Cyrsiau a chymwysterau

Oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio am gymhwyster proffesiynol yn y gweithle?

Mae Grŵp Llandrillo Menai'n cynnig amrywiaeth o gymwysterau seiliedig ar waith a ariennir yn llawn. Rydym yn cynnig rhaglenni dysgu yn y gweithle sy'n arwain at gymhwyster lefel 4 a gydnabyddir yn genedlaethol ac sy'n cyfateb i dystysgrif addysg uwch, diploma addysg uwch neu radd sylfaen.

Gall hyfforddiant fod ar sawl ffurf, o hyfforddiant ffurfiol yn y dosbarth, hyfforddiant ar-lein, seminarau a chynadleddau i gyfleoedd cysgodi gwaith a secondiad.

Gweler isod gwybodaeth defnyddiol ar wahanol gymwysterau a chyrsiau sydd ar gael i'n gweithwyr fanteisio arnynt.

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth gyda’r holl brif undebau yn ystod y 12 mis diwethaf ac rydym yn gallu cynnig ystod eang o gyrsiau byr i’n cyflogeion. Rydym wedi sicrhau rhaglen amrywiol ar gyfer y flwyddyn.

Cyrsiau Hyfforddi 2021/2022

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth gyda’r holl brif undebau yn ystod y 12 mis diwethaf i gael cyllid drwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, sy’n cefnogi cyflogeion i uwchsgilio’r gweithlu. Gallwch weld yr hyfforddiant sydd ar gael bob mis ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Nid oes rhaid i chi fod yn aelod o undeb benodol i fanteisio ar yr hyfforddiant hwn. Caiff yr holl gyrsiau eu darparu yn rhithiol drwy un ai Microsoft Teams neu Zoom, ac os hoffech archebu lle cysylltwch â Llinos Howatson llinos.howatson@sirddinbych.gov.uk.

Medi 2021

Cwrs Rheolwr Uchelgeisiol (Full/Llawn)

13, 20 a 27 Medi 9.30 – 12.00

I gyflogeion nad ydynt eto wedi ymgymryd â'u rôl rheoli cyntaf ond sy'n dymuno paratoi eu hunain ar gyfer datblygu eu gyrfa i'r cyfeiriad hwn. Cwrs o 3 sesiwn sy’n ymdrin â’r prif gamau sydd angen i chi eu hystyried yn eich taith o ran datblygiad i allu anelu at y lefel newydd o reoli pobl.


Cyflwyniad i Microsoft Teams

22 Medi 2-3.30

Sesiwn anffurfiol a rhyngweithiol a fydd yn edrych ar sut i drefnu cyfarfodydd, gan ddefnyddio nodweddion sylfaenol gan gynnwys ystafelloedd trafod a rhannu sgrin.


Ymwybyddiaeth o Straen (Full/Llawn)

23 Medi 10-12.00

Fe fydd y sesiwn hwn yn edrych ar beth yw straen, y gwahanol fathau o straen ac arwyddion ac achosion straen. Yna fe fydd yn rhoi trosolwg o weithgareddau rheoli straen, a sut i gefnogi rhywun sydd o dan straen a hynny wrth gydnabod eich straen eich hun, yn ogystal â chynllunio camau gweithredu.


Rheoli Amser

20 Medi 1.30-3.30

Fe fydd y sesiwn hwn yn ystyried lle yr aiff eich amser, gan adnabod y ‘lladron amser’ a chreu camau gweithredu i’w harestio a’u diwygio. Drwy ddeall ein hymagwedd unigol a sut rydym yn ystyried amser yn wahanol byddwn yn creu cynllun gweithredu ystyrlon y byddwch yn ymrwymo i’w gyflawni.


Ymwybyddiaeth Ofalgar

22 Medi 10.30-12.00

Sesiwn rhagarweiniol i ddysgu mwy am Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ogystal â rhai technegau syml i helpu i dawelu’r meddwl a gwneud i’r corff ymlacio. Archwiliwch sut y gall Ymwybyddiaeth Ofalgar helpu i leihau straen a bodloni heriau bywyd bob dydd.


Hyder a Phendantrwydd (Full/Llawn)

21 Medi 9.45-12.00

Mae hwn yn sesiwn hynod o ymarferol sy’n canolbwyntio ar gefnogi pobl i ddod yn fwy pendant a meithrin mwy o hunanymwybyddiaeth o ran eich arddull cyfathrebu a’r effaith mae’n ei gael wrth ymdrin â phobl yn y dyfodol.


Cyflwyniad i Microsoft Teams

24 Medi 10-11.30

Sesiwn anffurfiol a rhyngweithiol a fydd yn edrych ar sut i drefnu cyfarfodydd, gan ddefnyddio nodweddion sylfaenol gan gynnwys ystafelloedd trafod a rhannu sgrin.

Hydref 2021

Rheoli Amser

6 Hydref 9.45-12.00

Fe fydd y sesiwn hwn yn ystyried lle yr aiff eich amser, gan adnabod y 'lladron amser' a chreu camau gweithredu i'w harestio a'u diwygio. Drwy ddeall ein hymagwedd unigol a sut rydym yn ystyried amser yn wahanol byddwn yn creu cynllun gweithredu ystyrlon y byddwch yn ymrwymo i'w gyflawni.


Rheoli Sgyrsiau Anodd

19 Hydref 9.45-12.00

Fe fydd y sesiwn hwn yn cefnogi pobl i gyfathrebu yn effeithiol i gael mwy o effaith a chanlyniadau, a helpu i adnabod y disgwyliadau, dewisiadau a ffiniau ac i ennill hyder wrth baratoi i gael ‘sgyrsiau dewr’.


Gwytnwch wrth Ymdopi gyda Newid

5 Hydref 9.45-12.00

Fe fyddwch yn datblygu dealltwriaeth o sut y gall agweddau personol, parodrwydd a’r gallu i newid effeithio ar ein gwytnwch wrth ymdrin â newid. Fe ddewch i ddeall beth allwn ei reoli a beth y gallwn ganolbwyntio arno tra’n profi newid a sut i ffurfio sgyrsiau.


Cwrs Rheolwr y Tro Cyntaf

4, 11 a 18 Hydref 9.30-12.00

I gyflogeion sy'n newydd i faes rheoli pobl neu sy’n goruchwylio pobl ond nad ydynt wedi cael unrhyw hyfforddiant ffurfiol. Cwrs o 3 sesiwn a fydd yn rhoi awgrymiadau a thechnegau i gefnogi rheolwyr/goruchwylwyr i weithio’n effeithiol gyda’u timau yn y dyfodol.


Ymwybyddiaeth o'r Menopos

18 Hydref 2-3.30

Diwrnod Menopos y Byd - Fe fydd y sesiwn ymwybyddiaeth hwn yn egluro’r menopos a’r symptomau cysylltiedig, yn rhoi cyngor ar gymryd rheolaeth o’r menopos a sut i reoli’r proffesiwn meddygol. Cyfleoedd am addysg i bawb – nid dim ond pwnc i ferched yw hwn.

Tachwedd 2021

Dynion yn cefnogi merched trwy’r Menopos

9 Tachwedd 2pm i 3:30pm

Mae'r sesiwn ymwybyddiaeth hon wedi'i neilltuo ar gyfer dynion a bydd yn esbonio'r menopos a'r symptomau a'r camau cysylltiedig. Byddwch yn gallu clywed yn uniongyrchol beth mae merched yn ei brofi a sut y gallwch gefnogi nid yn unig gartref ond hefyd yn y gweithle, ynghyd â'r lleoedd gorau i gael yr help a'r gefnogaeth.


Hyderus wrth ymdrin â Gwrthdaro

2 Tachwedd 9:45am i hanner dydd

Sesiwn ymarferol yn canolbwyntio ar gefnogi pobl i ddatrys gwrthdaro mewn dull hyderus a chlir. Bydd y sesiwn yn rhoi awgrymiadau a thechnegau y gellir eu defnyddio mewn amryw o sefyllfaoedd.


Rheoli Disgwyliadau Cwsmeriaid

9 Tachwedd 9:45 i hanner dydd

Sesiwn fydd yn cefnogi pobl i gyfathrebu’n effeithiol i gael mwy o effaith a chanlyniadau. Nodi disgwyliadau, dewisiadau a ffiniau yn ogystal â deall yr elfen gyfathrebu o gael sgwrs anodd.


Atal Niwed Gamblo

17 Tachwedd 10am i 11:30am

Bydd y sesiwn ymwybyddiaeth yn edrych ar yr arwyddion a symptomau gamblo problemus. Edrych ar ffyrdd modern mae pobl ifanc bellach yn gamblo gan gynnwys sut maen nhw'n defnyddio gemau cyfrifiadur i gamblo'n gyfreithlon ar-lein a pha help a chefnogaeth sydd ar gael ar unwaith ar hyn o bryd a lle gallwn ni droi am help. Cwrs 90 munud achrededig DPP.

Rhagfyr 2021

Ymwybyddiaeth o Straen

7 Rhagfyr 10am – 12.00

Fe fydd y sesiwn hwn yn edrych ar beth yw straen, y gwahanol fathau o straen ac arwyddion ac achosion straen. Yna fe fydd yn rhoi trosolwg o weithgareddau rheoli straen, a sut i gefnogi rhywun sydd o dan straen a hynny wrth gydnabod eich straen eich hun, yn ogystal â chynllunio camau gweithredu.

Ionawr 2022

Rheoli Sgyrsiau Anodd

11 Ionawr 9.45-12.00

Fe fydd y sesiwn hwn yn cefnogi pobl i gyfathrebu yn effeithiol i gael mwy o effaith a chanlyniadau, a helpu i adnabod y disgwyliadau, dewisiadau a ffiniau ac i ennill hyder wrth baratoi i gael 'sgyrsiau dewr'.


Atal Niwed Gamblo

19 Ionawr 2pm i 3:30pm

Bydd y sesiwn ymwybyddiaeth yn edrych ar yr arwyddion a symptomau gamblo problemus. Edrych ar ffyrdd modern mae pobl ifanc bellach yn gamblo gan gynnwys sut maen nhw'n defnyddio gemau cyfrifiadur i gamblo'n gyfreithlon ar-lein a pha help a chefnogaeth sydd ar gael ar unwaith ar hyn o bryd a lle gallwn ni droi am help. Cwrs 90 munud achrededig DPP.


Hyder a Phendantrwydd

24 Ionawr 9.45-12.00

Mae hwn yn sesiwn hynod o ymarferol sy’n canolbwyntio ar gefnogi pobl i ddod yn fwy pendant a meithrin mwy o hunanymwybyddiaeth o ran eich arddull cyfathrebu a’r effaith mae’n ei gael wrth ymdrin â phobl yn y dyfodol.


Ymwybyddiaeth Ofalgar

19 Ionawr 10.30-12.00

Sesiwn rhagarweiniol i ddysgu mwy am Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ogystal â rhai technegau syml i helpu i dawelu’r meddwl a gwneud i’r corff ymlacio. Archwiliwch sut y gall Ymwybyddiaeth Ofalgar helpu i leihau straen a bodloni heriau bywyd bob dydd.

Chwefror 2022

Rheoli Disgwyliadau Cwsmeriaid

1 Chwefror 9.45-12.00

Sesiwn fyr a fydd yn cefnogi pobl i gyfathrebu’n effeithiol i gael mwy o effaith a chanlyniadau. Nodi disgwyliadau, dewisiadau a ffiniau yn ogystal â deall yr elfen gyfathrebu o gael sgwrs anodd.


Cyflwyniad i Microsoft Teams

7 Chwefror 10-11.30

Sesiwn anffurfiol a rhyngweithiol a fydd yn edrych ar sut i drefnu cyfarfodydd, gan ddefnyddio nodweddion sylfaenol gan gynnwys ystafelloedd trafod a rhannu sgrin.


Cyflwyniad i Microsoft Teams

24 Chwefror 2-3.30

Sesiwn anffurfiol a rhyngweithiol a fydd yn edrych ar sut i drefnu cyfarfodydd, gan ddefnyddio nodweddion sylfaenol gan gynnwys ystafelloedd trafod a rhannu sgrin.

Mawrth 2022

Rheoli Sgyrsiau Anodd

1 Mawrth 9.45-12.00

Fe fydd y sesiwn hwn yn cefnogi pobl i gyfathrebu yn effeithiol i gael mwy o effaith a chanlyniadau, a helpu i adnabod y disgwyliadau, dewisiadau a ffiniau ac i ennill hyder wrth baratoi i gael 'sgyrsiau dewr'.

E-ddysgu

Mae gennym amryw o gyrsiau sy'n cael eu cyflwyno trwy E-ddysgu a gellir dod o hyd i'r rhain ar y dudalen E-ddysgu, gall y rhain fod yn benodol i Sir Ddinbych ond mae amryw o gyrsiau eraill ar gael hefyd gan Academi Cymru Gyfan.

Academi Wales

Fel gweithiwr llywodraeth lleol byddwch yn dod yn aelod o Academi Wales (gwefan allanol), sy'n darparu llawer iawn o hyfforddiant ac adnoddau y gallwch fanteisio arnynt. Mae'r rhain i gyd yn rhad ac am ddim ac mae rhai o'r cyrsiau yn ffyrdd gwych o ddatblygu eich sgiliau a'ch profiad a chyfle i rwydweithio.

Cymwysterau

Rydym yn gweithio'n agos gyda Cholegau a Phrifysgolion lleol i gyflwyno cymwysterau a chyrsiau hyfforddi cydnabyddedig i'n gweithwyr. Gall rhai gael eu hariannu drwy'r ardoll brentisiaeth, yr adran trwy ddulliau eraill.

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf rydym wedi gweld gweithwyr yn dechrau ac yn cwblhau cymwysterau rheoli yn llwyddiannus mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM Lefel 2 a 3, ILM Hyfforddi a Mentora Lefel 3 a 5, Diploma Rheoli Prosiect Lefel 4 a Rheoli Adnoddau Dynol i enwi ond ychydig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw gyrsiau neu gymwysterau bydd angen i chi siarad â'ch rheolwr yn y lle cyntaf, a all wedyn siarad â'r tîm Datblygu Sefydliadol i drefnu trafodaeth gyda'r darparwr. Efallai y gwelwch amryw o sesiynau ymwybyddiaeth yn cael eu hysbysebu a'u cynnal trwy gydol y flwyddyn a allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae yna hefyd ddewis o hyfforddiant a chymwysterau adrannol eraill y gall ein gweithwyr eu cyflawni ac rydym yn gweithio'n barhaus i ddatblygu'r cynnig i'n gweithwyr, mae'r rhain yn cynnwys hyfforddiant Iechyd a Diogelwch, Gofal Cymdeithasol, Cyngor ac Arweiniad, TGCh a Chyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol.

Hyfforddiant mewnol neu hyffordiant arbennig

Gallwn hefyd gynnig hyfforddiant pwrpasol ar gyfer adrannau pan fo prosiect/angen penodol a gallwn deilwra'r hyfforddiant i ddiwallu anghenion gwasanaeth penodol. Cadwch lygad am gyfleoedd hyfforddiant amrywiol ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu ddiddordeb mewn unrhyw gymwysterau a hyfforddiant cysylltwch â Llinos Howatson.

Cyfleoedd dysgu undebau pwrpasol

Os ydych yn aelod o'r undeb efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o gymhwysterau a chyrsiau y gallech fynychu neu allu gwneud cais amdanynt.   Gweler eu tudalennau dysgu pwrpasol islaw:


GMB Union Unison Unite the Union