Ynglyn â'r Cyngor

Dewch i wybod sut mae’r cyngor yn cael ei strwythuro, ei ariannu, ei reoleiddio a llawer mwy.

Services and information

Sut mae'r cyngor yn gweithio

Beth mae’r cyngor yn ei wneud a sut mae'n gweithio.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol

Rydym yn ymrwymedig i ddathlu amrywiaeth a hyrwyddo cydraddoldeb ym mhopeth a wnawn, er mwyn gwella ansawdd bywyd i bawb sy'n byw, yn gweithio ac yn ymweld â Sir Ddinbych.

Safonau Iaith Gymraeg

Mae disgwyl i’n cyngor, fel pob cyngor arall yng Nghymru, gydymffurfio â Safonau Iaith Gymraeg sydd wedi cael eu cyflwyno gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Swyddfeydd y cyngor

Lleoliadau ac oriau agor swyddfeydd y Cyngor.

Adolygu perfformiad y Cyngor

Rydym ni’n adolygu ein perfformiad yn barhaus er mwyn gwirio ein cynnydd, adnabod unrhyw faes y gellir ei wella, a phennu camau gweithredu i sicrhau ein bod yn cyrraedd ein nodau.

Cyfansoddiad y cyngor

Mae'r cyfansoddiad yn egluro sut rydym yn gweithredu, yn gwneud penderfyniadau, a'r gweithdrefnau rydym yn eu dilyn.

Gwybodaeth yswiriant

Gwybodaeth yswiriant.

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau

Gwybodaeth am ein partneriaethau strategol.

Cynghorau dinas, tref a chymuned

Mae gan Sir Ddinbych 37 cyngor dinas, tref a chymuned, sy'n cynrychioli cymunedau lleol.

Safonau Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae ein safonau Gwasanaeth Cwsmeriaid yn egluro beth y gallwch ei ddisgwyl gan y Cyngor pan fyddwch yn cysylltu â ni.