Strategaethau

Gwybodaeth am ein strategaethau.

Services and information

Partneriaethau strategol

Dewch i wybod sut rydym yn gweithio gyda'n partneriaid.

Strategaeth Dai

Strategaeth Dai 2021-2026.

Strategaeth Gofalwyr

Mae gofalwyr yn chwarae rôl ganolog wrth gefnogi pobl ddiamddiffyn i fyw yn eu cartrefi.

Strategaeth er atal a darganfod twyll, llwgrwobrwyo a llygredigaeth

Fel gydag unrhyw sefydliad mawr arall, mae maint a natur gwasanaethau'r Cyngor yn golygu bod risg parhaus o golled yn sgil twyll a llygredigaeth gan ffynonellau mewnol ac allanol.

Strategaeth iaith Gymraeg 2023 i 2028

Mae’r Strategaeth hon yn amlinellu’r dull gweithredu arfaethedig o hyrwyddo'r iaith Gymraeg.

Strategaeth gofalwyr Gogledd Cymru

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn cydnabod y rôl allweddol mae gofalwyr o bob oed yn ei chwarae yn yr amgylchedd iechyd a gofal cymdeithasol, a bod angen iddynt gael eu gwerthfawrogi am y cymorth maen nhw’n ei ddarparu.

Strategaeth Gwrth-Fwlio

Mae Sir Ddinbych yn parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael y cyfleoedd sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu potensial, gan gynnwys yr hawl i ddysgu mewn amgylchedd diogel ac amddiffynnol yn rhydd o hiliaeth, bwlio neu wahaniaethu o unrhyw fath.

Strategaeth Hamdden

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i wella ansawdd bywyd pobl sy'n byw a gweithio yn ein hardal.

Strategaeth Hygyrchedd Addysg

Nod cyffredinol y strategaeth hon yw sicrhau bod Cyngor Sir Ddinbych yn cefnogi’r ysgolion y mae’n gyfrifol amdanynt, i ddiwallu anghenion disgyblion anabl a chodi eu cyraeddiadau.

Strategaeth Sir Ddinbych yn Gweithio

Ein gweledigaeth yw lleihau tlodi drwy alluogi unigolion i gael gafael ar rwydwaith o wasanaethau sy'n eu cefnogi ar eu taith tuag at gyflogaeth.

Strategaeth Leol Sir Ddinbych ar Gyfer Rheoli Perygl Llifogydd

Rydym ni wedi datblygu Strategaeth Rheoli Risg Llifogydd Lleol sy'n nodi sut y byddwn yn gweithio gydag awdurdodau rheoli risg, sefydliadau a chymunedau eraill i reoli perygl llifogydd.

Strategaeth llyfrgell 2019 i 2022

Mae'r strategaeth yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer y gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus yn Sir Ddinbych.

Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol

Manylion am ein nodau o safbwynt bod yn Gyngor Di-Garbon Net ac Ecolegol gadarnhaol rhwng rŵan a 2030.

Strategaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru ar Ddigartrefedd

Strategaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru ar Ddigartrefedd 2018-2022.

Strategaeth Rheoli Asedau

Strategaeth Rheoli Asedau 2017 - 2021.

Strategaeth rheoli risg

Rydym yn cydnabod bod risgiau ynghlwm yn ein holl weithgareddau. Mae dyletswydd arnom i reoli'r risgiau hyn mewn ffordd gytbwys, strwythuredig a chost effeithiol.

Strategaeth Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Gogledd Cymru

Mae Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yn canolbwyntio ar atal y problemau hyn, amddiffyn dioddefwyr a chefnogi’r rhai a effeithir gan faterion o'r fath.

Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymunedol 2013-2023

Mae'r strategaeth hon yn amlinellu'n uchelgais i economi leol Sir Ddinbych a'r bendithion y disgwyliwn i dwf economaidd eu cynnig i'n trigolion.

Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai 2022 i 2026

Mae Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai 2022 i 2026 yn nodi ein cyfeiriad i ddod â digartrefedd i ben o fewn Sir Ddinbych.

Strategaeth toiledau cyhoeddus

Strategaeth toiledau cyhoeddus 2022 i 2027.