Pwy ydym ni? 

Cyfarfod y Tîm 

Prif Weithredwr: Graham Boase

Graham Boase

Mae'r Prif Weithredwr yn gyfrifol am y canlynol:

  • Rheolaeth gyffredinol y cyngor
  • Gwneud yn siŵr bod holl bolisïau'r Cyngor yn cael eu gweithredu
  • Cynrychioli'r cyngor drwy'r cyfryngau, a bod yn ddolen rhwng y cyngor a sefydliadau eraill
Arweinydd y Cyngor: Jason McLellan

Arweinydd y Cyngor: Jason McLellan

Mae'r Arweinydd yn darparu arweinyddiaeth wleidyddol a chyfarwyddyd strategol effeithiol ac yn gweithredu fel llefarydd gwleidyddol ar ran y cyngor.

Cabinet

Mae'r Cabinet yn cynnwys 9 cynghorwr, gan gynnwys yr Arweinydd a'r Is-Arweinydd. Maen nhw’n cyfarfod pob mis (ac eithrio mis Awst) i benderfynu ar bolisïau a sut mae gwasanaethau yn cael eu darparu yn Sir Ddinbych.

Yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth (SLT)

Mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn cynnwys y Phenaethiaid Gwasanaeth. Mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn gyfrifol am y canlynol:

  • Monitro targedau'r Cynllun Corfforaethol bob chwarter a chamau ymyrraeth
  • Cynllunio ymlaen llaw ar gyfer y Cyngor, y Cabinet a Phwyllgorau Craffu
  • Cytuno ar bolisïau, strategaethau a newidiadau i gynlluniau busnes, a
  • Rhannu arfer da, datrys problemau a gweithio gydag Aelodau Etholedig.

Graham Boase

Prif Weithredwr: Graham Boase


Nicola Stubbins

Nicola Stubbins: Cyfarwyddwr Corfforaethol: Cymunedau


Tony Ward

Cyfarwyddwr Corfforaethol: Yr Economi a'r Amgylchedd


Gary Williams

Cyfarwyddwr Corfforaethol: Llywodraethu a Busnes


Emlyn Jones

Emlyn Jones: Pennaeth Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad


Denbighshire County Council logo

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd / Swyddog Monitro


Jamie Groves

Jamie Groves: Hamdden Sir Ddinbych Cyf Rheolwr Gyfarwyddwr


Rhiain Morrlle

Rhiain Morrlle: Pennaeth Gwasanaethau Plant


Geraint Davies

Geraint Davies: Pennaeth Gwasanaethau Addysg


Liz Grieve

Liz Grieve: Pennaeth Gwasanaethau Cymunedau a Chwsmeriaid


Ann Lloyd

Ann Lloyd: Pennaeth Gwasanaeth Dros Dro, Gwasanaethau Cymorth i Fusnesau, Gwasanaethau Cymorth Cymunedol


David Soley

David Soley: Pennaeth Gwasanaeth Dros Dro, Gwasanaethau Gweithredol, Gwasanaethau Cymorth Cymunedol


Denbighshire County Council logo

Pennaeth Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylchedd


Denbighshire County Council logo

Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio


Denbighshire County Council logo

Steve Gadd: Pennaeth Gwasanaethau Cyllid ac Eiddo (Swyddog Adran 151)
Cyfathrebu â Staff 

Mae cyfathrebu â staff yn hollbwysig i’n galluogi ni i weithio'n llwyddiannus a darparu ein Cynllun Corfforaethol. Rydym ni'n ymgysylltu ac yn ymgynghori â chymunedau yn rheolaidd, ac rydym ni'n gwneud yr un peth efo'n staff. Cymerwch olwg ar rai o’r ffyrdd rydym ni’n cyfathrebu.

Cyngor Staff

I ddarparu cyswllt cyfathrebu effeithiol rhwng staff a'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth.

Arolwg Staff

Pob dwy flynedd cynhelir Arolwg Staff i dderbyn gwybodaeth werthfawr am yr hyn rydych chi'n ei feddwl o'r Cyngor fel cyflogwr, eich rôl o fewn y sefydliad a'ch barn am faterion fel cyfathrebu, hyfforddiant a datblygiad personol.

Gellir gweld copi o'r arolwg staff drwy LINC. Os nad oes gennych fynediad at LINC, gofynnwch i'ch rheolwr llinell am gopi o'r arolwg.

LINC

Safle mewnrwyd penodol ar gyfer staff gyda gwybodaeth a all fod arnoch chi ei hangen fel gweithiwr. Bydd hefyd yn eich cyfeirio at safleoedd perthnasol eraill.

Arall

Mae yna ffyrdd eraill rydym ni’n eu defnyddio i gyfathrebu gyda staff, e.e. negeseuon e-bost, cyfarfodydd, newyddlenni, diwrnodau i ffwrdd a chynadleddau.

Ynglŷn â'r Cyngor

Rŵan eich bod chi wedi llwyddo i dderbyn swydd efo ni yn Sir Ddinbych, bydd arnoch chi angen gwybod mwy am y Cyngor a sut ydym ni’n cyflawni’r Cynllun Corfforaethol.

Strwythur uwch reolwyr (PDF, 133KB)

Cwrdd â'n Penaethiaid  Gwasanaeth  

Emlyn Jones: Pennaeth Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad


Liz Grieve: Pennaeth Gwasanaethau Cymunedau a Chwsmeriaid


Rhiain Morrlle: Pennaeth Gwasanaethau Plant


Ann Lloyd: Pennaeth Gwasanaeth Dros Dro, Gwasanaethau Cymorth i Fusnesau, Gwasanaethau Cymorth Cymunedol


David Soley: Pennaeth Gwasanaeth Dros Dro, Gwasanaethau Gweithredol, Gwasanaethau Cymorth Cymunedol


Geraint Davies: Pennaeth Gwasanaethau Addysg


Steve Gadd: Pennaeth Gwasanaethau Cyllid ac Eiddo / Swyddog Adran 151


Jamie Groves: Hamdden Sir Ddinbych Cyf - Rheolwr Gyfarwyddwr


Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio


Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd / Swyddog Monitro


Pennaeth Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylchedd