Symiau Cymudol

Mae Swm Cymudol yn daliad gan ddatblygwyr i awdurdod lleol pan nad oes modd creu man awyr agored mewn datblygiad. Mae’r arian yn cael ei ddefnyddio i wella mannau agored a mannau chwarae, fel rheol yn yr un dref neu gymuned â’r datblygiad. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, gellir defnyddio'r arian mewn trefi neu gymunedau cyfagos (cyn belled â'u bod yn y sir).

Mae'r gronfa hon ar gau ar hyn o bryd.

Canllawiau Cynllun Symiau Gohiriedig Mannau Agored Hamdden Cyhoeddus (PDF, 169KB)

Pwy all wneud cais?

Mae sefydliadau sy’n cael gwneud cais am arian yn cynnwys:

 • Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned
 • Grwpiau gwirfoddol a chymunedol
 • Elusennau
 • Sefydliadau sector cyhoeddus
 • Clybiau chwaraeon amatur
 • Cyngor Sir Ddinbych

Ni fydd clybiau chwaraeon a chlybiau aelodaeth breifat nad ydynt n cynnig y dewis i ‘dalu a chwarae’, yn gymwys i wneud cais am arian.

Pa fath o brosiect sy’n gymwys?

Gellir defnyddio’r arian i greu mannau agored newydd neu i wella’r ddarpariaeth bresennol, a thrwy hynny gynyddu’r defnydd.

Gall gwelliannau dilys i’r ddarpariaeth bresennol gynnwys:

 • diweddariadau i’r amrediad o gyfleusterau sydd ar gael (gan gynnwys diweddaru hen offer) ond nid cyfnewid eitemau nad oes modd eu defnyddio oherwydd diffyg gwelliannau cynnal a chadw er mwyn i’r safle/cyfleuster fod yn fwy hygyrch;
 • gwaith i gynyddu defnydd o’r cyfleuster (h.y. arwyneb pob tywydd);
 • draenio neu waith arwyneb er mwyn ymestyn y defnydd o’r cyfleuster;
 • gwaith ffensio a goleuo er mwyn gwneud y cyfleuster yn fwy diogel;
 • darparu cyfleusterau newid er mwyn cynyddu’r defnydd;
 • parcio ceir, neu wasanaethau hanfodol eraill i gynyddu ac ymestyn defnydd.

Mae arian ar gael ar gyfer mannau agored hamdden cyhoeddus yn yr awyr agored ac sydd â mynediad agored a’r dewis i ‘dalu a chwarae’. Mae mannau agored fel ardaloedd gwyrdd a choetiroedd yn gymwys cyn belled â bod y prosiect yn cynyddu gwerth hamdden y lleoliad. Mae parciau a gerddi ffurfiol ble gall pobl ymarfer hefyd yn gymwys fel y maen cyfleusterau chwaraeon ffurfiol gyda mynediad cyhoeddus agored.

Am fwy o wybodaeth am bolisïau’r Cynllun Datblygu Lleol a chanllawiau cynllunio atodol, ewch i dudalennau Cynllun Datblygu Lleol.

Arweiniad pellach

Cysylltwch â communitydevelopment@denbighshire.gov.uk am ragor o wybodaeth.