Cyrsiau a chymwysterau

Oes gennych chi ddiddordeb mewn diploma lefel 4 mewn rheoli prosiectau?

Diploma lefel 4 mewn rheoli prosiectau.

Gall hyfforddiant fod ar sawl ffurf, o hyfforddiant ffurfiol yn y dosbarth, hyfforddiant ar-lein, seminarau a chynadleddau i gyfleoedd cysgodi gwaith a secondiad.

Cyfrif Dysgu Personol

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn darparu hawl dysgu hyblyg sy’n cael ei ariannu’n llawn i gefnogi unigolion cyflogedig sy’n ennill llai na’r incwm canolrifol, sef £29,534, yn ogystal a’r rheiny y mae eu swyddi mewn perygl. Mae’r cyrsiau ar gael ledled Cymru drwy 13 o golegau yng Nghymru ac maen nhw wedi’u cynllunio’n benodol i fynd i’r afael a hyfforddiant galwedigaethol mewn sectorau lle mae prinder sgiliau er mwyn sicrhau bod anghenion yr economi yn y dyfodol yn cael eu diwallu.  Gallwch wneud cais am yr arian hwn yn uniongyrchol gyda'r coleg.  Os oes angen unrhyw gyngor pellach arnoch, anfonwch e-bost at hrdirect@denbighshire.gov.uk.

Pwy sy’n gymwys?

Bydd trigolion Cymru sy’n 19 oed neu’n hŷn ac sy’n dymuno ennill sgiliau a chymwysterau mewn sectorau blaenoriaeth yn gymwys ar gyfer y cyrsiau ar yr amod eu bod yn bodloni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

 • maen nhw’n gyflogedig (gan gynnwys hunangyflogedig) ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn
 • maen nhw’n gweithio ar gontractau dim oriau neu maen nhw’n staff asiantaeth
 • maen nhw mewn perygl o gael eu gwneud yn ddi-waith
 • yn droseddwr sy’n cael ei ryddhau yn ystod y dydd ar hyn o bryd

Gweler isod gwybodaeth defnyddiol ar wahanol gymwysterau a chyrsiau sydd ar gael i'n gweithwyr fanteisio arnynt.

Cyrsiau Hyfforddi 2022 / 2023

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â'r holl brif undebau llafur (GMB, UNITE ac UNSAIN) yn ystod y 12 mis diwethaf i gael cyllid drwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF), sy'n canolbwyntio ar wella dysgu a sgiliau gweithwyr.  Drwy weithio gydag undebau llafur i ddatblygu dysgu a sgiliau, byddwn yn gallu annog cyfranogiad ehangach mewn hyfforddiant, cefnogi hyfforddiant pwrpasol yn y gweithle a pharhau i ddatblygu ein gweithwyr.

Cymerwch olwg ar ein rhaglen amrywiol ar gyfer y flwyddyn i ddod, ond sylwch hefyd y gallwn ychwanegu unrhyw bynciau ychwanegol drwy gydol y flwyddyn. 

Nid oes rhaid i chi fod yn aelod o undeb benodol i fanteisio ar yr hyfforddiant hwn. Caiff yr holl gyrsiau eu darparu yn rhithiol drwy un ai Microsoft Teams neu Zoom, ac os hoffech archebu lle chwiliwch am y cwrs yn yr adran Ddysgu ar Hunan Wasanaeth iTrent neu cysylltwch â hrdirect@denbighshire.gov.uk.

Chwefror 2023

Chwefror 2023

Cwrs rheolwr uchelgeisiol

 • Modiwl 2: 3 Chwefror 10am i 12:30pm
 • Modiwl 3: 8 Chwefror 10am i 12:30pm

I gyflogeion nad ydynt eto wedi ymgymryd â'u rôl rheoli cyntaf ond sy'n dymuno paratoi eu hunain ar gyfer datblygu eu gyrfa i'r cyfeiriad hwn. Cwrs o 3 sesiwn sy’n ymdrin â’r prif gamau sydd angen i chi eu hystyried yn eich taith o ran datblygiad i allu anelu at y lefel newydd o reoli pobl.

