Tîm Integredig Teuluoedd Lleol

Mae’r Tîm Integredig Teuluoedd Lleol yn dîm aml-asiantaeth yn cynnwys staff o Gonwy, Sir Ddinbych ac Ymddiriedolaeth Ysbyty Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae’r tîm yn helpu teuluoedd i reoli ymddygiad heriol plant yn y cartref.

Logo LIFT

Gyda pha bethau y gallwn helpu?

Mae’r tîm yn darparu cymorth arbenigol ymyrraeth gynnar pan:

 • fo ymddygiad plentyn yn
  • ymosodol yn gorfforol
  • ymosodol yn eiriol
  • dinistrio eiddo
  • ymddygiad hunan niweidio
  • ymddygiad sy'n tarfu ar eraill 
 • Mae perthynas y teulu wedi ei haflonyddu yn y cartref oherwydd ymddygiad sydd yn herio
 • Nid yw’r ymddygiad yn digwydd yng nghyd-destun anableddau dysgu neu’n agored i’r gwasanaeth anabledd dysgu
 • Nid oes tystiolaeth o oedi mewn datblygiad sylweddol mewn 2 faes neu fwy
 • Nid yw’r brif broblem yn cael ei hegluro gan anhwylder iechyd meddwl neu mae’r plentyn yn agored i CAMHS
 • Nid yw’r plentyn yn agored neu’n gweithio gyda Gwasanaethau Niwroddatblygiad (gallwn dderbyn atgyfeiriadau pan fo’r plentyn ar y rhestr aros)

Sut i wneud atgyfeiriad

Gall gweithwyr proffesiynol wneud atgyfeiriad i’r tîm trwy gwblhau ffurflen atgyfeiriad Tîm Integredig Teuluoedd Lleol.

Ffurflen Atgyfeiriad i'r Tîm Integredig Teuluoedd Lleol (MS Word, 519KB)

Dim ond pan fydd caniatâd wedi ei sicrhau gan y rhiant neu’r sawl sydd â chyfrifoldeb rhiant y gallwn dderbyn atgyfeiriadau.

Sut y byddwn yn ymateb

Byddwn yn ymateb trwy ddarparu:

 • Cyngor a chyfeirio
 • Asesu a Fformiwleiddio
 • Argymhellion a Chymorth Uniongyrchol
 • Datblygu a Hyfforddi’r Gweithlu
 • Ymyraethau yn seiliedig ar dystiolaeth

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni os hoffech fwy o wybodaeth am y Tîm Integredig Teuluoedd Lleol.

Rhagor o wybodaeth

Mae’r Tîm Integredig Teuluoedd Lleol yn dîm aml-asiantaeth, a ariennir gan Gydweithfa Gwella Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru.

Logo Cydweithredfa Gwella Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru Logo Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Logo Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Logo Cyngor Sir Ddinbych