeth o ddau Ased Amgueddfa Treftadaeth allweddol yn Rhuthun, Sir Ddinbych:

 • Tŷ hanesyddol Nantclwyd y Dre, sy’n adeilad rhestredig Gradd 1
 • Charchar Rhuthun, sy’n adeilad rhestredig Gradd 2 - yr unig garchar o fath Pentonville sydd ar agor fel Atyniad Treftadaeth yn y DU

Mae’r lleoedd arbennig yma yn croesawu ymwelwyr ar gyfer ymweliadau cyffredinol 6 mis y flwyddyn, a grwpiau sydd wedi archebu ymlaen llaw drwy’r flwyddyn. Maent yn darparu addysg, dysgu anffurfiol, ysgogiad, naws am le, cysylltiad gyda’r Gymraeg a Diwylliant, synnwyr o falchder, profiadau lles a’r cyfle i gysylltu gyda’r gorffennol a gyda’i gilydd.

Rydym yn dymuno gwella mynediad i bobl anabl, hyrwyddo’r safleoedd Treftadaeth hyn yn well a chynyddu digwyddiadau a gweithgareddau i ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd ehangach a sy’n anodd eu cyrraedd. Bydd hyn yn ein galluogi ni i ymestyn y tymor lle maent ar agor a rhoi budd i’r economi leol, creu swyddi a chynyddu cynaliadwyedd. Rydym hefyd yn dymuno ariannu astudiaeth ddichonoldeb i lywio penderfyniadau ynglŷn â datblygiad Carchar Rhuthun yn y dyfodol fel atyniad Treftadaeth Ddiwylliannol mawr sydd ar agor drwy’r flwyddyn.

Canolbwynt Cymunedol Neuadd y Dref Rhuthun

Canolbwynt Cymunedol Neuadd y Dref Rhuthun

Project lead: Cwmni Buddiannau Cymunedol Marchnadoedd Crefftwyr Rhuthun

Trosolwg o’r prosiect

Nod y prosiect hwn yw creu Canolbwynt Cymunedol i bobl o bob oed a gallu yn Rhuthun, gan wella cyfleusterau Neuadd y Farchnad, Neuadd y Dref a’r Hen Orsaf Dân, gan gynnwys:

 • gosod mynedfeydd ar draws yr adeiladau, er mwyn eu gwneud yn hygyrch
 • gwneud newidiadau i gefn yr adeiladau, gan gynnwys gwella’r mannau parcio fel eu bod yn gydlynol
 • Ychwanegu:
  • gardd synhwyraidd ar gyfer unigolion â dementia
  • ardal chwarae i blant
  • ardal eistedd i bobl gwrdd
  • gardd gymunedol ar gyfer grŵp cymunedol Incredible Edible
  • Symudedd siopau
  • Cyfleuster lle newid yn Neuadd y Dref
Canolfan Ddiwylliant, Treftadaeth a Lles y Farchnad Fenyn

Canolfan Ddiwylliant, Treftadaeth a Lles y Farchnad Fenyn

Arweinydd y Prosiect:  Mind Dyffryn Clwyd

Trosolwg o’r prosiect

Mae’r prosiect yn ymwneud â datblygu canolbwynt twristiaeth a chymunedol i gefnogi adfywio yn Ninbych. Bydd y prosiect yn dod â sefydliadau’r trydydd sector ynghyd, yn creu menter gymdeithasol, sicrhau cynaliadwyedd Amgueddfa Dinbych a chreu gofod deniadol ar gyfer y gymuned leol a thwristiaeth yn ehangach i sicrhau fod Dinbych yn dod yn gyrchfan i ymwelwyr.

Bydd y prosiect yn dod â bywyd yn ôl i adeilad o bwysigrwydd sylweddol i dreftadaeth Dinbych.

Mae’r Farchnad Fenyn wedi ei lleoli ar dir sy’n ffinio â Llain y Capel a Lôn Crown yng nghanol Dinbych. Mae’r adeilad wedi bod yn wag ers mis Gorffennaf 2018.

Cronfa Astudiaeth Ddichonoldeb Cyngor Sir Ddinbych

Cronfa Astudiaeth Ddichonoldeb Cyngor Sir Ddinbych

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Mae gan y Tîm Datblygu Economaidd a Busnes o fewn Cyngor Sir Ddinbych gyfrifoldeb am yrru datblygiad economaidd ac adfywio ar draws y sir gyfan.

Cynhelir ac adolygir prosiectau posibl yn y dyfodol yn erbyn y dewisiadau cyllido ar sail barhaus.

Mae prosiectau posibl yn cael eu halinio gyda strategaethau corfforaethol CSDd ac yn dwyn ffrwyth yn ôl yr agen gyda chymorth gan Gynghorwyr, cymunedau a busnesau.

Cronfa Marchnad y Frenhines

Cronfa Marchnad y Frenhines

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn cefnogi sefydliad y farchnad masnach newydd yn Adeilad y Frenhines yn y Rhyl.

Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio tuag at osodiadau mewnol y brif neuadd farchnad ac unedau busnes masnachol unigol.

Yn bennaf bydd yn cefnogi busnesau bychain sy’n ceisio sefydlu ôl-troed o fewn marchnad newydd ffyniannus.

Nod y prosiect yw creu gofod a gaiff ei ddefnyddio gan y gymuned ac ymwelwyr a gweithredu fel angor ar gyfer cynyddu nifer yr ymwelwyr i mewn i ganol y dref.

Cynllun Gwella Eiddo Canol y Dref

Cynllun Gwella Eiddo Canol y Dref

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn targedu eiddo gwag, blêr neu eiddo na ddefnyddir digon arnynt yng nghanol trefi er mwyn:

 • dechrau gwelliannau i harddwch yr ardal
 • ysgogi buddsoddiad
 • cynyddu cyfleoedd gwaith
 • gwella bywiogrwydd canol trefi Sir Ddinbych

Bydd hyn yn cael ei ddarparu drwy raglen grant sy’n agored i berchnogion a deiliaid eiddo masnachol yng Nghanol Tref er mwyn ariannu gwelliannau i ymddangosiad a hyfywedd adeiladau. Bydd y gwaith yn cael ei yrru trwy recriwtio dau Swyddog Gwella Lleoedd dynodedig a fydd yn bresenoldeb rhagweithiol yn y gymuned.

Lleoedd Newid – Newid Bywydau

Lleoedd Newid – Newid Bywydau

Arweinydd y Prosiect: Cymdeithas Frenhinol Mencap (Mencap)

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys mwy nag un awdurdod lleol.

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn creu dau o Doiledau Lleoedd Newid yn Sir Ddinbych a dau yng Nghonwy er mwyn sicrhau y gall pobl ag anableddau cymhleth a lluosog ddefnyddio cyfleusterau sy’n rhoi’r lle a’r offer angenrheidiol iddynt fedru mwynhau’r gweithgareddau beunyddiol y mae llawer o bobl yn eu cymryd yn ganiataol.

Wrth gydweithio â theuluoedd, mudiadau pobl anabl, Grwpiau Mynediad i’r Anabl a budd-ddeiliaid allweddol eraill gan gynnwys Ffederasiwn y Busnesau Bach, cynhelir sesiynau ymgysylltu i helpu cymunedau lleol i adnabod safleoedd addas ar gyfer y cyfleusterau.

Bydd y gwaith ymgysylltu’n eirioli o blaid Toiledau Lleoedd Newid ac yn hyrwyddo cynhwysiad o safbwynt pobl anabl. Byddwn yn rhoi’r gallu i bartneriaid gynnal y gwaith pwysig hwn ac adeiladu arno.

Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llangollen - Aros ar y Trywydd Iawn

Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llangollen - Aros ar y Trywydd Iawn

Arweinydd y Prosiect: Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llangollen

Trosolwg o’r prosiect

Nod Ymddiriedolaeth Rheilffordd Llangollen yw datblygu ‘pecyn i gryfhau’r sefydliad’ gan eu galluogi i barhau eu proses ailstrwythuro yn dilyn nifer o flynyddoedd o newid sefydliadol.

Trwy gyflwyno adnoddau staff newydd, bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar sefydlu cadernid o fewn meysydd hanfodol y sefydliad, gan gynnwys:

 • gwirfoddoli
 • hyfforddi
 • dehongli
 • cadwraeth

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys gwaith dichonoldeb ac arolwg er mwyn diogelu’r sefydliad at y dyfodol, hyrwyddo arwyddocâd hanesyddol Dyffryn Dyfrdwy a’i le yn Sir Ddinbych heddiw.

Gwefannau cysylltiedigllangollen-railway.co.uk (gwefan allanol)

Darganfod mwy am thema 'Ffyniannus: Gwelliannau i Ganol y Dref a Thwristiaeth'

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Ffyniannus: Cefnogaeth Busnes Ar draws y Sir

Cefnogi Busnesau Lleol

Cefnogi Busnesau Lleol

Arweinydd y Prosiect: Cadwyn Clwyd

Trosolwg o’r prosiect

Nod y prosiect hwn yw rhoi hwb i gynhyrchiant, cyflog, swyddi a safonau byw drwy dyfu’r sector preifat, yn enwedig mewn ardaloedd lle maent ar ei hôl hi.

Bydd yn cefnogi dau faes cyflawni sef:

 1. Grantiau busnes i fusnesau micro a bychan unigol - bydd y ffrwd hon yn darparu grantiau uniongyrchol i fusnesau yn y sir.
 2. Cronfa allweddol ‘Rhwydweithiau Busnes’ - Bydd y ffrwd hon yn hwyluso ac yn cefnogi busnesau lleol a mentrau cymdeithasol i gydweithio ar ddatblygu mentrau sydd er budd y busnesau a’r economi leol

Gwefan cysylltiedig: Cadwyn Clwyd (gwefan allanol)

Y Rhwydwaith Sgiliau ac Arloesi Rhanbarthol

Y Rhwydwaith Sgiliau ac Arloesi Rhanbarthol

Arweinydd y Prosiect: Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys mwy nag un awdurdod lleol.

