Strategaethau

Gwybodaeth am ein strategaethau.

Services and information

Partneriaethau strategol

Dewch i wybod sut rydym yn gweithio gyda'n partneriaid.

Strategaeth Dai

Strategaeth Dai 2021-2026.

Strategaeth Digartrefedd Sir Ddinbych

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol gynnal adolygiad o ddigartrefedd yn eu hardal a datblygu a chyhoeddi strategaeth sy’n seiliedig ar ganfyddiadau’r adolygiad.

Strategaeth er atal a darganfod twyll, llwgrwobrwyo a llygredigaeth

Fel gydag unrhyw sefydliad mawr arall, mae maint a natur gwasanaethau'r Cyngor yn golygu bod risg parhaus o golled yn sgil twyll a llygredigaeth gan ffynonellau mewnol ac allanol.

Strategaeth Gofalwyr

Mae gofalwyr yn chwarae rôl ganolog wrth gefnogi pobl ddiamddiffyn i fyw yn eu cartrefi.

Strategaeth gofalwyr Gogledd Cymru

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn cydnabod y rôl allweddol mae gofalwyr o bob oed yn ei chwarae yn yr amgylchedd iechyd a gofal cymdeithasol, a bod angen iddynt gael eu gwerthfawrogi am y cymorth maen nhw’n ei ddarparu.

Strategaeth Gwrth-Fwlio

Mae Sir Ddinbych yn parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael y cyfleoedd sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu potensial, gan gynnwys yr hawl i ddysgu mewn amgylchedd diogel ac amddiffynnol yn rhydd o hiliaeth, bwlio neu wahaniaethu o unrhyw fath.

Strategaeth Hamdden

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i wella ansawdd bywyd pobl sy'n byw a gweithio yn ein hardal.

Strategaeth Hygyrchedd Addysg

Nod cyffredinol y strategaeth hon yw sicrhau bod Cyngor Sir Ddinbych yn cefnogi’r ysgolion y mae’n gyfrifol amdanynt, i ddiwallu anghenion disgyblion anabl a chodi eu cyraeddiadau.

Strategaeth iaith Gymraeg 2017 i 2022

Mae’r Strategaeth hon yn amlinellu’r dull gweithredu arfaethedig o hyrwyddo'r iaith Gymraeg.

Strategaeth Leol Sir Ddinbych ar Gyfer Rheoli Perygl Llifogydd

Rydym ni wedi datblygu Strategaeth Rheoli Risg Llifogydd Lleol sy'n nodi sut y byddwn yn gweithio gydag awdurdodau rheoli risg, sefydliadau a chymunedau eraill i reoli perygl llifogydd.

Strategaeth llyfrgell 2019 i 2022

Mae'r strategaeth yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer y gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus yn Sir Ddinbych.

Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol

Manylion am ein nodau o safbwynt bod yn Gyngor Di-Garbon Net ac Ecolegol gadarnhaol rhwng rŵan a 2030.

Strategaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru ar Ddigartrefedd

Strategaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru ar Ddigartrefedd 2018-2022.

Strategaeth Rheoli Asedau

Strategaeth Rheoli Asedau 2017 - 2021.

Strategaeth rheoli risg

Rydym yn cydnabod bod risgiau ynghlwm yn ein holl weithgareddau. Mae dyletswydd arnom i reoli'r risgiau hyn mewn ffordd gytbwys, strwythuredig a chost effeithiol.

Strategaeth Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Gogledd Cymru

Mae Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yn canolbwyntio ar atal y problemau hyn, amddiffyn dioddefwyr a chefnogi’r rhai a effeithir gan faterion o'r fath.

Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymunedol 2013-2023

Mae'r strategaeth hon yn amlinellu'n uchelgais i economi leol Sir Ddinbych a'r bendithion y disgwyliwn i dwf economaidd eu cynnig i'n trigolion.

Trechu tlodi drwy gyflogaeth

Ein gweledigaeth yw lleihau tlodi drwy alluogi unigolion i gael gafael ar rwydwaith o wasanaethau sy'n eu cefnogi ar eu taith tuag at gyflogaeth.