Datblygiad anawdurdodedig rhwng Llangollen a Threfor: Diweddariad

Datblygiad anawdurdodedig rhwng Llangollen a Threfor

Mae gwaith anawdurdodedig wedi digwydd rhwng Llangollen a Threfor heb y caniatâd cynllunio gofynnol. Mae'r gwaith yn cynnwys ailbroffilio'r safle, gosod llawr caled rhydd a newidiadau i'r mynediad i'r safle. Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cael nifer fawr o ymholiadau am yr achos, felly rydym yn rhoi diweddariadau am yr achos yma.

Mae statws cyfredol yr achos fel a ganlyn:

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Hysbysiad Atal Dros Dro, sy'n ei gwneud yn ofynnol i'w dderbynnydd atal y gweithgarwch anawdurdodedig ar y safle. Cafodd yr Hysbysiad ei gyhoeddi i ddiogelu amwynder y cyhoedd a diogelwch priffyrdd tra bod y Cyngor yn cynnal ymchwiliadau pellach gyda Chyfoeth Naturiol Cymru. Mae’r ymchwiliadau hyn yn parhau.

Diweddarwyd y statws hwn ar 14 Mehefin 2024 ac mae’n cael ei adolygu’n rheolaidd. Darperir diweddariad statws pellach maes o law.

Ceir rhagor o wybodaeth am sut mae’r Cyngor yn trin achosion honedig o dorri rheolau cynllunio yn ein siarter cydymffurfio â rheolau cynllunio.