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y Rhwydwaith Sgiliau ac Arloesi Rhanbarthol yn sbarduno cydweithio ym meysydd Ymchwil a datblygu / arloesi / datblygiad Proffesiynol Parhaus gan arwain at well canlyniadau i fusnesau bach a chanolig yn y rhanbarth.

Gan ddatblygu ar sail cynlluniau presennol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, bydd ychwaneg o gymorth ariannol yn galluogi cwmnïau yng ngogledd ddwyrain Cymru i ddatblygu prosiectau ymchwil cydweithredol ac adnabod anghenion am hyfforddiant mewn meysydd newydd. Byddai’r gefnogaeth yn cynnwys:

 • cyfranogiad helaethach yn ‘Ysgol Arloesi’ bresennol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, gan gynnwys talebau Trosglwyddo Gwybodaeth sy’n rhoi mynediad at amser academaidd, sgiliau, deunyddiau, offer a hyfforddiant
 • cyfraniad at Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth bach a chyflawn a fydd yn golygu bod modd cydweithio’n ddyfnach a chyflogi mwy o raddedigion
 • digwyddiadau rhwydweithio ar gyfer cyfnewid gwybodaeth/dadansoddi hyfforddiant yn dod â busnesau a phartneriaid ynghyd, gan arwain at gyrsiau newydd

Darganfod mwy am thema 'Ffyniannus: Cefnogaeth Busnes Ar draws y Sir'.

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Iachach, Hapusach, Gofalgar: Meithrin Gallu Cymunedol

Cronfa Allweddol Gallu Cymuned

Cronfa Allweddol Gallu Cymuned

Arweinydd Prosiect: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Nod y prosiect yw trawsnewid pŵer a gallu pobl yn y Trydydd Sector ac o fewn cymunedau ledled Sir Ddinbych i greu a darparu gwasanaethau hanfodol mewn byd heriol sy’n newid. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar:

 • Meithrin gallu arweinyddiaeth gynaliadwy mewn sefydliadau Trydydd Sector i allu:
  • gwneud y mwyaf o ymateb y sector i heriau ac anghenion cymdeithasol sy'n dod i'r amlwg
  • tyfu gwasanaethau i lenwi’r bylchau
  • buddsoddi mewn gwytnwch sefydliadol
 • Creu a darparu model ar gyfer gweithio mewn cymunedau i feithrin hyder a sgiliau pobl i gyd-gynhyrchu datrysiadau i broblemau lleol
 • Darparu rhaglen grantiau arwyddocaol wedi’i thargedu at gefnogi arloesedd, gwytnwch a chynaliadwyedd sefydliadau’r Trydydd Sector sydd eisoes yn bodoli ac er mwyn datblygu rhai newydd.

Gwefan cysylltiedig: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Darganfod mwy am thema 'Iachach, Hapusach, Gofalgar: Meithrin Gallu Cymunedol'.

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Diwylliant a'r Iaith Gymraeg: Diwylliant, Chwaraeon a Chreadigrwydd

Cynllun Grantiau Cymunedol a Rhaglen Celfyddydau Creadigol

Cynllun Grantiau Cymunedol a Rhaglen Celfyddydau Creadigol

Arweinydd y Prosiect: Hamdden Sir Ddinbych Cyfyngedig

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect yn cael ei gyflwyno gan Hamdden Sir Ddinbych Cyf. mewn 2 ran:

Rhan 1 - Cynllun Grantiau Cymunedol, sy’n ceisio galluogi sefydliadau llai, fel clybiau chwaraeon lleol a sefydliadau celfyddydol a diwylliannol i:

 • ymgeisio am gyllid i gefnogi gweithgareddau celfyddydol, diwylliannol a chreadigol lleol
 • cefnogi cyfleusterau chwaraeon lleol, cynnal twrnameintiau, datblygu a sefydlu timau a chynghreiriau newydd

Rhan 2 - Rhaglen Celfyddydau Creadigol a fydd yn gweithio â phartneriaid trydydd sector allweddol a phartneriaid cymunedol ac iechyd i ddarparu rhaglen gyfranogol y celfyddydau mewn iechyd a lles, mewn lleoliadau cymunedol, gofal cymdeithasol ac iechyd.

Gwefannau cysylltiedig: Cynllun Grant Cymunedol HSDdCyf

Gogledd Cymru – Egnïol, Iach a Hapus

Gogledd Cymru – Egnïol, Iach a Hapus

Arweinydd y Prosiect: Gogledd Cymru Actif

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys mwy nag un awdurdod lleol.

