Hyfforddiant GGD: Diogelu Grŵp B

Mae’r cymhwyster Diogelu Grŵp B wedi’i ddylunio ar gyfer dysgwyr sy’n cael cyswllt â phlant, pobl ifanc neu oedolion agored i niwed yn eu hamgylchedd gwaith, yn cynnwys gwaith gwirfoddol. Mae’n hyrwyddo ymwybyddiaeth a sensitifrwydd tuag at ddiogelu gan alluogi dysgwyr i adnabod problemau ac mae’n pwysleisio’r cyfrifoldeb i sicrhau y caiff pryderon eu hadrodd ac y cymerir y camau priodol mewn ymateb iddynt.

Pryd a lle fydd y hyfforddiant yn digwydd?

Mae'r hyfforddiant Diogelu Grŵp B yn cael eu cynnal:

 • Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2024, 9:30am tan 1:30pm yng Nghanolfan y Dderwen, y Rhyl
 • Dydd Llun 1 a Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2024, 6:15pm tan 8:15pm yng Nghanolfan y Dderwen, y Rhyl
 • Dydd Llun 15 a Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2024, 6:15pm tan 8:15pm yng Nghanolfan y Dderwen, y Rhyl
 • Dydd Llun 16 a Dydd Mercher 18 Medi 2024, 6:15pm tan 8:15pm yng Nghanolfan y Dderwen, y Rhyl
 • Dydd Llun 27 a Dydd Mercher 29 Ionawr 2025, 6:30pm tan 8:30pm yng Nghanolfan y Dderwen, y Rhyl

Gwybodaeth am y lleoliad

Y Canolfan

Gwybodaeth am Y Canolfan

Cyfeiriad Y Canolfan yw

Stryd Mwrog,
Rhuthun
LL15 1LE

Parcio

Mae maes parcio yn Y Canolfan.

Canolfan y Dderwen

Gwybodaeth am lleoliad am Nghanolfan y Dderwen

Cyfeiriad Canolfan y Dderwen yw

Fforddlas
Y Rhyl
LL18 2DY

Parcio

Mae maes parcio yng Nghanolfan y Dderwen.

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae gan Ganolfan y Dderwen:

 • Doiledau hygyrch
 • Parcio hygyrch
 • Dolen clyw
 • Lifft
 • Drysau awtomatig
 • Mynediad ar rampiau/mynediad ar lefel

Pwy gaiff fynychu?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pob darparwr gofal plant cofrestredig yn Sir Ddinbych sydd wedi cofrestru, neu sydd yn cofrestru, gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) (gwefan allanol).

Rhaid i'r lleoliad hefyd fod wedi'i gofrestru gyda Dewis.Cymru (gwefan allanol)

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i bob unigolyn sydd am fynychu lenwi’r ffurflen gais ar-lein i gadw lle.

Ar ôl cael y cais i gadw lle byddwn yna’n anfon e-bost yn cadarnhau gyda manylion eich cwrs hyfforddi. 

Ffurflen gais ar-lein i gadw lle ar gyfer Hyfforddiant Diogelu Grŵp B

Rhagor o wybodaeth

Caiff y cwrs hwn ei ddarparu gan Groundwork North Wales (gwefan allanol).

Canslo Archeb

Os ydych angen canslo archeb yna rhaid canslo eich lle o leiaf dau ddiwrnod gwaith cyn i’r cwrs gael ei gynnal. Codir tâl arnoch chi, neu'ch lleoliad gofal plant, os nad ydych yn canslo ar amser

Canslo archeb ar-lein

Manylion lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru

Mae’n bwysig eich bod chi’n diweddaru manylion eich lleoliad gofal plant ar Dewis Cymru.

Darganfod sut i ddiweddaru’ch manylion ar Dewis Cymru