Strwythur Reoli

Prif Weithredwr

Judith Greenhalgh yw'r Prif Weithredwr.

Mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am:

 • Reolaeth gyffredinol y cyngor
 • Gwneud yn siŵr bod holl bolisïau'r Cyngor yn cael eu gweithredu
 • Cynrychioli'r cyngor wrth gysylltu â'r cyfryngau, a bod yn ddolen rhwng y cyngor a sefydliadau eraill

Tîm Gweithredol Corfforaethol

Mae’r Tîm Gweithredol Corfforaethol yn gyfrifol am y canlynol:

 • Datblygu gweledigaeth y Cyngor a’i yrru drwy’r Cyngor a thu hwnt;
 • Goruchwylio’r blaenoriaethau corfforaethol a phrosiectau;
 • Llunio strategaethau yn gynnar i gefnogi blaenoriaethau corfforaethol;
 • Y broses o osod cyllideb strategol;
 • Monitro cyllidebau a, lle bo’n briodol, cymryd camau unioni;
 • Monitro perfformiad gwasanaeth, gweithgareddau rheoleiddiol a risgiau;
 • Creu a chynnwys diwylliant o arweinyddiaeth gyfun.

Uwch Dîm Arweinyddiaeth

Mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn cynnwys y Tîm Gweithredol Corfforaethol a Phenaethiaid Gwasanaeth. Mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn gyfrifol am y canlynol:

 • Monitro targedau'r Cynllun Corfforaethol bob chwarter a chamau ymyrraeth;
 • Cynllunio ymlaen llaw ar gyfer y Cyngor, y Cabinet, Tîm Gweithredol Corfforaethol a Phwyllgorau Craffu;
 • Cytuno ar bolisïau, strategaethau a newidiadau i gynlluniau busnes, a
 • Rhannu arfer da, datrys problemau a gweithio gydag Aelodau Etholedig.
Gallwch weld strwythur yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth yma.