Trosolwg o’r prosiect

Pobl leol yn aml iawn sy’n meddu ar yr allweddi i ddatgloi newidiadau cadarnhaol, hirdymor yn eu cymunedau. Ein nod yw gweithio’n lleol i gael gwell dealltwriaeth o’r heriau a’r rhwystrau y mae pobl yn eu hwynebu wrth geisio bod yn egnïol a mynd ati ar sail hynny i sicrhau "iechyd a lles da".

Byddwn yn arbrofi â dulliau newydd o weithio dan arweiniad y gymuned, a fydd yn gynaliadwy a dyfeisgar ac yn rhoi grym i bobl leol gyfranogi o benderfyniadau a chreu dulliau lleol i’w helpu i symud o gwmpas yn fwy.

Yn seiliedig ar ddata ynglŷn ag iechyd, lles ac anghydraddoldeb byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â’r Awdurdodau Lleol wrth adnabod cymunedau (dwy ymhob awdurdod) sydd â’r angen mwyaf am ein cymorth, er mwyn codi’r gwastad o safbwynt iechyd a lles y boblogaeth.

Wrth greu darlun lleol o’r asedau unigol a chymunedol byddwn yn meithrin cyswllt â phobl leol allweddol a phartneriaid ac yn dod â hwy ynghyd er mwyn rhoi grym i arweinwyr lleol, datblygu cynlluniau ar y cyd i leihau lefelau anweithgarwch a mynd i’r afael ag anghydraddoldeb o safbwynt iechyd a chymdeithas.

Swyddog Meysydd Chwarae a Thîm Cynnal a Chadw/Arolygu

Swyddog Meysydd Chwarae a Thîm Cynnal a Chadw/Arolygu

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Nod y prosiect hwn yn y lle cyntaf fydd ceisio mynd i’r afael â’r materion uniongyrchol sy’n gysylltiedig â datblygu cynnig chwaraeon cynhwysol, gyda’r nod o ddarparu cyfleusterau i safon dderbyniol a diogel.

Bydd y prosiect hefyd yn recriwtio Swyddog Meysydd Chwaraeon a Thîm Cynnal a Chadw i oruchwylio’r defnydd, gwaith cynnal a chadw ac archebion meysydd chwarae ar draws y sir.

Darganfod mwy am thema 'Diwylliant a'r Iaith Gymraeg: Diwylliant, Chwaraeon a Chreadigrwydd'.

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Gwell Cysylltiedig: Cynhwysiant Digidol

Cynyddu lefelau cynhwysiant digidol a sgiliau digidol sylfaenol ar draws Sir Ddinbych

Cynyddu lefelau cynhwysiant digidol a sgiliau digidol sylfaenol ar draws Sir Ddinbych

Arweinydd Prosiect: Cwmpas

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn cynnig cefnogaeth i unigolion â chynhwysiant digidol .

Bydd cefnogaeth yn cael ei roi ar ffurf cyngor a hyfforddiant cynhwysiant digidol a bydd dyfeisiau addas yn cael eu darparu i unigolion yn dibynnu ar eu hanghenion.

Bydd cefnogaeth yn cael ei darparu mewn amryw o ffyrdd, gan gynnwys:

 • galwadau ffôn i addysgu pobl sut i ddefnyddio gwefannau ac apiau
 • dosbarthiadau digidol mewn cymunedau
 • grantiau neu dalebau ar gyfer offer a/neu ddata
 • atgyfeirio unigolion i wasanaethau cyflogadwyedd ac addysg bellach

Darganfod mwy am thema 'Gwell Cysylltiedig: Cynhwysiant Digidol'.

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Tecach, Diogel a Mwy Cyfartal: Diogelwch Cymunedol

Cymunedau a Natur Croeso Cynaliadwy i Ymwelwyr

Cymunedau a Natur Croeso Cynaliadwy i Ymwelwyr

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn darparu Ceidwaid mewn nifer o safleoedd ymwelwyr allweddol ledled Sir Ddinbych mewn ymateb i gynnydd sylweddol mewn ymwelwyr yn yr ardaloedd hyn.

Bydd y ceidwaid yn darparu cyngor ac arweiniad cadarnhaol i ymwelwyr yn ogystal â helpu i leihau tagfeydd ac effeithiau negyddol niferoedd uchel o ymwelwyr ar y gymuned leol a gwella profiad ymwelwyr.

Bydd y prosiect hefyd yn datblygu a hyfforddi Ceidwaid gwirfoddol a fydd yn cyfrannu at groesawu ymwelwyr mewn safleoedd allweddol a darparu help a chymorth i ymwelwyr.

