Strategaethau, cynlluniau a pholisïau

Dewch i wybod mwy am ein Cynllun Corfforaethol, ein Cynllun Iaith, ein Polisi Cydraddoldeb a llawer mwy.

Ewch yn syth i...

 

Strategaethau corfforaetholY Cynllun Corfforaethol, y Cynllun Lles a mwy.

 

Safonau Iaith GymraegBeth rydym ni'n ei wneud i hyrwyddo'r Gymraeg.

 

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau DynolSut rydym yn gwella ansawdd bywyd i bawb sy'n byw , yn gweithio ac yn ymweld â Sir Ddinbych.

.

 

Addysg ac ysgolionAdolygu darpariaeth ysgolion Sir Ddinbych a sut rydym yn gweithio gyda’n hysgolion.

 

Strategaethau taiStrategaeth tai gwag, cyfranogiad tenantiaid a mwy.

 

Gofal cymdeithasolStrategaeth cefnogi pobl, diogelu oedolion diamddiffyn a mwy.

.

 

Cynghorau dinas, tref a chymunedPolisïau ar gyfer cynghorwyr dinas, tref a chymuned.

 

Cynllun datblygu lleolEwch i wefan ein cynllun datblygu lleol i weld beth ac ymhle gellir adeiladu yn Sir Ddinbych.

 

Strategaeth TwristiaethCyngor Sir Ddinbych Strategaeth Twristiaeth 2019-2022.

.

Mwy...

Polisiau archifau Strategaeth Rheoli AsedauAsesiad digonolrwydd gofal plantStrategaeth hamddenDatganiad polisi trwyddedu Cynllun gwella hawliau tramwyCynllun datblygu gwledigCynlluniau tref ac ardal 2012-2020Polisi cwynion, canmoliaethau ac adborthPolisi enwi strydoedd a rhifoPolisi Tal 2019-2020Strategaeth Rheoli Risg Llifogydd LleolPolisi canllawiau ar osod arwyddion dros dro ar y fforddPolisi eithrio arddangos plât Polisi delio â chwsmeriaid sy'n ymddwyn yn annerbyniolPolisi a Threfnau Corfforaethol - Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000Polisi Rhannu Pryderon Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd Gwasanaethau AmgylcheddolPolisi casglu gwastraff / cerbydau ailgylchu ar ffyrdd preifat (heb eu mabwysiadu)Strategaeth er Atal a Darganfod Twyll, Llwgrwobrwyo a LlygredigaethDeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (VAWDASV)Datganiad Polisi HapchwaraeStrategaeth Toiledau Cyhoeddus Drafft