Cymorth i fynd ar-lein

Mae ein staff ar gael i’ch cynorthwyo chi â chael mynediad at y byd digidol drwy eich llyfrgell leol. Gallwn eich helpu chi â chael mynediad at wasanaethau’r cyngor a gwasanaethau eraill ar-lein, fel bod gwneud ymholiadau a thaliadau, a chanfod gwybodaeth yn fwy syml. Os ydych yn chwilio am gyfle dysgu sy’n fwy ffurfiol, rydym yn cynnig nifer o gyrsiau sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol sy’n cael eu cynnal gan Goleg Llandrillo.

Gwasanaeth Benthyciadau Tabledi a Chromebook

Os ydych am wella eich sgiliau digidol gallwch nawr fenthyg llechen neu lyfr crôm o'ch llyfrgell leol. Gallwch fenthyg dyfais am 6 wythnos a’i ddefnyddio i gael mynediad i gyrsiau ar-lein, pori’r rhyngrwyd, teipio CV, neu roi cynnig ar ein dewis eang o eLyfrau, llyfrau sain, cylchgronau digidol a phapurau newydd. Cysylltwch â'ch llyfrgell leol am ragor o wybodaeth.

Mynediad at gyfrifiaduron a'r rhyngrwyd

Fel aelod o lyfrgelloedd Sir Ddinbych, mae gennych fynediad am ddim at gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd yn cynnwys Wi-Fi. Mae mynediad yn rhad ac am ddim a’r unig beth sydd ei angen arnoch yw rhif eich cerdyn llyfrgell a'r rhif PIN.

Os ydych chi dan 11 mlwydd oed, bydd angen i chi fod ag oedolyn efo chi. Os ydych chi rhwng 11 a 14 mlwydd oed bydd arnoch angen caniatâd gan riant neu ofalwr. Bydd y staff yn y llyfrgell yn gallu rhoi ffurflen i chi er mwyn i’ch rhiant neu eich gofalwr ei llofnodi.

Gallwch archebu cyfrifiadur hyd at wythnos ymlaen llaw – ffoniwch eich llyfrgell leol i wneud hyn.

Mae gennym Ofodau Digidol Unigol ar gael i’w archebu os ydych angen ymuno gyda chyfarfod neu ddigwyddiad arlein. Ffoniwch eich llyfrgell leol i wneud apwyntiad.

Argraffu cwmwl ac archebu cyfrifiadur

Gall aelodau'r llyfrgell nawr ddefnyddio gwasanaeth argraffu cwmwl ac archebu amser ar gyfrifiadur llyfrgell ar-lein.

Mae'r Gwasanaeth Argraffu Cwmwl yn eich galluogi i anfon dogfennau i'w hargraffu o'ch ffôn, llechen neu liniadur heb fod angen bod yn y llyfrgell. Yna bydd y dogfennau ar gael i chi eu casglu o unrhyw un o’n llyfrgelloedd, am hyd at 24 awr. Bydd eich dogfennau'n cael eu prosesu'n ddiogel ac ni fyddant yn cael eu hargraffu nes i chi ymweld â'r llyfrgell a gofyn iddynt gael eu rhyddhau.

  • Mae A4 yn costio 20c y dudalen ar gyfer du a gwyn, 60c am liw.
  • Mae A3 yn costio 40c am ddu a gwyn, £1.20 am liw.

I gael mynediad i'r gwasanaeth hwn ewch i system archebu cyfrifiadur ac argraffu cwmwl llyfrgelloedd (gwefan allanol) a mewngofnodwch gyda'ch cerdyn llyfrgell a'ch PIN. Os nad ydych eisoes yn aelod o’r llyfrgell mae’n gyflym ac yn hawdd ymuno ar-lein (gwefan allanol), neu ewch i’ch llyfrgell leol.

Meddalwedd llyfrgelloedd

Gallwch gael mynediad at amrywiaeth eang o feddalwedd ar gyfrifiaduron llyfrgelloedd, yn cynnwys:

  • Rhaglenni Microsoft Office (Word, Powerpoint, Publisher, Excel)
  • Darllenydd PDF Adobe
  • Boardmaker
  • Cysill a Cysgeir

Argraffu, sganio a llungopïo

Gallwch argraffu, sganio a llungopïo ym mhob llyfrgell. Codir tâl bychan am yr argraffiadau a’r copïau yr ydych yn eu gwneud.

Gweler y rhestr brisiau am fwy o fanylion.

Data symudol ar gyfer pobl mewn tlodi data

Rydym yn gweithio gyda Good Things Foundation (gwefan allanol) i ddosbarthu SIMs am ddim a data symudol i bobl leol sy'n byw mewn tlodi data. Cefnogir y cynllun National Databank (gwefan allanol) gan rwydweithiau symudol y DU gan gynnwys Vodafone, O2 a Three.

Os ydych yn byw yn Sir Ddinbych ac yn bodloni'r meini prawf cymhwyster, gallwch gofrestru eich diddordeb i gymryd rhan. Gallwch hefyd gofrestru diddordeb ar ran pobl eraill os ydych yn adnabod rhywun a fyddai'n elwa o ddata symudol am ddim.

I fod yn gymwys i gael mynediad i'r Banc Data Cenedlaethol mae'n rhaid i chi fod dros 18 oed ac yn dod o gartref incwm isel. Mae angen i chi hefyd fodloni un neu fwy o'r meini prawf canlynol:

  • nid oes gennych ddigon o fynediad i'r rhyngrwyd gartref, os o gwbl
  • nid oes gennych ddigon o fynediad i'r rhyngrwyd oddi cartref, os o gwbl
  • ni allwch fforddio eich contract misol presennol neu ychwanegiad

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i'r Banc Data Cenedlaethol os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hanfodol.

Mynegwch eich diddordeb