Rhaid i chi allu mynychu pob un o'r 3 modiwl a sicrhau eich bod yn archebu pob un o'r 3 dyddiad yn iTrent.

Mae'r cwrs hwn wedi'i archebu'n llawn


Hyfforddi eraill i gyflawni potensial uwch

6 Chwefror: 1pm i 3pm

Mae hyfforddi wedi dod yn elfen hanfodol o'r arweinyddiaeth sydd ei hangen i gynhyrchu'r timau gorau yn y gweithle. Mae'r rhaglen sgiliau hyfforddi ar-lein ryngweithiol a diddorol hon wedi'i chynllunio i helpu rheolwyr, arweinwyr tîm a hyfforddwyr dynodedig i sicrhau mwy o ganlyniadau drwy ymarfer hyfforddi a mentora effeithiol.

Mae hon yn rhaglen hynod ymarferol sy'n canolbwyntio ar roi awgrymiadau a thechnegau byw i gefnogi rheolwyr/goruchwylwyr i hyfforddi'n effeithiol.

Mae'r cwrs hwn wedi'i archebu'n llawn


Sgiliau rheoli amser

8 Chwefror: 1:30pm i 3:30pm

Fe fydd y sesiwn hwn yn ystyried lle yr aiff eich amser, gan adnabod y ‘lladron amser’ a chreu camau gweithredu i’w harestio a’u diwygio. Drwy ddeall ein hymagwedd unigol a sut rydym yn ystyried amser yn wahanol byddwn yn creu cynllun gweithredu ystyrlon y byddwch yn ymrwymo i’w gyflawni.

Mae'r cwrs hwn wedi'i archebu'n llawn


Canolbwyntiwch ar eich cyllid

9 Chwefror: 9:30am i 11am

Ydych chi'n gwybod sut i ddiogelu cynilion rhag treth yn y dyfodol? Sut i ddefnyddio budd-daliadau yn y gweithle i wneud i'ch arian fynd ymhellach? Neu hyd yn oed sut y gallai newidiadau ariannol bach leihau eich morgais erbyn blynyddoedd?

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu sut i:

 • rheoli gwahanol fathau o ddyled
 • cadw a buddsoddi'n hyderus
 • cyllideb
 • cymryd camau i ryddid ariannol

Archebwch le ar y cwrs Canolbwyntiwch ar eich cyllid (gwefan allanol)


Datblygu gwytnwch mewn amser o newid

13 Chwefror: 12:50pm i 3pm

Mae’r rhaglen hon ar gyfer unigolion sy’n dymuno datblygu eu gwytnwch personol a theimlad o les yn y gwaith wrth reoli newid a sefyllfaoedd heriol.

Mae hon yn rhaglen hynod ymarferol sy’n canolbwyntio ar roi cyngor byw a thechnegau.


Gofyn a gweithredu grwp 2

16 Chwefror: 1:30pm i 4pm

Cwrs hanner diwrnod i; cynyddu hyder a dealltwriaeth o nodi'n gynnar, gwneud ymholiad wedi'i dargedu a gwybod llwybrau atgyfeirio. Mae hwn yn gwrs gorfodol i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl sy'n wynebu'r ffrynt.

Nodau ac amcanion:

 • adnabod arwyddion a symptomau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • deall pwrpas a dangos y gallu i ymgymryd ag ymholiad wedi'i dargedu
 • dangos gwybodaeth am ddiogelu data a'r ddyletswydd cyfrinachedd.
 • deall diben adnabod risg mewn perthynas â rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
 • gallu gweithredu'r llwybr gofal ymholiadau wedi'i dargedu

Mae'r cwrs hwn wedi'i archebu'n llawn


Hunanhyder a phendantrwydd

27 Chwefror: 10am tan hanner dydd

Mae’r digwyddiad hwn yn trafod:

