Camddefnyddio sylweddau

Bydd camddefnyddio cyffuriau’n digwydd pan fydd rhywun yn cymryd un neu fwy o gyffuriau’n rheolaidd i newid eu tymer, eu hemosiynau neu gyflwr eu hymwybod. Un o beryglon mwyaf camddefnyddio cyffuriau ydi y gallwch ddatblygu llwyrddibyniaeth ar gyffuriau.

Sut allwn ni helpu?

Rydym yn cynnig cefnogaeth a chanllawiau i bobl sy’n camddefnyddio cyffuriau neu alcohol.  Ein nod yw darparu triniaeth sy’n canolbwyntio ar adfer sydd wedi’i deilwra i ddiwallu anghenion unigolyn.

Rydym yn darparu:

 • Asesiad er mwyn nodi anghenion penodol a’r canlyniad dymunol o'r driniaeth
 • Gweithiwr allweddol fydd yn darparu dadansoddiad gweithredol o gamddefnydd sylweddau unigolyn
 • Argymell gwasanaethau sy'n cynnwys triniaeth cyffuriau cysgu
 • Dadwenwyno cymunedol a darparu gwasanaeth dadwenwyno i gleifion mewnol.
 • Ailsefydlu cymunedol sy’n cynnwys gwaith atal ail-ddechrau camddefnyddio a chefnogaeth barhaus gan weithwyr allweddol
 • Ailsefydlu preswyl – mewn cydweithrediad â’r awdurdod lleol, gallwn drefnu lleoliadau mewn canolfannau ailsefydlu arbenigol. 
 • Mynediad i Raglen Grŵp Symud Ymlaen
 • Grŵp Cefnogi Adfer Wythnosol
 • Gwasanaeth cyswllt alcohol yn darparu cyswllt rhwng yr ysbyty a’r gymuned.
 • Gwasanaeth bydwragedd arbenigol i gefnogi merched beichiog sy’n defnyddio sylweddau
 • Cefnogaeth a chyngor i gefnogi rhai sy'n gadael carchar
 • Cefnogaeth i gael mynediad i wasanaethau eraill megis tai neu reoli dyled
 • Gwasanaethau lleihau niwed gan gynnwys gwasanaeth allgymorth cymunedol
 • Gwasanaeth cyfnewid nodwyddau
 • Cyngor nodwyddau diogel, cyngor i leihau'r perygl o orddos damweiniol a darpariaeth Naloxone
 • Profion afiechydon yn y gwaed, gwybodaeth a chyngor
 • Gwybodaeth a chyngor am gamddefnyddio sylweddau 

Pwyntiau Siarad

Gallwch ymweld ag un o’r Pwyntiau Siarad lleol i gael sgwrs ac i dderbyn unrhyw wybodaeth neu gyngor sydd ei angen arnoch.

Pwynt Mynediad Sengl

Os na allwch gyrraedd Pwynt Siarad neu eich bod eisiau trafod â rhywun dros y ffôn, gallwch gysylltu â’n tîm Pwynt Mynediad Sengl.