Cwrdd â’r tîm Ceidwaid Chwarae

Mae ein tîm Ceidwaid Chwarae yn hynod fedrus a phrofiadol ac wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd chwarae diogel i holl blant a phobl ifanc i ddatblygu iechyd a lles corfforol, meddyliol, cymdeithasol ac emosiynol.

Cydlynydd Chwarae Hygyrch

Mae'r Cydlynydd Chwarae Cynhwysol yn trefnu gweithgareddau chwarae i bob plentyn gael eu cynnal yn adeiladau'r cyngor, parciau, ysgolion a mannau agored yn Sir Ddinbych.

Mae'r Cydlynydd Chwarae Cynhwysol hefyd yn helpu i gynnal y gweithgareddau chwarae.

Ruth

Ruth

Mae gan Ruth 20 mlynedd o brofiad gweithio gyda phlant a phobl ifanc fel hyfforddwr pêl-droed ac mewn Datblygu Chwaraeon.

Mae Ruth yn unigolyn cyfeillgar a brwdfrydig sy’n dod â llawer o egni i’r tîm.


Ceidwaid Chwarae 

Mae Ceidwaid Chwarae yn hwyluso a hyrwyddo cyfleoedd chwarae, a chynnwys pob plentyn beth bynnag yw eu gallu.

Vicky

Vicky

Mae gan Vicky brofiad o weithio gyda phlant o bob oedran a gallu, ar ôl gweithio fel athrawes a hyfforddwraig chwaraeon yn flaenorol.

Mae Vicky yn aelod hyderus o’r tîm sy’n angerddol am weithio gyda phlant.


Ceidwaid Chwarae Cynorthwyol

Mae Ceidwaid Chwarae yn hwyluso a hyrwyddo cyfleoedd chwarae, a chynnwys pob plentyn beth bynnag yw eu gallu.

Molly

Molly

Mae Molly wedi bod yn gynorthwyydd ysgol dawns ers nifer o flynyddoedd. Mae hi'n perfformio ochr yn ochr â'r pennaeth, gan ddysgu disgyblion amrywiol o 2 i 10 oed.

Mae Molly yn berson hyderus a chyfeillgar ac mae ganddi angerdd gwirioneddol am weithio gyda phlant.


Ollie

Ollie

Mae Ollie yn mynychu’r chweched dosbarth ac yn astudio Gwasanaethau Cyhoeddus, Troseddeg a Chwaraeon. Mae ganddo frwdfrydedd diddiwedd at chwaraeon ac yn perfformio’n dda mewn sesiynau.

Mae’n aelod poblogaidd o’r tîm Ceidwaid Chwarae yn arbennig pan mae pêl-droed yn y cwestiwn.


Olly

Oliver

 

Cwblhaodd Olly ysgoloriaeth gyda Chlwb Pêl-droed Caer oedd yn cynnwys lefel 2 a 3 mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Mae ganddo brofiad o hyfforddi pêl-droed i blant mae’n ei wneud yn wirfoddol mewn cymunedau lleol.

Mae’n angerddol iawn am bêl-droed a throsglwyddo’r sgiliau mae wedi eu dysgu.


Davi

Davi

 

Mae Davi wedi gweithio gyda phlant fel cymorthydd addysgu ac mae ganddo brofiad helaeth o gynnig cefnogaeth un i un yn ogystal â darparu cefnogaeth yn ystod gwyliau.

Mae’n unigolyn hynod frwdfrydig gyda brwdfrydedd gwirioneddol yn eu swydd a thuag at y plant mae’n gweithio gyda nhw.