 • diffinio pendantrwydd a hunanhyder
 • disgrifio’r mathau o feddwl yn negyddol, a sut y gall rhywun oresgyn meddyliau negyddol
 • defnyddio methodoleg i ddeall eich gwerth – a defnyddio hunan-siarad cadarnhaol
 • adolygu sut mae eich personoliaeth yn effeithio ar y ffordd rydych chi’n rhyngweithio gydag eraill a’r canlyniadau y gallech eu cael
 • adolygu beth yw pendantrwydd a pham mae mor bwysig
 • dynodi’r arddulliau cyfathrebu a’r adegau gorau i’w defnyddio
 • diffinio pwysigrwydd gosod nod, ac ymarfer gosod nodau CAMPUS ar gyfer ymddygiad pendant
 • amrywiaeth o awgrymiadau a thechnegau i gefnogi pendantrwydd

Gofyn a gweithredu grwp 2

28 Chwefror: 10am i 12:30pm

Cwrs hanner diwrnod i; cynyddu hyder a dealltwriaeth o nodi'n gynnar, gwneud ymholiad wedi'i dargedu a gwybod llwybrau atgyfeirio. Mae hwn yn gwrs gorfodol i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl sy'n wynebu'r ffrynt.

Nodau ac amcanion:

 • adnabod arwyddion a symptomau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • deall pwrpas a dangos y gallu i ymgymryd ag ymholiad wedi'i dargedu
 • dangos gwybodaeth am ddiogelu data a'r ddyletswydd cyfrinachedd.
 • deall diben adnabod risg mewn perthynas â rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
 • gallu gweithredu'r llwybr gofal ymholiadau wedi'i dargedu

Mae'r cwrs hwn wedi'i archebu'n llawn

Mawrth 2023

Mawrth 2023

Gwneud gwahaniaeth - dylanwadu ac effaith personol

1 Mawrth: 1:20pm i 3:30pm

Mae'r cwrs hwn yn rhoi'r offer i gyfranogwyr ddeall hunanladdiad a hunan-niweidio, deall ffactorau risg ar yr hyn a fydd yn gwneud pobl yn agored i hunanladdiad neu hunan-niweidio, trafod sut i ymateb yn effeithiol i feddyliau hunanladdol a hunan-niweidio a sut i gynnig cymorth a strategaethau ymdopi yn ogystal â chreu cynlluniau diogelwch.


Cwrs rheoli am y tro cyntaf

 • 2 Mawrth: 1pm i 3:30pm
 • 7 Mawrth: 10am i 12:30pm
 • 14 Mawrth: 1pm i 3:30pm

I gyflogeion sy’n newydd i faes rheoli pobl neu sy’n goruchwylio pobl ond nad ydynt wedi cael unrhyw hyfforddiant ffurfiol. Cwrs o 3 sesiwn a fydd yn rhoi awgrymiadau a thechnegau i gefnogi rheolwyr/goruchwylwyr i weithio’n effeithiol gyda’u timau yn y dyfodol.

Rhaid i chi allu mynychu pob un o'r 3 modiwl a sicrhau eich bod yn archebu pob un o'r 3 dyddiad yn iTrent.


Hunanladdiad a hunan-niwed

6 Mawrth: 9:30am tan hanner dydd

Mae'r cwrs hwn yn rhoi'r offer i gyfranogwyr ddeall hunanladdiad a hunan-niweidio, deall ffactorau risg ar yr hyn a fydd yn gwneud pobl yn agored i hunanladdiad neu hunan-niweidio, trafod sut i ymateb yn effeithiol i feddyliau hunanladdol a hunan-niweidio a sut i gynnig cymorth a strategaethau ymdopi yn ogystal â chreu cynlluniau diogelwch.

Mae'r cwrs hwn wedi'i archebu'n llawn


Sgiliau rheoli amser

8 Mawrth: 1:20pm i 3:30pm

Fe fydd y sesiwn hwn yn ystyried lle yr aiff eich amser, gan adnabod y ‘lladron amser’ a chreu camau gweithredu i’w harestio a’u diwygio. Drwy ddeall ein hymagwedd unigol a sut rydym yn ystyried amser yn wahanol byddwn yn creu cynllun gweithredu ystyrlon y byddwch yn ymrwymo i’w gyflawni.


