Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol: Gwybodaeth i ddarparwyr gofal cymdeithasol

Mae’r Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol yn darparu rhaglen hyfforddiant a datblygu cynhwysfawr ar gyfer darparwyr gofal cymdeithasol. Nod y rhaglen yw darparu atodiad sylweddol i’r hyn mae cyflogwyr yn ei ddarparu o ran darpariaeth hyfforddi, datblygu a chymhwyster effeithiol ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol.

Mae’r hyfforddiant wedi cael ei ddylunio o amgylch anghenion dysgu'r gweithlu gofal cymdeithasol, gwasanaethau a gomisiynir a grwpiau annibynnol/sector gwirfoddol o fewn Sir Ddinbych. Mae gofalwyr di-dal hefyd yn gymwys ar gyfer ein hyfforddiant.

Mae cyrsiau yn cynnwys ystod eang o bynciau felly darllenwch y taflenni gwybodaeth yn drylwyr i sicrhau bod yr hyfforddiant a ddarperir yn briodol ar gyfer eich rôl. Disgwylir i staff fynychu ar gyfer hyd yr hyfforddiant er mwyn derbyn tystysgrif a ellir ei ddefnyddio fel tystiolaeth o Ddatblygiad Proffesiynol Parhau ar gyfer dibenion cofrestru.

Nid oes tâl i fynychu ein cyrsiau, fodd bynnag efallai bydd tâl canslo yn gymwys am beidio mynychu os na roddir digon o rybudd.

Mae dyddiadau ein cyrsiau hyfforddi, yn ogystal â gwybodaeth eraill yn cael eu diweddaru'n rheolaidd ar y wefan. I gael rhagor o wybodaeth, neu i gael eich hychwanegu ar ein rhestr ddosbarthu e-bost, anfonwch e-bost i ni ar: scwdp@denbighshire.gov.uk.

Iechyd a Lles

Isod mae rhestr o sefydliadau a ffynonellau o wybodaeth i gefnogi iechyd a lles gweithwyr neu ddinasyddion:

Care First

Mae Care First yn Rhaglen Cymorth i Weithwyr a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig amrywiaeth o gefnogaeth lles i unigolion sydd wedi’u cyflogi yn y gweithlu gofal cymdeithasol yn sectorau preifat a gwirfoddol Cymru.

Cynigir y Rhaglen gan Care First, sy’n cyflogi cwnselwyr â chymwysterau proffesiynol ac arbenigwyr gwybodaeth. Mae ganddyn nhw brofiad o helpu pobl i ymdopi â phob math o broblemau ymarferol ac emosiynol sy’n gysylltiedig â lles, materion teuluol, perthnasoedd, rheoli dyled, y gweithle a llawer mwy.

I ddarganfod mwy, ewch i wefan Care First (gwefan allanol).

Os ydych angen manylion mewngofnodi, cysylltwch â ni.

Adnoddau Lles Gofal Cymdeithasol Cymru

Gallwch ddod o hyd i ystod eang o adnoddau a dolenni i gefnogi eich iechyd a lles trwy Hwb Adnoddau Gofal Cymdeithasol Cymru (gwefan allanol).

Darllen yn Well

Mae Darllen yn Well (gwefan allanol) yn helpu pobl i ddeall a rheoli eu hiechyd a’u lles drwy ddarllen llyfrau sy’n helpu. Mae arbenigwyr iechyd, yn ogystal â phobl gyda phrofiad go iawn o’r cyflyrau a thestunau a gynhwysir a’u perthnasoedd a gofalwyr, yn argymell yr holl lyfrau. Gellir argymell llyfr i chi gan weithiwr proffesiynol iechyd, neu allwch ymweld â'ch llyfrgell leol a benthyg llyfr eich hun.

Cewch wybod mwy ar wefan Darllen yn Well.

Lles

Gallwch ddod o hyd i ystod eang o wybodaeth yn ymwneud â lles ar ein gwefan.

Gwybodaeth ac adnoddau cyffredinol ar-lein

Gofal ardaloedd pwysau

Gofal y geg

Gofal traed

Maeth a hydradiad

Cwympiadau

Cwympiadau a bagladau mewn iechyd a gofal cymdeithasol (gwefan allanol) - Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Diwedd oes a gofal lliniarol

Technoleg gynorthwyol

Nam ar y synhwyrau

Dementia

Iechyd meddwl

Camddefnyddio sylweddau