Yr Arweinydd, y Cabinet a Chynghorwyr etholedig

Mae gan y cyngor 47 o gynghorwyr, sy’n cynrychioli 30 o wardiau ac yn gwasanaethu oddeutu 94,000 o bobl. Cynhaliwyd yr etholiad ddiwethaf ym mis Mai 2017, a disgwylir i'r un nesaf gael ei chynnal yn 2022.

Cynhelir cyfarfodydd y cyngor llawn bob mis ac mae pob un o'r 47 cynghorydd yn bresennol. Maent yn trafod materion megis perfformiad y cyngor o ran darparu gwasanaethau, gosod treth y cyngor, partneriaethau gyda gwasanaethau cyhoeddus eraill ac effaith polisi'r llywodraeth ar breswylwyr Sir Ddinbych.

Yr Arweinydd

Arweinydd y cyngor yw'r Cynghorydd Hugh Evans. Mae’r arweinydd yn cael ei ethol gan y cyngor llawn ac mae'n gwneud y swydd tan yr etholiad nesaf. Mae'r arweinydd yn penodi'r Cabinet ac yn arwain cyfeiriad gwleidyddol y cyngor.

Cysylltu â'r arweinydd

Cysylltu â'r arweinydd Cynghorydd Julian Thompson-Hill. Ei rôl yw cefnogi'r arweinydd i gyflawni ei ddyletswyddau a'i gynrychioli yn ei absenoldeb.

Cadeirydd

Cadeirydd y cyngor yw'r Y Cynghorydd Alan James. Mae’r cadeirydd yn cael ei ethol gan y cyngor llawn mewn cyfarfod blynyddol ym mis Mai, ac mae’n gwneud y swydd am flwyddyn. Mae’r cadeirydd yn ddiduedd yn wleidyddol. Mae’n cadeirio cyfarfodydd y cyngor llawn, ac yn mynd i’r afael ag ystod eang o ddyletswyddau cymunedol a seremonïol.

Yr Is-gadeirydd yw'r Cynghorydd Christine Marston.

Cysylltwch â'r cadeirydd

Cabinet

Mae’r Cabinet yn cynnwys 8 cynghorwr, gan gynnwys yr Arweinydd a'r Is-Arweinydd. Mae gan bob un o'r 8 aelod gyfrifoldeb dros faes polisi penodol, a elwir yn bortffolio.

Mae’r Cabinet yn cyfarfod bob chwech wythnos ac yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â sut y darperir gwasanaethau yn Sir Ddinbych.