Gwella’r Parth Cyhoeddus a Mannau Agored

Gwella’r Parth Cyhoeddus a Mannau Agored

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Nod y prosiect hwn yw gwella ardaloedd hamdden ledled y sir gyda ffocws ar y canlynol:

 • Gwelliannau i’r parth cyhoeddus yn Bastion Road, Prestatyn a Pharc Glan yr Afon, Llangollen gan gynnwys:
  • amnewid ac uwchraddio celfi stryd megis:
   • biniau
   • meinciau picnic
   • arwyddion seddi
  • gwelliannau amgylcheddol fel uwchraddio rheiliau a bolardiau dur a fydd hefyd yn gwella hygyrchedd i’r ardal
 • Adfywio ardaloedd hamdden yng Ngerddi Botanegol, Y Rhyl, gan gynnwys:
  • newid ffensys terfyn a’r giât ddiogelwch
  • gwelliannau amgylcheddol ac isadeiledd ym mhob rhan o’r parc
Gwelliannau i deledu cylch caeedig mewn mannau cyhoeddus

Gwelliannau i deledu cylch caeedig mewn mannau cyhoeddus

Arweinydd y Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Uwchraddio camerâu teledu cylch caeedig presennol sydd wedi mynd yn hen mewn mannau cyhoeddus ym mhrif drefi gogledd Sir Ddinbych, gan gynnwys meysydd parcio a gorsafoedd bysiau.

Bydd y prosiect yn cynnwys prynu camerâu parod i ddarparu opsiwn dros dro mewn ardaloedd lle mae ymddygiad gwrthgymdeithasol, a rheoli’r prosiect.

Darganfod mwy am thema 'Tecach, Diogel a Mwy Cyfartal: Diogelwch Cymunedol'.

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Gwyrddach: Seilwaith Cymunedol

Academi Ddigidol Werdd Sir Ddinbych

Academi Ddigidol Werdd Sir Ddinbych

Arweinydd Prosiect: Coleg Llandrillo Menai

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn darparu cymorth gwerthuso a mentora arbenigol i fusnesau bach a chanolig i wella eu galluoedd digidol a net sero yn unol â’u strategaeth fusnes greiddiol, gan gefnogi busnesau i wella effeithlonrwydd a chynhyrchiant a lleihau carbon a chostau.

Bydd y cymorth yn cynnwys:

 • Gwneud gwaith diagnostig ar waelodlin amgylcheddol a digidol y busnes
 • Darparu map gweithredu wedi’i deilwra er mwyn datgarboneiddio a digideiddio
 • Mentora busnesau i gyflawni ar y cynlluniau hynny
 • Dod o hyd i gyllid i ategu buddsoddiadau cyfalaf a rhannu arferion gorau
 • Cefnogi’r newidiadau i’r ffordd o weithredu ac ymddygiad gweithwyr

Gwefan cysylltiedig: Academi Ddigidol Werdd (gwefan allanol)

Allgymorth Cymunedol y Cerddwyr (Gogledd Cymru)

Allgymorth Cymunedol y Cerddwyr (Gogledd Cymru)

Arweinydd Prosiect: Ramblers Cymru

Trosolwg o’r prosiect

Bydd Ramblers Cymru yn adeiladu ar lwyddiant prosiect Llwybrau Lles, gan ddod â cherdded a gwirfoddoli i gynulleidfa ehangach, a chyrraedd cymunedau gyda lefelau uchel o amddifadedd ac unigolion sy’n wynebu rhwystrau ychwanegol i gerdded a’r awyr agored. Drwy ymgynghori a chydweithio bydd Ramblers Cymru yn datblygu cynllun pwrpasol ar gyfer pob cymuned, gan gynnwys y gymuned gyfan a phartneriaid lleol yn y gwaith.

Bydd Ramblers Cymru yn ymgysylltu â chymunedau ac yn grymuso pobl leol i ymfalchïo yn eu bröydd ac i fod yn fwy egnïol. Gan ddefnyddio llwybrau cerdded lleol fel catalydd, bydd Ramblers Cymru yn uwchsgilio gwirfoddolwyr er mwyn gwella llwybrau a chynyddu’r mynediad at fannau gwyrdd, yn ogystal â chreu a hyrwyddo llwybrau newydd, a fydd yn codi ymwybyddiaeth pobl o gyfleoedd cerdded a chymryd rhan lleol.

Gyda chymorth y gymuned bydd Ramblers Cymru yn archwilio’r rhwydwaith llwybrau presennol ac yn asesu’r angen a’r mynediad at lwybrau. Bydd Ramblers Cymru yn darparu hyfforddiant ar gyfer teithiau hunan-dywys, canfod eich ffordd a darllen map, a bydd ein Hyfforddiant Arwain Teithiau yn galluogi gwirfoddolwyr i ddarparu teithiau tywys. Mae Ramblers Cymru yn defnyddio diwrnodau gweithgareddau i ymgysylltu â chymunedau, sy’n cynnwys teithiau tywys ar themâu penodol a gwneud gwelliannau i lwybrau.

