Gwasanaethau llyfrgell i blant a theuluoedd

Cychwyn ar y daith ddarllen

Rhowch y cychwyn gorau i’ch plentyn drwy ddod â nhw i’r llyfrgell i ymuno a benthyca llyfrau. Dydych chi byth yn rhy ifanc i ymuno â’r llyfrgell – fe allwch chi fod yn aelod o ddiwrnod eich geni, ac mae’n rhad ac am ddim!

Wyddech chi fod darllen er pleser yn bwysicach i lwyddiant plant nag addysg a chefndir? Mae llyfrgelloedd yn frwd dros helpu plant i ddod yn ddarllenwyr gydol oes – mae yma gyflenwad gwych o lyfrau sy'n addas i bob oed, diddordeb a gallu darllen, gan gynnwys:

 • llyfrau i fabanod
 • llyfrau lluniau i’w rhannu
 • llyfrau i helpu dechrau darllen
 • llyfrau gwybodaeth, straeon a cherddi i’w mwynhau
 • llyfrau i helpu gyda dysgu a’r ysgol
 • llyfrau i helpu gyda theimladau a sefyllfaoedd heriol
 • llyfrau addas ar gyfer pobl â dyslecsia
 • llyfrau i bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc
 • E-lyfrau ac e-lyfrau sain i blant o bob oed

Helpwch eich plant i ddatblygu’r arfer o fenthyca a dychwelyd llyfrau llyfrgell. Peidiwch â phoeni os byddwch chi ychydig yn hwyr yn dod â’r llyfrau’n ôl – dydyn ni ddim yn codi ffi am lyfrau hwyr y mae plant wedi’u benthyca.

Dechrau Da

Mae Dechrau Da Sir Ddinbych yn rhoi cyfle i bob babi ddatblygu cariad cynnar at rannu llyfrau a darllen, ac i ddod yn aelod o'u llyfrgell leol drwy:

 • roi bag Dechrau Da dwyieithog am ddim i bob babi a phlentyn bach
 • cynnig cyngor i rieni a gofalwyr ar fanteision rhoi llyfrau i fabis
 • annog ymaelodi â’r llyfrgell
 • cynnal sesiynau Amser Rhigwm mewn llyfrgelloedd
 • gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau blynyddoedd cynnar eraill

Mae llyfrgelloedd wrth eu boddau gyda babis a phlant bach, a bydd croeso cynnes yma i blant ifanc. Does dim rhaid i blant dan bump oed dalu dirwy os bydd llyfrau’n cael eu dychwelyd yn hwyr neu wedi’u difrodi. Rydym ni hefyd yn gwybod y gall plant fod yn swnllyd weithiau – dydi hynny ddim yn broblem!

Her Ddarllen yr Haf

Dyma uchafbwynt y llyfrgell, gan fod miloedd o blant yn cymryd rhan yn Her Ddarllen yr Haf. Mae’n ffordd wych o helpu eich plentyn i ddarllen er pleser y tu allan i’r ysgol ac yn helpu cynnal eu sgiliau darllen dros wyliau’r haf. Chwilio am ladron llyfrau o’r gofod? Helpu Dennis a Gnasher i wneud pob math o ddrygioni yn Beanotown? Dim problem o gwbl i’n darllenwyr haf ni! Gall plant gymryd rhan mewn her newydd a chyffrous bob haf, a hyd yn oed ennill medal a thystysgrif am eu hymdrechion darllen!

Grwpiau Plant

Mae pob llyfrgell yn cynnal grwpiau plant sy'n rhoi cyfleoedd i blant ac oedolion chwarae, dysgu a thyfu gyda'i gilydd. Cliciwch ar y penawdau isod i gael rhagor o wybodaeth.