Gofyn a gweithredu grwp 2

9 Mawrth: 10am i 12:30pm

Cwrs hanner diwrnod i; cynyddu hyder a dealltwriaeth o nodi'n gynnar, gwneud ymholiad wedi'i dargedu a gwybod llwybrau atgyfeirio. Mae hwn yn gwrs gorfodol i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl sy'n wynebu'r ffrynt.

Nodau ac amcanion:

 • adnabod arwyddion a symptomau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • deall pwrpas a dangos y gallu i ymgymryd ag ymholiad wedi'i dargedu
 • dangos gwybodaeth am ddiogelu data a'r ddyletswydd cyfrinachedd.
 • deall diben adnabod risg mewn perthynas â rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
 • gallu gweithredu'r llwybr gofal ymholiadau wedi'i dargedu

Mae'r cwrs hwn wedi'i archebu'n llawn


Profedigaeth a cholled

13 Mawrth: 9:30am tan hanner dydd

Nod y cwrs hwn yw rhoi mwy o ymwybyddiaeth o effaith profedigaeth a galar. Yna gall yr ymwybyddiaeth hon lywio sut y gallai ymateb a chefnogi pobl mewn profedigaeth, boed yn gydweithwyr, cleientiaid, cwsmeriaid neu ffrindiau a theulu. Bydd yn myfyrio ar y broses alaru ac yn meithrin dealltwriaeth o fodelau cyfredol sy'n ein helpu i gyd i ddeall galar a phrofedigaeth, dod yn ymwybodol o effaith colled ar deuluoedd, y sgiliau a fydd yn gwella'r ffordd rydym yn cyfathrebu â phobl mewn profedigaeth ac yn datblygu ymwybyddiaeth o gymorth a sut a phryd i gyfeirio unigolion i gael rhagor o gymorth, gan gynnwys dealltwriaeth o'r ffiniau.

Mae'r cwrs hwn wedi'i archebu'n llawn


Diogelu Pobl Ifanc o gemau cyfrifiadurol a niwed yn gamblo

23 Mawrth: 1pm i 2:30pm

Bydd y sesiwn ymwybyddiaeth yn edrych ar adnabod arwyddion rhybuddio a symptomau gamblo problemus. Edrych ar ffyrdd modern mae pobl ifanc bellach yn gamblo gan gynnwys sut maen nhw'n defnyddio gemau cyfrifiadurol i gamblo'n gyfreithiol ar-lein a pha help a chefnogaeth sydd ar gael ar unwaith ar hyn o bryd a ble y gallwn droi at am help. Cwrs 90 munud wedi'i achredu gan DPP.


Gofyn a gweithredu grwp 2

30 Mawrth: 1:30pm i 4pm

Cwrs hanner diwrnod i; cynyddu hyder a dealltwriaeth o nodi'n gynnar, gwneud ymholiad wedi'i dargedu a gwybod llwybrau atgyfeirio. Mae hwn yn gwrs gorfodol i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl sy'n wynebu'r ffrynt.

Nodau ac amcanion:

 • adnabod arwyddion a symptomau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 • deall pwrpas a dangos y gallu i ymgymryd ag ymholiad wedi'i dargedu
 • dangos gwybodaeth am ddiogelu data a'r ddyletswydd cyfrinachedd
 • deall diben adnabod risg mewn perthynas â rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
 • gallu gweithredu'r llwybr gofal ymholiadau wedi'i dargedu

Mae'r cwrs hwn wedi'i archebu'n llawn

Ebrill 2023

Ebrill 2023

Sgiliau hyfforddi

12 Ebrill: 9:50am tan 12pm hanner dydd

Mae hyfforddi wedi dod yn elfen hanfodol o rannu gwybodaeth a chefnogi pobl yn y gweithle. Mae'r rhaglen sgiliau hyfforddi ar-lein ryngweithiol a diddorol hon wedi'i chynllunio i'ch helpu i gefnogi eraill i ddatblygu eu hunain i sicrhau mwy o ganlyniadau.


