Hyfforddiant GGD: Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys a Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Bydd y cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys a Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle yn darparu’r wybodaeth a’r cymhwysedd ymarferol sydd eu hangen i ddelio ag amrywiaeth o sefyllfaoedd Cymorth Cyntaf Pediatrig.  Byddwch chi’n cael dwy dystysgrif cymhwyster wrth fynychu’r cwrs hwn.

Pryd a lle fydd y cyrsiau’n digwydd?

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gynnal ar:

  • Dydd Llun 18 a Dydd Mercher 20 Medi 2023, o 6:15pm tan 9pm yng Nghanolfan y Dderwen (y Rhyl) - wedi archebi yn llawn
  • Dydd Sadwrn 25 Tachwedd 2023 o 9:30am tan 3:30pm yng Nghanolfan y Dderwen (y Rhyl)
  • Dydd Sadwrn 20 Ionawr 2024, o 9:30am tan 3:30pm yn y Meithrinfa Ddydd Corwen
  • Dydd Sadwrn 16 Mawrth 2024, o 9:30am tan 3:30pm yng Nghanolfan y Dderwen (y Rhyl)
Canolfan y Dderwen

Gwybodaeth am y Lleoliad am Nghanolfan y Dderwen

Cyfeiriad Canolfan y Dderwen yw

Fforddlas
Y Rhyl
LL18 2DY

Parcio

Mae maes parcio yng Nghanolfan y Dderwen.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae gan Ganolfan y Dderwen:

  • Doiledau hygyrch
  • Parcio hygyrch
  • Dolen clyw
  • Lifft
  • Drysau awtomatig
  • Mynediad ar rampiau/mynediad ar lefel
Y Canolfan (Rhuthun)

Gwybodaeth am lleoliad Y Canolfan

Cyfeiriad Y Canolfan yw

Mwrog Street,
Rhuthun
LL15 1LE

Parcio

Mae maes parcio yn Y Canolfan.

Pwy gaiff fynychu?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pob darparwr gofal plant cofrestredig yn Sir Ddinbych sydd wedi cofrestru, neu sydd yn cofrestru, gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) (gwefan allanol).

Rhaid i'r lleoliad hefyd fod wedi'i gofrestru gyda Dewis.Cymru (gwefan allanol)

Sut i gymryd rhan

Codir tâl o £35 y pen i fynychu’r cwrs hwn a bydd angen i bob unigolyn sydd am fynychu lenwi’r ffurflen gais ar-lein i gadw lle.

Ar ôl derbyn cais am archeb, byddwn yn anfon anfoneb at y darparwr gofal plant y mae'n rhaid ei thalu cyn mynychu'r cwrs. 

Ffurflen gais ar-lein i gadw lle ar gyfer cwrs Cymorth Cyntaf Pediatrig Brys a Chymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle

Rhagor o wybodaeth

Caiff y cwrs hwn ei ddarparu gan Groundwork North Wales (gwefan allanol).

Canslo Archeb

Os ydych angen canslo archeb yna rhaid canslo eich lle o leiaf dau ddiwrnod gwaith cyn i’r cwrs gael ei gynnal. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu os na fyddwch yn canslo eich archeb mewn da bryd

Canslo archeb ar-lein

Manylion lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru

Mae’n bwysig eich bod chi’n diweddaru manylion eich lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru.

Darganfod sut i ddiweddaru’ch manylion ar Dewis Cymru