Hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol

Rydym yn darparu cyrsiau hyfforddi am ddim ar gyfer darparwyr gofal cymdeithasol ar draws y sector cyfan yn Sir Ddinbych.

Diweddaraf am coronafeirws

Cyrsiau hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol Sir Ddinbych:

Ar hyn o bryd rydym yn parhau i weithio ar gyflwyno ein dysgu mewn ffordd gyfunol drwy sesiynau rhithwir ac e-ddysgu a rhai cyrsiau hanfodol wyneb yn wyneb. Os hoffech chi unrhyw wybodaeth am ein cyrsiau, neu dderbyn copi o newyddlen ein gweithlu, anfonwch neges e-bost i scwdp@denbighshire.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01824 706610. Diolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gofal Cymdeithasol Cymru: Gwybodaeth ac adnoddau i'ch tywys trwy Covid-19 (gwefan allanol)

Rydym wedi gweithio gyda darparwyr gofal cymdeithasol, aelodau'r Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol, a thimau rheoli'r awdurdod lleol i restru beth yw'r anghenion hyfforddi, ac rydym wedi cynllunio'r hyfforddiant ar sail y rhain.

Rhaglen hyfforddiant Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol 2021 i 2022 (PDF, 428KB)

Rhaglen hyfforddi Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol: calendr 2021 i 2022 (PDF, 673KB)

Mae'r holl hyfforddiant am ddim.

Pwy sy'n gallu gwneud cais am hyfforddiant?

Gall unrhywun sy'n cyflawni dyletswyddau gofal cymdeithasol yn Sir Ddinbych wneud cais am hyfforddiant. Mae pob cwrs wedi ei anelu at grwp penodol, a dangosir hyn ar y calendr hyfforddi.

Mae cyrsiau sydd wedi eu marcio 'sector cyfan' yn agored i ddarparwyr gofal cymdeithasol yn y sector annibynnol a'r trydydd sector yn Sir Ddinbych; i staff o'r awdurdod lleol neu'r sector statudol; gofalwyr maeth; unrhywun sy'n gofalu am aelod o'r teulu'n ddi-dal; unigolion sy'n derbyn taliadau uniongyrchol a'u cynorthwywyr personol.

Ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau, mae hyd at ddau le ar gael i bob sefydliad.

Sut mae neilltuo lle ar gwrs?

Gallwch chi neilltuo lle ar gwrs trwy wneud cais ar-lein isod:

Gwneud cais am le ar gwrs hyfforddiant

Fel arall, gallwch chi lawrlwytho a llenwi'r ffurflen neilltuo lle a'i hanfon at:

Tîm Datblygu Gweithlu,
Gwasanaethau Oedolion a Busnes,
Cyngor Sir Ddinbych,
Blwch Post 62,
Rhuthun,
LL15 9AZ.

Ffurflen gais hyfforddiant iechyd a gofal cymdeithasol (MS Word, 1.03MB)

Y cyntaf i'r felin yw'r drefn. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydych wedi llwyddo i gael lle ar gwrs o fewn 5 diwrnod gwaith i dderbyn eich ffurflen neilltuo lle.

Darperir yr hyfforddiant hwn fel rhan o'r Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol (PDGGC).

Swyddi gwag mewn gofal

Gofalwn Cymru: darganfydda yrfa mewn gofal (gwefan allanol)