Cyfleoedd Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru

Cyfleoedd Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru

Arweinydd Prosiect: Uchelgais Gogledd Cymru

This project covers more than one local authority.

Trosolwg o’r prosiect

Nod y prosiect yw bod pobl, busnesau a chymunedau ledled gogledd Cymru’n elwa i’r eithaf ar y buddion a’r cyfleoedd a ddaw yn sgil y buddsoddiadau sy’n gysylltiedig â’r Weledigaeth Twf, gan gynnwys Bargen Dwf Gogledd Cymru.

Mae’r prosiect yn dilyn Prosiect Galluogi’r Weledigaeth Twf a ariannwyd drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop a’i nod yw sefydlu adnodd rhanbarthol yn sail ar gyfer cyflawni’r Weledigaeth Twf ar gyfer gogledd Cymru. Canolbwyntir ar bump o ffrydiau gwaith allweddol:

 • cydweithio rhanbarthol
 • sgiliau
 • digidol
 • ynni a sero net
 • buddion a gwerth cymdeithasol

Bydd y prosiect yn cynnal amryw weithgareddau a chynlluniau er mwyn sicrhau y manteisir i’r eithaf ar gyfleoedd fel hyn a bod cymunedau ledled y rhanbarth yn gweld y buddion.

Cymru Gynnes - Cefnogi Cymunedau

Cymru Gynnes - Cefnogi Cymunedau

Arweinydd Prosiect: Cymru Gynnes

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y cynllun peilot hwn yn gweithio â chymunedau yn Sir Ddinbych, gan gynnwys blynyddoedd 5, 8, 9 a 10 mewn ysgolion cynradd ac uwchradd a phreswylwyr â phob mathau o ddaliadaeth. Bydd yn edrych ar bobl, eiddo, llefydd a phartneriaethau er mwyn

 • annog gweithredu cymdeithasol i wella lles, hyder a sgiliau pobl
 • annog gwirfoddoli sy’n cael mwy o effaith, gweithio â’r gymuned ehangach i addysgu pobl, codi ymwybyddiaeth pawb o effeithlonrwydd ynni, technoleg werdd ac effaith tlodi tanwydd a’r argyfwng costau byw
 • darparu cyngor a chymorth yn rhad ac am ddim i bobl leihau eu biliau ynni a defnyddio ynni’n fwy effeithlon

Gwefan cysylltiedig: Cymru Gynnes (gwefan allanol)

Darpariaeth Ardaloedd Chwarae Hygyrch

Darpariaeth Ardaloedd Chwarae Hygyrch

Arweinydd Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn darparu ardaloedd chwarae mewn lleoliadau strategol ar draws y sir sy’n hygyrch i bawb drwy osod cyfarpar arbenigol a gwneud gwelliannau i lwybrau cerdded a dodrefn stryd yn y parth cyhoeddus a’r ardal gyfagos.

Garddwriaeth Cymru

Garddwriaeth Cymru

Arweinydd Prosiect: Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys mwy nag un awdurdod lleol.

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect yn datblygu ar sail hanes llwyddiannus Garddwriaeth Cymru o sefydlu Clystyrau a byrhau cadwyni cyflenwi, fel y cadarnhawyd drwy asesiad annibynnol (Miller, Gorffennaf 2021).

Drwy hwyluso cydweithio mewn clystyrau, bydd y prosiect yn sefydlu clystyrau cymunedol ac yn gweithio â busnesau bach a chanolig, cwmnïau buddiannau cymunedol ac ysgolion yn ardaloedd y tri o gynghorau sir, er mwyn sicrhau bod y dechnoleg ddiweddaraf yn hygyrch i bawb er budd cymunedau a’r economi.

Bydd y prosiect yn hwyluso mynediad at gynnyrch lleol, atgyfnerthu cadwyni cyflenwi, hybu cyfranogiad, codi ymwybyddiaeth ac yn annog pobl i gyfranogi a gwirfoddoli yn eu hamgylchedd naturiol lleol, gan hefyd addysgu cymunedau ynglŷn â’r effaith y gall garddwriaeth ei chael ar les.

Gwarchodfa Natur Green Gates

Gwarchodfa Natur Green Gates

Arweinydd Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Nod y prosiect hwn yw creu gwarchodfa natur 13.3 hectar yn Green Gates, ger Parc Busnes Llanelwy.

Bydd y datblygiad yn cynnwys plannu coed a blodau gwyllt lleol, ffurfio pyllau a gwlypdiroedd a chreu cynefin i fywyd gwyllt, yn cynnwys gaeafdy a thwr sy’n addas i ystlumod/adar glwydo ynddo, gan hefyd adael rhai ardaloedd heb eu datblygu i adfywio’n naturiol.

Byddai mynediad i’r gymuned ac addysg amgylcheddol ar gael trwy lwybrau a phlatfformau, byrddau dehongli a digwyddiadau.