Amser Rhigwm Dechrau Da

Amser Rhigwm Dechrau Da

Mae sesiynau Amser Rhigwm Dechrau Da yn cael eu cynnal yn rheolaidd yn y rhan fwyaf o lyfrgelloedd Sir Ddinbych. Nod y sesiynau hyn yw gwneud llyfrau’n hwyl i fabis a phlant, drwy ddefnyddio caneuon, rhigymau a symudiadau i ddatblygu sgiliau iaith a chymdeithasol. Bydd rhieni hefyd yn elwa ar y cyfle i wneud ffrindiau newydd drwy ddod i'r sesiynau cymdeithasol, llawn croeso hyn. Mae’r sesiynau’n rhad ac am ddim. Dilynwch ein tudalen Dechrau Da Sir Ddinbych ar Facebook i gael yr holl newyddion diweddaraf.

Caiff Dechrau Da Sir Ddinbych ei ariannu’n rhannol gan y rhaglen Dechrau'n Deg.

Cymraeg i Blant

Cymraeg i Blant

Mae Cymraeg i Blant Sir Ddinbych yn cynnal nifer o wahanol grwpiau ar gyfer plant gyda’r nod o hyrwyddo dysgu a defnyddio’r Gymraeg ymhlith plant a’u rhieni. Mae gwahanol thema i bob grŵp ac maent yn cylchdroi rhwng y gwahanol lyfrgelloedd – ffoniwch eich llyfrgell leol neu edrychwch ar dudalen  Cymraeg i Blant ar Facebook i ddod o hyd i’ch sesiwn nesaf.

 • Ioga Babanod
 • Stori a Rhigwm
 • Tylino Babanod

Ymweliadau dosbarth

Efallai y bydd eich plentyn yn dod i’r llyfrgell leol gyda’u hysgol i ddysgu beth sydd ar gael yno, i bori trwy lyfrau a'u benthyca, i chwilio am wybodaeth ac i fwynhau stori. Gellir addasu’r ymweliadau hyn ar gyfer unrhyw anghenion arbennig.

Digwyddiadau Arbennig

Mae pob un o lyfrgelloedd Sir Ddinbych yn cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn – gall y rhain amrywio o sesiynau crefft ar thema'r Nadolig neu Galan Gaeaf i amser stori Diwrnod y Llyfr. Anelir y digwyddiadau hyn at blant a’u teuluoedd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy gysylltu â’ch llyfrgell leol neu drwy gael golwg ar ein cyfrifon Llyfrgell Sir Ddinbych ar Twitter (gwefan allanol) neu Llyfrgelloedd Sir Ddinbych ar Facebook (gwefan allanol).

Gweithgareddau i Blant

Mae clybiau gweithgaredd yn ffordd wych i blant gael rhyngweithio, dysgu a gwneud ffrindiau newydd. Edrychwch isod am fanylion y clybiau sy’n cael eu cynnal yn rheolaidd yn Llyfrgelloedd Sir Ddinbych.

Sesiynau Chwarae Lego

Sesiynau Chwarae Lego

Dewch i chwarae, dychmygu a chreu gyda’ch gilydd! Mae’r clwb Lego yn gadael i blant ddylunio, adeiladu a phrofi unrhyw beth o gwbl gan ddefnyddio ein casgliad ni o frics. Does dim terfyn ar eu dychymyg! Sylwch: Peidiwch â gadael i’ch plant ddod â’u brics LEGO eu hunain i’r clwb yn y llyfrgell.

Clwb Ffilmiau Llyfrgell Rhuddlan

Clwb Ffilmiau Llyfrgell Rhuddlan

Dewch i gael eich ysbrydoli gan hud y sinema! Dewch i wylio a thrafod ffilm newydd bob mis, am ddim. Cofiwch bleidleisio dros eich ffefrynnau! Bydd diodydd a byrbrydau ar gael am ffi fechan.

Dim ond aelodau cofrestredig sy’n cael mynychu. Cofrestrwch ar gyfer y Clwb Ffilmiau ar lein am ddim drwy ddefnyddio’r cod CC96639C