Maes carafanau preswyl diawdurdod rhwng Llangollen a Threfor: Cwestiynau Cyffredin

Maes carafanau preswyl diawdurdod rhwng Llangollen a Threfor

Mae maes carafanau preswyl wedi'i sefydlu rhwng Llangollen a Threfor heb y caniatâd cynllunio gofynnol. I geisio unioni'r sefyllfa o ran y torri rheolau cynllunio honedig, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Rhybudd Gorfodi. Rydym yn parhau i dderbyn nifer uchel o ymholiadau ynghylch yr achos, felly rydym yn darparu diweddariadau ynghylch yr achos yn y fan yma.

Mae statws cyfredol yr achos fel a ganlyn:

Mae derbynyddion y Rhybudd Gorfodi wedi ymarfer eu hawl i apelio yn erbyn gweithredoedd y Cyngor. Mae'r apêl hon yn cael ei chlywed gan arolygiaeth gynllunio Cymru, Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru, ac ymwelodd arolygydd cynllunio â'r safle ar 14 Tachwedd 2022 i gynnal asesiadau. Os bydd yr arolygydd yn penderfynu gwrthod yr apêl, bydd y Rhybudd Gorfodi yn cael ei gadarnhau, a bydd gofynion y Rhybudd yn dod i rym.

Yn y cyfamser, mae Simon Baynes AS, Ken Skates MS a Chynghorydd Karen Edwards wedi cyfarfod â swyddogion o’r Cyngor i gyfleu pryderon trigolion a derbyn diweddariadau am yr achos.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru unwaith y bydd yr apêl wedi'i benderfynu. Mae Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru wedi cynghori'r Cyngor mai'r dyddiad targed ar gyfer penderfynu ar yr apêl yw 20 Chwefror 2023.

Gellir gweld dogfennau'r apêl yn gyhoeddus ar planningcasework.service.gov.wales/cy (gwefan allanol) yn defnyddio'r cyfeirnod achos CAS-01845-C2W5Y6.

Diweddarwyd y statws hwn ar 15 Tachwedd 2022 ac mae’n cael ei adolygu’n rheolaidd. Darperir diweddariad statws pellach maes o law.

Ceir rhagor o wybodaeth am sut mae’r Cyngor yn trin achosion honedig o dorri rheolau cynllunio yn ein siarter cydymffurfio â rheolau cynllunio.


Pwy sy’n gyfrifol am y gweithgaredd diawdurdod?

Mae’r safle wedi’i brynu gan deulu sydd bellach yn byw ar y safle. Hyd y gŵyr y Cyngor, nid yw’r teulu o’r gymuned Sipsiwn/Teithwyr.

Pa mor hir fydd hi’n ei gymryd i atal meddiannaeth y safle?

Mae’r Rhybudd Gorfodi yn ei gwneud yn ofynnol i feddianwyr y safle adael o fewn 7 mis. Bydd y cyfnod yn dechrau pan fydd Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru yn cyhoeddi penderfyniad yr apêl, os bydd y Rhybudd yn cael ei gadarnhau yn llawn.

Faint fydd yn ei gostio er mwyn dod â’r broses hon i’w chasgliad?

Gallai costau’r broses hon amrywio’n sylweddol, a bydd yn dibynnu ar ganlyniad yr apêl.

Sut gallwch chi atal pobl rhag ailfeddiannu’r safle hwn, neu dir preifat arall yn y cyffiniau?

Bydd y Rhybudd Gorfodi mae’r Cyngor wedi’i gyhoeddi yn aros ar waith am gyfnod amhenodol, hyd yn oed os cydymffurfir ag ef. Mae hyn yn golygu na ddylai fod angen i ni gyhoeddi rhybudd newydd os caiff y safle ei ailfeddiannu, cyn belled â bod y gweithgaredd wedi’i gwmpasu gan y disgrifiad o’r torri rheolau ar y rhybudd presennol. Ni fyddai hyn yn berthnasol i feddiannu tir cyfagos na thir arall yn y cyffiniau.

Pa bwerau cyfreithiol sydd gan y Cyngor er mwyn datrys y sefyllfa?

Gall y Cyngor gymryd camau cyfreithiol pellach os na chydymffurfir â Rhybudd Gorfodi yn ystod yr amserlen ofynnol. Mae’r cyfnod cydymffurfio hwn yn 7 mis o’r dyddiad y mae’r arolygydd yn cyhoeddi penderfyniad yr apêl - os yw’r Rhybudd yn cael ei gadarnhau. Mae siawns y bydd yr arolygydd yn newid y cyfnod ar gyfer cydymffurfio os yw’n ystyried bod y cyfnod presennol yn afresymol.

Bydd unrhyw gamau a gymerir gan y Cyngor yn cydymffurfio â deddfwriaeth bresennol, fel rheoliadau Hawliau Dynol.

Ydych chi’n cael sgyrsiau gyda pherchennog y tir a meddianwyr presennol y safle o ran eu bwriad a/neu eu lles?

Ydym. Mae'r Cyngor mewn cyswllt â'r preswylwyr, sy'n byw ar y safle yn barod.

Sut ydych chi’n gweithio gyda chynrychiolwyr etholedig i sicrhau bod gan y gymuned lais yn y broses gwneud penderfyniadau?

Mae’r Cyngor yn gweithio gyda’r Aelod Seneddol, Aelod o’r Senedd a’r Aelod Lleol, sy’n cyfleu pryderon y gymuned leol.

Pwy o fewn y Cyngor sy’n penderfynu beth yw’r peth gorau i’w wneud?

Mae’r cynllun dirprwyo a fabwysiadwyd yn egluro’r broses gwneud penderfyniadau.

Beth yw effaith amgylcheddol meddiannu’r safle hwn?

Mae’r Cyngor yn pryderu am effaith y safle ar lefelau ffosffad yn yr Afon Dyfrdwy, ac mae ei leoliad yn methu â lleihau’r angen i deithio mewn car ar gyfer siwrneiau lleol. Dyma ddau o’r rhesymau pam bod y Cyngor wedi cymryd camau gweithredu ac wedi cyhoeddi’r Rhybudd Gorfodi.

Beth yw’r goblygiadau o ran diogelwch ar y ffyrdd o feddiannu’r safle hwn?

Mae’r dull mynediad o’r datblygiad diawdurdod i’r briffordd gyfagos eisoes yn bodoli. Ymgynghorwyd â’r Awdurdod Priffyrdd cyn rhoi’r Rhybudd Gorfodi, ac ni chodwyd unrhyw bryderon.

Dylid rhoi gwybod i Heddlu Gogledd Cymru am unrhyw ddigwyddiadau traffig unigol.

A allai’r safle hwn gael caniatâd cynllunio i weithredu?

Ni fydd y Cyngor yn rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer datblygu’r safle yn ei ffurf bresennol. Efallai bydd y datblygiad yn aros os yw’r apêl barhaus yn llwyddiannus.

Lle gallaf i gael rhagor o wybodaeth am y broses cydymffurfiaeth cynllunio?

Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu siarter sy’n egluro sut caiff achosion honedig o dorri rheolaeth gynllunio eu trin.

Siarter Cydymffurfio â Rheolau Cynllunio