Gwefan cysylltiedig: Newid hinsawdd ac ecolegol

Parc Gwledig Bodelwyddan

Parc Gwledig Bodelwyddan

Arweinydd Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn datblygu Parc Gwledig ar goetir/parcdir ger Castell Bodelwyddan.

Bydd parc cwbl hygyrch yn cael ei greu i annog trigolion Sir Ddinbych/Conwy i ymweld dro ar ôl tro, ynghyd ag ymwelwyr i’r ardal.

Bydd y prosiect yn rhoi cyfle i bobl dreulio amser yn yr awyr agored a mwynhau cyfleusterau o safon, yr amgylchedd naturiol, asedau treftadaeth a golygfeydd gwych o dirlun arbennig Gogledd Cymru.

Prosiect Creu Coetir Sir Ddinbych

Prosiect Creu Coetir Sir Ddinbych

Arweinydd Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Mae’r prosiect hwn yn ceisio gwella ac ychwanegu at tua 55.5 hectar o dir sy’n eiddo i’r Cyngor ar gyfer storio carbon, bioamrywiaeth a’r gymuned.

Bydd yn creu mwy o goetir llydanddail a chyfoeth o rywogaethau ar 5 ardal werdd mewn amrywiaeth o leoliadau, o ardaloedd preswyl trefol i fryniau’r ucheldir, yn ogystal â gwell mynediad i’r gymuned at fannau gwyrdd a natur ar gyfer hamdden, lles, addysg a chyfleoedd gwirfoddoli.

Bydd hefyd yn cyfrannu at uchelgeisiau’r Cyngor a rhai cenedlaethol i fod yn ddi-garbon net ac yn fwy ecolegol gadarnhaol erbyn 2030.

Gwefan cysylltiedig: Newid hinsawdd ac ecolegol

Strategaeth Rheoli Cyrchfan a Thwristiaid; Adnoddau Ychwanegol at yr Haf

Strategaeth Rheoli Cyrchfan a Thwristiaid; Adnoddau Ychwanegol at yr Haf

Arweinydd Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y prosiect hwn yn darparu mwy o adnoddau glanhau amgylcheddol a chynnal a chadw tir i ymdopi â’r niferoedd ychwanegol o ymwelwyr a chwsmeriaid yn y sir yn ystod haf 2023/24.

Prosiect Natur er Budd Iechyd

Prosiect Natur er Budd Iechyd

Arweinydd Prosiect: Cyngor Sir Ddinbych

Trosolwg o’r prosiect

Mae'r Rhaglen Natur er Budd Iechyd yn darparu cyfleoedd i helpu pobl i fyw bywydau iachach a mwy bodlon trwy wella mynediad i'r amgylchedd naturiol ar lefel leol.

Mae’r prosiect yn darparu sesiynau wythnosol sy’n cynnwys sgiliau cadwraeth a gwledig, teithiau cerdded iechyd a natur, celf a chrefft a sesiynau tyfu eich cynnyrch eich hun ynghyd â chyfleoedd i wirfoddoli a datblygu sgiliau.

Gwefan cysylltiedig: Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy (gwefan allanol)

Darganfod mwy am thema 'Gwyrddach: Seilwaith Cymunedol'.

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Dysgu a Thyfu: Pobl a Sgiliau

Cynllun Braenaru’r Rhwydwaith TALENT Twristiaeth

Cynllun Braenaru’r Rhwydwaith TALENT Twristiaeth

Arweinydd Prosiect: Coleg Llandrillo (Grwp Llandrillo Menai)

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys mwy nag un awdurdod lleol.

Trosolwg o’r prosiect

Bydd y Cynllun Braenaru hwn yn gosod y seiliau ar gyfer sefydlu’r Rhwydwaith TALENT Twristiaeth (Bargen Dwf Gogledd Cymru) er mwyn mynd i’r afael â phroblemau recriwtio, herio canfyddiadau negyddol a hyrwyddo cyfleoedd am yrfaoedd yn y sector twristiaeth.

Diben y Cynllun Braenaru fydd estyn allan ac ymgysylltu cyn dechrau mynd ati i newid y meddylfryd a’r naratif ynghylch y cyfleoedd am yrfaoedd mewn twristiaeth a lletygarwch a gwerth y gyrfaoedd hynny.

Bydd yn sicrhau fod rhestr o fyfyrwyr wedi’i sefydlu erbyn lansio’r Rhwydwaith. Bydd y Cynllun Braenaru’n datblygu sgiliau a hyfforddiant i’r partneriaid ac yn cyflymu datblygiad y Ganolfan Ragoriaeth yng Ngholeg Llandrillo.

Llwybrau

Llwybrau

Arweinydd Prosiect: Cyngor Sir Ddinbcyh

Trosolwg o’r prosiect

Bydd prosiect Llwybrau yn darparu cymorth i tua 420 o bobl ifanc bob blwyddyn academaidd yn Sir Ddinbych, i leihau'r risg o ymddieithrio oddi wrth addysg, darparu cymorth i ailymgysylltu ag addysg, neu i symud i waith neu hyfforddiant ar ddiwedd blwyddyn 11. Y prif nod yw mynd i’r afael ag un o’r pethau sy’n achosi tlodi hirdymor.

