Strategaeth er atal a darganfod twyll, llwgrwobrwyo a llygredigaeth

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn oddeutu 4,500 o staff ac yn gwario dros £300 miliwn y flwyddyn. Mae’n comisiynu ac yn darparu ystod eang o wasanaethau i unigolion ac aelwydydd ac yn gweithio gydag ystod eang o sefydliadau sector preifat, cyhoeddus a gwirfoddol.

Fel gydag unrhyw sefydliad mawr arall, mae maint a natur gwasanaethau'r Cyngor yn golygu bod risg parhaus o golled yn sgil twyll a llygredigaeth gan ffynonellau mewnol ac allanol. Ceir risg parhaus hefyd o lygredigaeth gan fod y Cyngor yn darparu ac yn caffael nwyddau, gwaith a gwasanaethau. Felly, mae'r Cyngor wedi rhoi ar waith systemau cymesur i leihau'r risg hwn ac mae'r rhain yn cael eu hadolygu'n gyson.

Strategaeth er atal a darganfod twyll, llwgrwobrwyo a llygredigaeth (PDF, 664KB)