Arian a grantiau cymunedol

Canfod pa gyllid sydd ar gael ar gyfer eich cymuned.

Services and information

Cronfa Waddol Cymuned Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Canfod gwybodaeth ynglŷn â'r mentrau y gall Cronfa Waddol Cymuned Sir Ddinbych eu cefnogi.

Cronfa ddeddfau eglwysi Cymru (gwefan allanol)

Mae DVSC yn rheoli dosbarthiad y Gronfa ar gyfer Deddf yr Eglwys yng Cymru gyda'r nod o gefnogi gweithredu gwirfoddol a grwpiau gwirfoddol a chymunedol lleol yn Sir Ddinbych.

Grantiau ffermydd gwynt

Canfod gwybodaeth am y grantiau a'r arian sydd ar gael o brosiectau ffermydd gwynt.

Rhaglen wledig: Grantiau Cymunedol (gwefan allanol)

Gall grwpiau cymunedol wneud cais am gyllid i fynd i'r afael â thlodi gwledig.

Grant Cyfamod y Lluoedd Arfog (gwefan allanol)

Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn gweithio gyda busnesau, awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau cymunedol i gefnogi’r lluoedd drwy wasanaethau, polisïau a phrosiectau.

Cronfa Loteri Fawr Cymru (gwefan allanol)

Mae’r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu miliynau o bunnoedd o arian elusennau’r Loteri Genedlaethol i grwpiau cymunedol a phrosiectau elusennol o amgylch y DU.

Y Gronfa Datblygu Cynaliadwy (gwefan allanol)

Mae'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn darparu grantiau ar gyfer prosiectau amgylcheddol arloesol, cynaliadwy sy'n ymwneud â chymunedau lleol yn AHNE.

Gwobrau'r Loteri Genedlaethol i bawb Cymru (gwefan allanol)

Gronfa gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Cyngor Celfyddydau Cymru for Wales (gwefan allanol)

Derbyn cyngor a chanllawiau ynglŷn â’r cyllid sydd ar gael ar gyfer artistiaid yng Nghymru.

Cynllun Cymunedol Treth Gwarediadau Tirlenwi (gwefan allanol)

Rhaglen cyllid grant i helpu cymunedau sy’n byw o fewn 5 milltir i orsafoedd trosglwyddo gwastraff penodol neu safleoedd tirlenwi, weithredu er budd yr amgylchedd lleol.

Cronfa Dreftadaeth y Loteri (gwefan allanol)

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cynnig ystod o raglenni grantiau gwahanol gyda grantiau o £3,000 i dros £5miliwn.

Y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (gwefan allanol)

Cymorth ariannol ar gyfer grwpiau gweithredu lleol LEADER a chyrff cymunedol eraill.

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) (gwefan allanol)

Cyfleoedd arian grant a darpariaeth Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn Sir Ddinbych.

Grantiau chwaraeon

A ydych chi neu eich tîm yn gymwys i gael cyllid.

Symiau Cymudol

Mae Swm Cymudol yn daliad gan ddatblygwyr i awdurdod lleol pan nad oes modd creu man awyr agored mewn datblygiad.

CADW (gwefan allanol)

Grantiau ar gyfer cadw asedau hanesyddol, gan gynnwys amddiffyn a gwella cofadeiladau, a thrwsio ac adfer adeiladau hanesyddol a ddefnyddir gan gymunedau.

Gronfa gymunedol y Loteri Genedlaethol (gwefan allanol)

Cyfeiriadur cronfeydd Cronfa'r Loteri Genedlaethol.

Cadwyn Clwyd – Arweinydd Cynllun Datblygu Gwledig (gwefan allanol)

Darganfod mwy am Raglen Arweinydd Datblygu Gwledig ac ardaloedd cyllido.

Cyllido Cymru (gwefan allanol)

Y platfform newydd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru i chwilio am arian.