Rheoli sgyrsiau anodd

17 Ebrill: 9:50am tan 12 hanner dydd

Nodau ac amcanion:

 • deall sut fel unigolyn i ddelio’n effeithiol gyda sefyllfaoedd anodd
 • deall pam ein bod yn gweld sgyrsiau’n heriol
 • adolygu effaith gwrthdaro ar ein hunain, yr adran a’r sefydliad
 • deall effaith arddull rheoli gwrthdaro anodd a sut i sicrhau y defnyddir yr arddull a’r strategaeth gywir
 • gallu adnabod gwahanol fathau o ymddygiad a sut i reoli hyn o fewn y broses wrthdaro
 • adolygu ac ymarfer amrywiaeth o dechnegau i gefnogi rhyngweithio gyda phob ochr sydd ynghlwm â’r mater ac archwilio templed ar gyfer sgyrsiau heriol yn y dyfodol

E-ddysgu

Mae gennym amryw o gyrsiau sy'n cael eu cyflwyno trwy E-ddysgu a gellir dod o hyd i'r rhain ar y dudalen E-ddysgu, gall y rhain fod yn benodol i Sir Ddinbych ond mae amryw o gyrsiau eraill ar gael hefyd gan Academi Cymru Gyfan.

Academi Wales

Fel gweithiwr llywodraeth lleol byddwch yn dod yn aelod o Academi Wales (gwefan allanol), sy'n darparu llawer iawn o hyfforddiant ac adnoddau y gallwch fanteisio arnynt. Mae'r rhain i gyd yn rhad ac am ddim ac mae rhai o'r cyrsiau yn ffyrdd gwych o ddatblygu eich sgiliau a'ch profiad a chyfle i rwydweithio.

Cymwysterau

Rydym yn gweithio'n agos gyda Cholegau a Phrifysgolion lleol i gyflwyno cymwysterau a chyrsiau hyfforddi cydnabyddedig i'n gweithwyr. Gall rhai gael eu hariannu drwy'r ardoll brentisiaeth, yr adran trwy ddulliau eraill.

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf rydym wedi gweld gweithwyr yn dechrau ac yn cwblhau cymwysterau rheoli yn llwyddiannus mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM Lefel 2 a 3, ILM Hyfforddi a Mentora Lefel 3 a 5, Diploma Rheoli Prosiect Lefel 4 a Rheoli Adnoddau Dynol i enwi ond ychydig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw gyrsiau neu gymwysterau bydd angen i chi siarad â'ch rheolwr yn y lle cyntaf, a all wedyn siarad â'r tîm Datblygu Sefydliadol i drefnu trafodaeth gyda'r darparwr. Efallai y gwelwch amryw o sesiynau ymwybyddiaeth yn cael eu hysbysebu a'u cynnal trwy gydol y flwyddyn a allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae yna hefyd ddewis o hyfforddiant a chymwysterau adrannol eraill y gall ein gweithwyr eu cyflawni ac rydym yn gweithio'n barhaus i ddatblygu'r cynnig i'n gweithwyr, mae'r rhain yn cynnwys hyfforddiant Iechyd a Diogelwch, Gofal Cymdeithasol, Cyngor ac Arweiniad, TGCh a Chyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol.

Hyfforddiant mewnol neu hyffordiant arbennig

Gallwn hefyd gynnig hyfforddiant pwrpasol ar gyfer adrannau pan fo prosiect/angen penodol a gallwn deilwra'r hyfforddiant i ddiwallu anghenion gwasanaeth penodol. Cadwch lygad am gyfleoedd hyfforddiant amrywiol ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu ddiddordeb mewn unrhyw gymwysterau a hyfforddiant cysylltwch â hrdirect@denbighshire.gov.uk.

Cyfleoedd dysgu undebau pwrpasol

Os ydych yn aelod o'r undeb efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o gymhwysterau a chyrsiau y gallech fynychu neu allu gwneud cais amdanynt.   Gweler eu tudalennau dysgu pwrpasol islaw:


GMB Union Unison Unite the Union