Mae Llwybrau yn cynnig dwy brif elfen i gefnogi pobl ifanc ddiamddiffyn:

 • Swyddogion Ymgysylltu Addysg
 • Cwnselwyr, a fydd yn cynnig gwasanaethau ychwanegol i dargedu iechyd meddwl, yn enwedig ymysg bechgyn
Partneriaeth Sgiliau Treftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru

Partneriaeth Sgiliau Treftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru

Arweinydd Prosiect: The Little Learning Company

Trosolwg o’r prosiect

Prosiect treftadaeth a sgiliau a fydd yn cefnogi a diogelu hen grefftau, dulliau adeiladu a pheirianneg drwy greu cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a rhannu gwybodaeth rhwng amryw safleoedd yn Sir Ddinbych, gan sicrhau bod gogledd Cymru ar flaen y gad wrth hybu sgiliau treftadaeth. Bydd y prosiect yn:

 • Cynyddu’r gallu i ddarparu hyfforddiant yn y sector.
 • Creu a hwyluso cyfleoedd i rannu gwybodaeth a chefnogi’r rhwydwaith sgiliau treftadaeth presennol.
 • Datblygu a darparu cyfleoedd newydd i bobl 16 oed a hŷn ymuno â’r sector.
 • Creu nifer o gyfleoedd i bobl symud ymlaen i Addysg Bellach, Addysg Uwch neu gael gwaith.
 • Helpu i fynd i’r afael â phrinder sgiliau treftadaeth.
 • Cysoni’r ddarpariaeth sgiliau treftadaeth â phrif ffrydiau cyllido.
 • Darparu cyfleoedd newydd i bobl wella eu sgiliau rhifedd.
Rhaglen Strategol Sir Ddinbych yn Gweithio

Rhaglen Strategol Sir Ddinbych yn Gweithio

Arweinydd Prosiect: Cyngor Sir Ddinbcyh

Trosolwg o’r prosiect

Nod Sir Ddinbych yn Gweithio yw mynd i’r afael â thlodi drwy gefnogi trigolion Sir Ddinbych i gael addysg, gwaith neu hyfforddiant.

Mae’r rhaglen yn darparu llwybr mwy syml i bob preswylydd gael cefnogaeth ac mae’n sicrhau eu bod yn cael eu paru â phrosiectau sydd ag arbenigedd sy’n berthnasol i’w hanghenion penodol nhw.

Gwefan cysylltiedig: Sir Ddinbych yn Gweithio

WorkingSense

WorkingSense

Arweinydd Prosiect: Y Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain

Mae’r prosiect hwn yn cynnwys mwy nag un awdurdod lleol.

Trosolwg o’r prosiect

Bydd WorkingSense yn helpu i wella rhagolygon gwaith pobl anweithgar sydd ag anabledd neu nam ar y synhwyrau (pobl fyddar neu sydd â nam ar y clyw a phobl ddall neu sydd â nam ar y golwg) sy’n 25 oed neu’n hŷn. Bydd gan WorkingSense staff arbenigol sy’n gallu cynnig cefnogaeth un-i-un i helpu unigolion gael gwaith neu fynd yn ôl i weithio ac aros mewn cyflogaeth.

Darganfod mwy am thema 'Dysgu a Thyfu: Pobl a Sgiliau'

Yn ôl i'r rhestr themâu.


Lluosi

Rhifedd am Oes

Rhifedd am Oes

Arweinydd y Prosiect:Grŵp Llandrillo Menai

Trosolwg o’r prosiect

Bydd Grŵp Llandrillo Menai’n gweithio gyda’r Awdurdodau Lleol yn ei ddalgylch (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych) wrth hybu rhifedd ymysg oedolion mewn amrywiaeth helaeth o weithleoedd a mannau cymunedol i gefnogi pobl yn y siroedd dan sylw i wella eu sgiliau rhifedd mewn cyd-destun cyfarwydd iddynt.

Yn ogystal â’r ddarpariaeth gymunedol, mae Grŵp Llandrillo Menai yn cynnig bod y ddarpariaeth a chefnogaeth un i un ar gael yn lleol, er mwyn galluogi dull cymysg lle gall unigolion gymryd rhan mewn sesiynau galw heibio wyneb yn wyneb yn ogystal â derbyn cefnogaeth a gynlluniwyd a sesiynau addysgu mewn amryw fannau cymunedol ledled y siroedd.

Gwefannau cysylltiedig: Rhifedd Byw - Lluosi: Cyrsiau Mathemateg i Oedolion (gwefan allanol)

Darganfod mwy am thema 'Lluosi'

Yn ôl i'r rhestr themâu.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro