Cyrsiau a chymwysterau

Oes gennych chi ddiddordeb mewn diploma lefel 4 ym maes rheoli?

Diploma lefel 4 ym maes rheoli.

Gall hyfforddiant fod ar sawl ffurf, o hyfforddiant ffurfiol yn y dosbarth, hyfforddiant ar-lein, seminarau a chynadleddau i gyfleoedd cysgodi gwaith a secondiad. 

Gweler isod gwybodaeth defnyddiol ar wahanol gymwysterau a chyrsiau sydd ar gael i'n gweithwyr fanteisio arnynt.

Cyrsiau Hyfforddi 2022 / 2023

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â'r holl brif undebau llafur (GMB, UNITE ac UNSAIN) yn ystod y 12 mis diwethaf i gael cyllid drwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF), sy'n canolbwyntio ar wella dysgu a sgiliau gweithwyr.  Drwy weithio gydag undebau llafur i ddatblygu dysgu a sgiliau, byddwn yn gallu annog cyfranogiad ehangach mewn hyfforddiant, cefnogi hyfforddiant pwrpasol yn y gweithle a pharhau i ddatblygu ein gweithwyr.

Cymerwch olwg ar ein rhaglen amrywiol ar gyfer y flwyddyn i ddod, ond sylwch hefyd y gallwn ychwanegu unrhyw bynciau ychwanegol drwy gydol y flwyddyn. 

Nid oes rhaid i chi fod yn aelod o undeb benodol i fanteisio ar yr hyfforddiant hwn. Caiff yr holl gyrsiau eu darparu yn rhithiol drwy un ai Microsoft Teams neu Zoom, ac os hoffech archebu lle chwiliwch am y cwrs yn yr adran Ddysgu ar Hunan Wasanaeth iTrent neu cysylltwch â Llinos Howatson llinos.howatson@sirddinbych.gov.uk.

Medi 2022

Medi 2022

Hyfforddiant diogely Polb Ifanc rhag Gemau Cyfrifiadurol a Niwed Gamblo

1 Medi: 1pm i 2.30pm

Gwyddom fod gemau cyfrifiadurol yn hynod boblogaidd gyda'n pobl ifanc. Mae'n debyg nad ydych yn synnu o glywed bod 93% o'r holl bobl ifanc 11-16 oed yn chwarae gemau cyfrifiadurol yn rheolaidd yn y DU. Fodd bynnag, mae astudiaethau diweddar wedi awgrymu bod blychau Loot yn y gemau hyn yn fath o gamblo ac yn syfrdanol bydd 40% o bobl ifanc yn agor blychau loot wrth chwarae gemau! Mae'n destun pryder bod ymchwil wedi mynd ymlaen i ddarganfod y gallai blychau loot fod yn niweidiol, gyda Thŷ'r Arglwyddi yn dweud bod pobl ifanc sy'n agor blychau loot yn ddeg gwaith fwy tebygol o fod yn gamblwyr problemus pan fyddant yn hŷn...

Yn ystod y gweithdy hwn byddwch yn dysgu llawer o fathau modern o gamblo y mae pobl ifanc yn cymryd rhan ynddynt, gan gynnwys Betio Croen, Blychau Dirgel, Masnachu Forex, Slotiau Pop, gemau Freemium a ffrydio Slot. Byddwch yn dysgu am eu materion diogelu a sut i amddiffyn pobl ifanc rhag niwed pellach.

Byddwn hefyd yn edrych ar ba gymorth a chefnogaeth sydd ar gael i bobl ifanc ac oedolion sydd â phroblemau gamblo neu sy'n cael eu heffeithio gan broblem gamblo rhywun arall. Mae hyn hefyd yn cynnwys manylion ein gwasanaeth gweithwyr cymorth newydd, y prosiect 6-10 sydd wedi'i deilwra i helpu a chefnogi pobl â phryderon gamblo.


Ymwybyddiaeth iechyd meddwl i reolwyr

5 Medi: 9:30am tan hanner dydd

Mae'r hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl hwn ar gyfer rheolwyr a goruchwylwyr yn codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ac mae'n esbonio arferion gwaith gwahanol y gall rheolwyr llinell eu defnyddio i gynnig cymorth i gydweithwyr. Mae hefyd yn darparu offer syml ac effeithiol y gellir eu defnyddio bob dydd i wella eu hiechyd meddwl eu hunain a'u gweithwyr. Bydd hefyd yn rhoi'r hyder i chi o ran sut i fynd ati I gael sgwrs a'r hyn y gallwch ei wneud i gefnogi.


Lles ariannol ar gyfer gweithwyr sesiwn wybodaeth

7 Medi: hanner dydd tan 1pm

Caiff gweithwyr eu gwahodd i sesiwn wybodaeth gyda Rhian Hughes a Lawrence Davies o’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau a fydd yn rhannu pa gefnogaeth sydd ar gael i ni i gyd o ran arian a phensiwn.


Gofyn a gweithredu grwp 2

8 Medi: 10am i 12:30pm

A half day course to increase confidence and understanding of early identification, making a targeted enquiry and knowing referral pathways. This is a mandatory course for anyone working in a front facing role.

Nodau ac amcanion:

 • adnabod arwyddion a symptomau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • deall pwrpas a dangos y gallu i ymgymryd ag ymholiad wedi'i dargedu
 • dangos gwybodaeth am ddiogelu data a'r ddyletswydd cyfrinachedd.
 • deall diben adnabod risg mewn perthynas â rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
 • gallu gweithredu'r llwybr gofal ymholiadau wedi'i dargedu

Hunanladdiad a hunan-niwed

12 Medi: 9:30am tan hanner dydd

Mae'r cwrs hwn yn rhoi'r offer i gyfranogwyr ddeall hunanladdiad a hunan-niweidio, deall ffactorau risg ar yr hyn a fydd yn gwneud pobl yn agored i hunanladdiad neu hunan-niweidio, trafod sut i ymateb yn effeithiol i feddyliau hunanladdol a hunan-niweidio a sut i gynnig cymorth a strategaethau ymdopi yn ogystal â chreu cynlluniau diogelwch.


Lles ariannol ar gyfer gweithwyr sesiwn wybodaeth

14 Medi: 1pm i 2pm

Caiff gweithwyr eu gwahodd i sesiwn wybodaeth gyda Rhian Hughes a Lawrence Davies o’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau a fydd yn rhannu pa gefnogaeth sydd ar gael i ni i gyd o ran arian a phensiwn.


Menywod a niwed sy'n gysylltiedig â gamblo

15 Medi: 2pm i 4pm

Mae llai nag 1% o fenywod yr effeithir arnynt gan niwed sy'n gysylltiedig â gamblo yn estyn allan am gymorth. Mae menywod yn dweud wrthym fod hyn oherwydd stigma, cywilydd ac ofn cynnwys gwasanaethau statudol. Cynyddwch eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch hyder i drafod a chefnogi unigolion sy'n profi niwed sy'n gysylltiedig â gamblo. Sicrhau bod menywod yn cael y cymorth cywir ar yr adeg iawn. Gwybodaeth, cyngor a chymorth parhaus ar sut i adnabod niwed gamblo, y gwasanaethau sydd ar gael, a sut i wneud atgyfeiriad.


Datblygu mwy o ddeallusrwydd emosiynol

16 Medi: 10am tan hanner dydd

Mae Deallusrwydd Emosiynol yn eithriadol o bwysig i'w gael yn eich bywydau personol a gwaith. Gellir ei ddiffinio fel "y gallu i fod yn ymwybodol o emosiynau rhywun, eu rheoli a'u mynegi, ac i ymdrin â chydberthnasau rhyngbersonol yn empathig." Mae pobl sydd â lefel uchel o ddeallusrwydd emosiynol yn gallu cysylltu â phobl mewn ffordd gadarnhaol. Drwy gael rheolaeth dros eu hemosiynau a'u dealltwriaeth eu hunain ac empathi ag eraill maent yn gyfathrebwyr a dylanwadwyr hynod effeithiol. P'un a ydych yn Arweinydd, yn Rheolwr neu'n Aelod o Dîm, mae datblygu deallusrwydd emosiynol bellach yn ganolog i fod yn unigolyn hynod effeithiol.

Bydd y rhaglen hynod ymarferol a craff hon yn helpu cyfranogwyr i nodi camau syml ond effeithiol a fydd yn cynyddu eu deallusrwydd emosiynol.


Profedigaeth a cholled

19 Medi: 9:30am tan hanner dydd

Nod y cwrs hwn yw rhoi mwy o ymwybyddiaeth o effaith profedigaeth a galar. Yna gall yr ymwybyddiaeth hon lywio sut y gallai ymateb a chefnogi pobl mewn profedigaeth, boed yn gydweithwyr, cleientiaid, cwsmeriaid neu ffrindiau a theulu. Bydd yn myfyrio ar y broses alaru ac yn meithrin dealltwriaeth o fodelau cyfredol sy'n ein helpu i gyd i ddeall galar a phrofedigaeth, dod yn ymwybodol o effaith colled ar deuluoedd, y sgiliau a fydd yn gwella'r ffordd rydym yn cyfathrebu â phobl mewn profedigaeth ac yn datblygu ymwybyddiaeth o gymorth a sut a phryd i gyfeirio unigolion i gael rhagor o gymorth, gan gynnwys dealltwriaeth o'r ffiniau.


Cynllunio gweithredu lles ar gyfer gweithwyr

26 Medi: 9:30am tan hanner dydd

Mae cynllun gweithredu lles yn offeryn personol, ymarferol y gall pawb ei ddefnyddio – p'un a oes gan weithiwr broblem iechyd ai peidio. Bydd yn helpu i nodi'r hyn sy'n cadw rhywun yn dda, y tu mewn a'r tu allan i'r gwaith, beth sy'n achosi i rywun fynd yn sâl, a sut i fynd i'r afael â phroblem iechyd, yn enwedig mewn perthynas ag iechyd meddwl yn y gwaith.

Mae hefyd yn agor deialog gyda rheolwyr a/neu oruchwylwyr, er mwyn i bawb ddeall anghenion a phrofiadau'r gweithwyr yn well ac yn y pen draw cefnogi eu hiechyd yn well, sydd yn ei dro yn arwain at fwy o gynhyrchiant, gwell perfformiad a mwy o foddhad swyddi. Gall cynllun gweithredu lles helpu cyflogeion i ddatblygu dulliau o gefnogi eu lles meddyliol, gan arwain at lai o debygolrwydd o broblemau fel straen sy'n gysylltiedig â gwaith.


Gofyn a gweithredu grwp 2

27 Medi: 1:30pm i 4pm

Cwrs hanner diwrnod i; cynyddu hyder a dealltwriaeth o nodi'n gynnar, gwneud ymholiad wedi'i dargedu a gwybod llwybrau atgyfeirio. Mae hwn yn gwrs gorfodol i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl sy'n wynebu'r ffrynt.

Nodau ac amcanion:

 • adnabod arwyddion a symptomau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • deall pwrpas a dangos y gallu i ymgymryd ag ymholiad wedi'i dargedu
 • dangos gwybodaeth am ddiogelu data a'r ddyletswydd cyfrinachedd.
 • deall diben adnabod risg mewn perthynas â rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
 • gallu gweithredu'r llwybr gofal ymholiadau wedi'i dargedu
Hydref 2022

Hydref 2022

Rheoli straen yn y gweithle

3 Hydref: 10am tan hanner dydd

Gweminar 2 awr i wella straen yn y gweithle ac mae'n addas ar gyfer pob cyflogai ac fydd yn cynnwys:

 • cyflwyniad - beth yw straen?
 • straen yn y gweithle gan gynnwys yr ystadegau diweddaraf
 • y cysylltiad rhwng straen a pherfformiad
 • effaith straen ar les emosiynol a chorfforol
 • strategaethau ar gyfer rheoli/ymdopi â straen yn ein bywydau personol ac yn y gwaith

Gwella dynameg tîm

4 Hydref: 10am tan hanner dydd

Gwella deinameg eich tîm drwy ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu eich hun, cydweithio mewn tîm, a rheoli ymddygiad unigolyn mewn lleoliad tîm.

Mae hon yn rhaglen hynod ymarferol sy'n canolbwyntio ar roi awgrymiadau a thechnegau byw i gefnogi rheolwyr/goruchwylwyr i adolygu deinameg y tîm a sut i sicrhau bod holl aelodau'r tîm yn cael eu cynnwys.


Cyflwyniad i gamddefnyddio sylweddau

11 Hydref: 9:30am i 12:30pm

Mae'r sesiwn flasu ryngweithiol tair awr hon wedi'i theilwra'n benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol nad ydynt yn camddefnyddio sylweddau a all weithio gydag unigolion sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau neu sydd mewn perygl o gamddefnyddio sylweddau.

Ar ôl ei gwblhau, bydd gan gyfranogwyr:

 • ymwybyddiaeth o nodi camddefnyddio sylweddau/Risg o gamddefnyddio sylweddau
 • ymwybyddiaeth o ba mor agored i niwed yw camddefnyddio sylweddau
 • ymwybyddiaeth o ddulliau sylfaenol o leihau niwed
 • gwybodaeth am gyfeirio
 • offer sylfaenol ar gyfer ymyrraeth gynnar effeithiol
 • mwy o hyder wrth ddelio â digwyddiadau camddefnyddio sylweddau

Gofyn a gweithredu grwp 2

13 Hydref: 10am i 12:30pm

Cwrs hanner diwrnod i; cynyddu hyder a dealltwriaeth o nodi'n gynnar, gwneud ymholiad wedi'i dargedu a gwybod llwybrau atgyfeirio. Mae hwn yn gwrs gorfodol i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl sy'n wynebu'r ffrynt.

Nodau ac amcanion:

 • adnabod arwyddion a symptomau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • deall pwrpas a dangos y gallu i ymgymryd ag ymholiad wedi'i dargedu
 • dangos gwybodaeth am ddiogelu data a'r ddyletswydd cyfrinachedd.
 • deall diben adnabod risg mewn perthynas â rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
 • gallu gweithredu'r llwybr gofal ymholiadau wedi'i dargedu

Hyder mewn cyfweliadau a chyflwyniadau

19 Hydref: 9:30am i 12:30pm

Ymdrin â chyfweliadau yn y dyfodol gyda'r hyder uchaf posib. Byddwch yn cael strategaethau ymarferol ar sut i ymdrin â chyfweliadau a cewch mewnwelediad i'r hyn y mae cyflogwyr yn chwilio am:

 • Dadansoddi'r hyn sy'n magu hyder mewn cyfweliadau
 • Sut i ymchwilio a pharatoi ar gyfer gwahanol fathau o gyfweliad
 • Archwilio'r mathau o gwestiynau cyfweld a sut i ateb yn effeithiol
 • Sut i baratoi am gyflwyniad
Tachwedd 2022

Tachwedd 2022

Cynllunio gweithredu lles ar gyfer gweithwyr

2 Tachwedd: 9:30am tan hanner dydd

Mae cynllun gweithredu lles yn offeryn personol, ymarferol y gall pawb ei ddefnyddio – p'un a oes gan weithiwr broblem iechyd ai peidio. Bydd yn helpu i nodi'r hyn sy'n cadw rhywun yn dda, y tu mewn a'r tu allan i'r gwaith, beth sy'n achosi i rywun fynd yn sâl, a sut i fynd i'r afael â phroblem iechyd, yn enwedig mewn perthynas ag iechyd meddwl yn y gwaith.

Mae hefyd yn agor deialog gyda rheolwyr a/neu oruchwylwyr, er mwyn i bawb ddeall anghenion a phrofiadau'r gweithwyr yn well ac yn y pen draw cefnogi eu hiechyd yn well, sydd yn ei dro yn arwain at fwy o gynhyrchiant, gwell perfformiad a mwy o foddhad swyddi. Gall cynllun gweithredu lles helpu cyflogeion i ddatblygu dulliau o gefnogi eu lles meddyliol, gan arwain at lai o debygolrwydd o broblemau fel straen sy'n gysylltiedig â gwaith.


Cynllunio ar gyfer ymddeoliad cadarnhaol

4 Tachwedd: 9:30am tan hanner dydd

Mae Affinity connect yn cyflwyno dau fath o wahanol weminarau cyn ymddeol y gallwch archebu lle arnyn nhw. Caiff y ddau eu rhedeg drwy gyfrwng y Saesneg a bydd yn darparu gwybodaeth yn unig ac ni fydd yn cynnwys nac yn gyfystyr â chyngor ariannol rheoledig.

Efallai y bydd ymddeoliad hyd at 10 mlynedd i ffwrdd ond nid yw byth yn rhy fuan i ddechrau cynllunio. Mae'r cwrs hwn yn berffaith i unrhyw un sy'n ystyried ymddeol neu sydd eisoes ar y camau cynllunio.

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu sut i:

 • eich helpu i gynllunio ar gyfer y newidiadau i'r ffordd o fyw sydd o'ch blaen
 • manteisio i'r eithaf ar eich pensiynau Gwladol a'ch gweithle
 • gwnewch y gorau o'ch arian parod di-dreth
 • deall yr opsiynau incwm sydd ar gael o'ch pensiwn
 • cyflawni eich nodau ymddeol

Rheoli disgwyliadau cwsmeriaid

8 Tachwedd: 10am tan hanner dydd

Sesiwn fyr a fydd yn cefnogi pobl i gyfathrebu’n effeithiol i gael mwy o effaith a chanlyniadau. Nodi disgwyliadau, dewisiadau a ffiniau yn ogystal â deall yr elfen gyfathrebu o gael sgwrs anodd.


Canolbwyntiwch ar eich cyllid

9 Tachwedd: 9:30am i 11am

Ydych chi'n gwybod sut i ddiogelu cynilion rhag treth yn y dyfodol? Sut i ddefnyddio budd-daliadau yn y gweithle i wneud i'ch arian fynd ymhellach? Neu hyd yn oed sut y gallai newidiadau ariannol bach leihau eich morgais erbyn blynyddoedd?

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu sut i:

 • rheoli gwahanol fathau o ddyled
 • cadw a buddsoddi'n hyderus
 • cyllideb
 • cymryd camau i ryddid ariannol

Gofyn a gweithredu grwp 2

10 Tachwedd: 1:30pm i 4pm

Cwrs hanner diwrnod i; cynyddu hyder a dealltwriaeth o nodi'n gynnar, gwneud ymholiad wedi'i dargedu a gwybod llwybrau atgyfeirio. Mae hwn yn gwrs gorfodol i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl sy'n wynebu'r ffrynt.

Nodau ac amcanion:

 • adnabod arwyddion a symptomau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • deall pwrpas a dangos y gallu i ymgymryd ag ymholiad wedi'i dargedu
 • dangos gwybodaeth am ddiogelu data a'r ddyletswydd cyfrinachedd.
 • deall diben adnabod risg mewn perthynas â rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
 • gallu gweithredu'r llwybr gofal ymholiadau wedi'i dargedu

Ymwybyddiaeth o’r menopos

22 Tachwedd: 10:30am tan hanner dydd

Fe fydd y sesiwn ymwybyddiaeth hwn yn egluro’r menopos a’r symptomau cysylltiedig, yn rhoi cyngor ar gymryd rheolaeth o’r menopos a sut i reoli’r proffesiwn meddygol. Cyfleoedd am addysg i bawb – nid dim ond pwnc i ferched yw hwn.

Rhagfyr 2022

Rhagfyr 2022

Gofyn a gweithredu grwp 2

5 Rhagfyr: 1:30pm i 4pm

Cwrs hanner diwrnod i; cynyddu hyder a dealltwriaeth o nodi'n gynnar, gwneud ymholiad wedi'i dargedu a gwybod llwybrau atgyfeirio. Mae hwn yn gwrs gorfodol i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl sy'n wynebu'r ffrynt.

Nodau ac amcanion:

 • adnabod arwyddion a symptomau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • deall pwrpas a dangos y gallu i ymgymryd ag ymholiad wedi'i dargedu
 • dangos gwybodaeth am ddiogelu data a'r ddyletswydd cyfrinachedd.
 • deall diben adnabod risg mewn perthynas â rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
 • gallu gweithredu'r llwybr gofal ymholiadau wedi'i dargedu

Hyfforddi eraill i gyflawni potensial uwch

6 Rhagfyr: 10am tan hanner dydd

Mae hyfforddi wedi dod yn elfen hanfodol o'r arweinyddiaeth sydd ei hangen i gynhyrchu'r timau gorau yn y gweithle. Mae'r rhaglen sgiliau hyfforddi ar-lein ryngweithiol a diddorol hon wedi'i chynllunio i helpu rheolwyr, arweinwyr tîm a hyfforddwyr dynodedig i sicrhau mwy o ganlyniadau drwy ymarfer hyfforddi a mentora effeithiol.

Mae hon yn rhaglen hynod ymarferol sy'n canolbwyntio ar roi awgrymiadau a thechnegau byw i gefnogi rheolwyr/goruchwylwyr i hyfforddi'n effeithiol.


Gwella dynameg tîm

14 Rhagfyr: 10am tan hanner dydd

Gwella deinameg eich tîm drwy ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu eich hun, cydweithio mewn tîm, a rheoli ymddygiad unigolyn mewn lleoliad tîm.

Mae hon yn rhaglen hynod ymarferol sy'n canolbwyntio ar roi awgrymiadau a thechnegau byw i gefnogi rheolwyr/goruchwylwyr i adolygu deinameg y tîm a sut i sicrhau bod holl aelodau'r tîm yn cael eu cynnwys.

Ionawr 2023

Ionawr 2023

Cwrs rheoli am y tro cyntaf

10, 17, a 24 Ionawr: 9:30am tan hanner dydd

I gyflogeion sy’n newydd i faes rheoli pobl neu sy’n goruchwylio pobl ond nad ydynt wedi cael unrhyw hyfforddiant ffurfiol. Cwrs o 3 sesiwn a fydd yn rhoi awgrymiadau a thechnegau i gefnogi rheolwyr/goruchwylwyr i weithio’n effeithiol gyda’u timau yn y dyfodol.

Rhaid i chi allu mynychu pob un o'r 3 modiwl a sicrhau eich bod yn archebu pob un o'r 3 dyddiad yn iTrent.


Menywod a niwed sy'n gysylltiedig â gamblo

12 Ionawr: 10am tan hanner dydd

Mae llai nag 1% o fenywod yr effeithir arnynt gan niwed sy'n gysylltiedig â gamblo yn estyn allan am gymorth. Mae menywod yn dweud wrthym fod hyn oherwydd stigma, cywilydd ac ofn cynnwys gwasanaethau statudol. Cynyddwch eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch hyder i drafod a chefnogi unigolion sy'n profi niwed sy'n gysylltiedig â gamblo. Sicrhau bod menywod yn cael y cymorth cywir ar yr adeg iawn. Gwybodaeth, cyngor a chymorth parhaus ar sut i adnabod niwed gamblo, y gwasanaethau sydd ar gael, a sut i wneud atgyfeiriad.


Rheoli straen yn y gweithle

12 Ionawr: 9:30am tan hanner dydd

Gweminar 2 awr i wella straen yn y gweithle ac mae'n addas ar gyfer pob cyflogai ac fydd yn cynnwys:

 • cyflwyniad - beth yw straen?
 • straen yn y gweithle gan gynnwys yr ystadegau diweddaraf
 • y cysylltiad rhwng straen a pherfformiad
 • effaith straen ar les emosiynol a chorfforol
 • strategaethau ar gyfer rheoli/ymdopi â straen yn ein bywydau personol ac yn y gwaith

Ymwybyddiaeth ofalgar

19 Ionawr: 10am i 11:30am

Sesiwn rhagarweiniol i ddysgu mwy am Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ogystal â rhai technegau syml i helpu i dawelu’r meddwl a gwneud i’r corff ymlacio. Archwiliwch sut y gall Ymwybyddiaeth Ofalgar helpu i leihau straen a bodloni heriau bywyd bob dydd.


Gofyn a gweithredu grwp 2

30 Ionawr: 1:30pm i 4pm

Cwrs hanner diwrnod i; cynyddu hyder a dealltwriaeth o nodi'n gynnar, gwneud ymholiad wedi'i dargedu a gwybod llwybrau atgyfeirio. Mae hwn yn gwrs gorfodol i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl sy'n wynebu'r ffrynt.

Nodau ac amcanion:

 • adnabod arwyddion a symptomau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • deall pwrpas a dangos y gallu i ymgymryd ag ymholiad wedi'i dargedu
 • dangos gwybodaeth am ddiogelu data a'r ddyletswydd cyfrinachedd.
 • deall diben adnabod risg mewn perthynas â rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
 • gallu gweithredu'r llwybr gofal ymholiadau wedi'i dargedu
Chwefror 2023

Chwefror 2023

Sgiliau rheoli amser

8 Chwefror: 10am tan hanner dydd

Fe fydd y sesiwn hwn yn ystyried lle yr aiff eich amser, gan adnabod y ‘lladron amser’ a chreu camau gweithredu i’w harestio a’u diwygio. Drwy ddeall ein hymagwedd unigol a sut rydym yn ystyried amser yn wahanol byddwn yn creu cynllun gweithredu ystyrlon y byddwch yn ymrwymo i’w gyflawni.


Canolbwyntiwch ar eich cyllid

9 Chwefror: 9:30am i 11am

Ydych chi'n gwybod sut i ddiogelu cynilion rhag treth yn y dyfodol? Sut i ddefnyddio budd-daliadau yn y gweithle i wneud i'ch arian fynd ymhellach? Neu hyd yn oed sut y gallai newidiadau ariannol bach leihau eich morgais erbyn blynyddoedd?

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu sut i:

 • rheoli gwahanol fathau o ddyled
 • cadw a buddsoddi'n hyderus
 • cyllideb
 • cymryd camau i ryddid ariannol

Gofyn a gweithredu grwp 2

16 Chwefror: 1:30pm i 4pm

Cwrs hanner diwrnod i; cynyddu hyder a dealltwriaeth o nodi'n gynnar, gwneud ymholiad wedi'i dargedu a gwybod llwybrau atgyfeirio. Mae hwn yn gwrs gorfodol i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl sy'n wynebu'r ffrynt.

Nodau ac amcanion:

 • adnabod arwyddion a symptomau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • deall pwrpas a dangos y gallu i ymgymryd ag ymholiad wedi'i dargedu
 • dangos gwybodaeth am ddiogelu data a'r ddyletswydd cyfrinachedd.
 • deall diben adnabod risg mewn perthynas â rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
 • gallu gweithredu'r llwybr gofal ymholiadau wedi'i dargedu

Gofyn a gweithredu grwp 2

28 Chwefror: 10am to 12:30pm

Cwrs hanner diwrnod i; cynyddu hyder a dealltwriaeth o nodi'n gynnar, gwneud ymholiad wedi'i dargedu a gwybod llwybrau atgyfeirio. Mae hwn yn gwrs gorfodol i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl sy'n wynebu'r ffrynt.

Nodau ac amcanion:

 • adnabod arwyddion a symptomau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • deall pwrpas a dangos y gallu i ymgymryd ag ymholiad wedi'i dargedu
 • dangos gwybodaeth am ddiogelu data a'r ddyletswydd cyfrinachedd.
 • deall diben adnabod risg mewn perthynas â rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
 • gallu gweithredu'r llwybr gofal ymholiadau wedi'i dargedu
Mawrth 2023

Mawrth 2023

Hunanladdiad a hunan-niwed

6 Mawrth: 9:30am tan hanner dydd

Mae'r cwrs hwn yn rhoi'r offer i gyfranogwyr ddeall hunanladdiad a hunan-niweidio, deall ffactorau risg ar yr hyn a fydd yn gwneud pobl yn agored i hunanladdiad neu hunan-niweidio, trafod sut i ymateb yn effeithiol i feddyliau hunanladdol a hunan-niweidio a sut i gynnig cymorth a strategaethau ymdopi yn ogystal â chreu cynlluniau diogelwch.


Gofyn a gweithredu grwp 2

9 Mawrth: 10am i 12:30pm

Cwrs hanner diwrnod i; cynyddu hyder a dealltwriaeth o nodi'n gynnar, gwneud ymholiad wedi'i dargedu a gwybod llwybrau atgyfeirio. Mae hwn yn gwrs gorfodol i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl sy'n wynebu'r ffrynt.

Nodau ac amcanion:

 • adnabod arwyddion a symptomau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • deall pwrpas a dangos y gallu i ymgymryd ag ymholiad wedi'i dargedu
 • dangos gwybodaeth am ddiogelu data a'r ddyletswydd cyfrinachedd.
 • deall diben adnabod risg mewn perthynas â rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
 • gallu gweithredu'r llwybr gofal ymholiadau wedi'i dargedu

Profedigaeth a cholled

13 Mawrth: 9:30am tan hanner dydd

Nod y cwrs hwn yw rhoi mwy o ymwybyddiaeth o effaith profedigaeth a galar. Yna gall yr ymwybyddiaeth hon lywio sut y gallai ymateb a chefnogi pobl mewn profedigaeth, boed yn gydweithwyr, cleientiaid, cwsmeriaid neu ffrindiau a theulu. Bydd yn myfyrio ar y broses alaru ac yn meithrin dealltwriaeth o fodelau cyfredol sy'n ein helpu i gyd i ddeall galar a phrofedigaeth, dod yn ymwybodol o effaith colled ar deuluoedd, y sgiliau a fydd yn gwella'r ffordd rydym yn cyfathrebu â phobl mewn profedigaeth ac yn datblygu ymwybyddiaeth o gymorth a sut a phryd i gyfeirio unigolion i gael rhagor o gymorth, gan gynnwys dealltwriaeth o'r ffiniau.


Gofyn a gweithredu grwp 2

30 Mawrth: 1:30pm i 4pm

Cwrs hanner diwrnod i; cynyddu hyder a dealltwriaeth o nodi'n gynnar, gwneud ymholiad wedi'i dargedu a gwybod llwybrau atgyfeirio. Mae hwn yn gwrs gorfodol i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl sy'n wynebu'r ffrynt.

Nodau ac amcanion:

 • adnabod arwyddion a symptomau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • deall pwrpas a dangos y gallu i ymgymryd ag ymholiad wedi'i dargedu
 • dangos gwybodaeth am ddiogelu data a'r ddyletswydd cyfrinachedd
 • deall diben adnabod risg mewn perthynas â rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
 • gallu gweithredu'r llwybr gofal ymholiadau wedi'i dargedu

E-ddysgu

Mae gennym amryw o gyrsiau sy'n cael eu cyflwyno trwy E-ddysgu a gellir dod o hyd i'r rhain ar y dudalen E-ddysgu, gall y rhain fod yn benodol i Sir Ddinbych ond mae amryw o gyrsiau eraill ar gael hefyd gan Academi Cymru Gyfan.

Academi Wales

Fel gweithiwr llywodraeth lleol byddwch yn dod yn aelod o Academi Wales (gwefan allanol), sy'n darparu llawer iawn o hyfforddiant ac adnoddau y gallwch fanteisio arnynt. Mae'r rhain i gyd yn rhad ac am ddim ac mae rhai o'r cyrsiau yn ffyrdd gwych o ddatblygu eich sgiliau a'ch profiad a chyfle i rwydweithio.

Cymwysterau

Rydym yn gweithio'n agos gyda Cholegau a Phrifysgolion lleol i gyflwyno cymwysterau a chyrsiau hyfforddi cydnabyddedig i'n gweithwyr. Gall rhai gael eu hariannu drwy'r ardoll brentisiaeth, yr adran trwy ddulliau eraill.

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf rydym wedi gweld gweithwyr yn dechrau ac yn cwblhau cymwysterau rheoli yn llwyddiannus mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM Lefel 2 a 3, ILM Hyfforddi a Mentora Lefel 3 a 5, Diploma Rheoli Prosiect Lefel 4 a Rheoli Adnoddau Dynol i enwi ond ychydig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw gyrsiau neu gymwysterau bydd angen i chi siarad â'ch rheolwr yn y lle cyntaf, a all wedyn siarad â'r tîm Datblygu Sefydliadol i drefnu trafodaeth gyda'r darparwr. Efallai y gwelwch amryw o sesiynau ymwybyddiaeth yn cael eu hysbysebu a'u cynnal trwy gydol y flwyddyn a allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae yna hefyd ddewis o hyfforddiant a chymwysterau adrannol eraill y gall ein gweithwyr eu cyflawni ac rydym yn gweithio'n barhaus i ddatblygu'r cynnig i'n gweithwyr, mae'r rhain yn cynnwys hyfforddiant Iechyd a Diogelwch, Gofal Cymdeithasol, Cyngor ac Arweiniad, TGCh a Chyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol.

Hyfforddiant mewnol neu hyffordiant arbennig

Gallwn hefyd gynnig hyfforddiant pwrpasol ar gyfer adrannau pan fo prosiect/angen penodol a gallwn deilwra'r hyfforddiant i ddiwallu anghenion gwasanaeth penodol. Cadwch lygad am gyfleoedd hyfforddiant amrywiol ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu ddiddordeb mewn unrhyw gymwysterau a hyfforddiant cysylltwch â Llinos Howatson.

Cyfleoedd dysgu undebau pwrpasol

Os ydych yn aelod o'r undeb efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o gymhwysterau a chyrsiau y gallech fynychu neu allu gwneud cais amdanynt.   Gweler eu tudalennau dysgu pwrpasol islaw:


GMB Union Unison Unite the Union