Plant, pobl ifanc a theuluoedd

Cyngor a Chefnogaeth i deuluoedd, adrodd am blentyn mewn peryg, gwybodaeth am faethu, mabwysiadu a mwy.

Services and information

Adrodd plentyn sydd mewn perygl

Beth i'w wneud os byddwch chi’n bryderus am les neu ddiogelwch plentyn.

Gadael gofal

Os ydych chi’n gadael gofal, gallwn eich helpu i symud ymlaen mor llyfn ag sydd bosib i gam nesaf eich bywyd.

Cam-drin domestig

Mae yna nifer o sefydliadau a all helpu os byddwch chi neu rywun rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig.

Ystadegau gwasanaethau plant a data perfformiad

Ystadegau gwasanaethau plant a data perfformiad.

Plant sy'n derbyn gofal

Byddwn yn darparu gofal a llety i blant sydd wedi profi caledi eithriadol a chyffro.

Teuluoedd yn Gyntaf: ein cefnogaeth

Sut allwn ni eich cefnogi chi a'ch teulu i atal sefyllfa anodd rhag mynd yn waeth.

Tîm Integredig Teuluoedd Lleol

Mae’r tîm yn helpu teuluoedd i reoli ymddygiad heriol plant yn y cartref.

Nam ar y synhwyrau

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i bobl â nam ar y synhwyrau megis byddardod, trwm eu clyw, dallineb, nam ar eu golwg neu fyddardod-dallineb.