Strategaeth Rheoli Asedau 2017-2021

Cefndir

Ynghyd â Chyllid, Pobl a TGCh, mae Eiddo yn un o'r pedwar prif adnodd corfforaethol sy'n cefnogi darpariaeth o'r holl wasanaethau. Ac yn hynny o beth, mae'r ffordd y defnyddir yr adnodd hwn yn gallu cael effaith sylweddol ar ddarpariaeth y Cyngor o wasanaethau a sefyllfa ariannol. Bydd rheolaeth effeithiol ac effeithlon yn helpu i sicrhau bod y Cyngor:

  • ddim yn gwastraffu arian ar asedau nad oes eu hangen i ddiwallu gofynion y gwasanaeth neu gostau diangen i'w cynnal
  • yn gwasanaethu'r cyhoedd yn dda gydag adeiladau sydd o ansawdd corfforol dda ac yn bod mynediad at wasanaethau yn hawdd; neu
  • ddim yn methu cyfleoedd i rannu eiddo gydag asiantaethau cyhoeddus eraill, a fyddai'n cynyddu hwylustod i'r cwsmer

Strategaeth Rheoli Asedau 2017 - 2021 (PDF, 400KB)