Cyrsiau a chymwysterau

Gall hyfforddiant fod ar sawl ffurf, o hyfforddiant ffurfiol yn y dosbarth, hyfforddiant ar-lein, seminarau a chynadleddau i gyfleoedd cysgodi gwaith a secondiad.

Cyfrif Dysgu Personol

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn darparu hawl dysgu hyblyg sy’n cael ei ariannu’n llawn i gefnogi unigolion cyflogedig sy’n ennill llai na’r incwm canolrifol, sef £30,596, yn ogystal a’r rheiny y mae eu swyddi mewn perygl. Mae’r cyrsiau ar gael ledled Cymru drwy 13 o golegau yng Nghymru ac maen nhw wedi’u cynllunio’n benodol i fynd i’r afael a hyfforddiant galwedigaethol mewn sectorau lle mae prinder sgiliau er mwyn sicrhau bod anghenion yr economi yn y dyfodol yn cael eu diwallu.  Gallwch wneud cais am yr arian hwn yn uniongyrchol gyda'r coleg.  Os oes angen unrhyw gyngor pellach arnoch, anfonwch e-bost at hrdirect@denbighshire.gov.uk neu laura.temple@sirddinbych.gov.uk.

Pwy sy’n gymwys?

Bydd trigolion Cymru sy’n 19 oed neu’n hŷn ac sy’n dymuno ennill sgiliau a chymwysterau mewn sectorau blaenoriaeth yn gymwys ar gyfer y cyrsiau ar yr amod eu bod yn bodloni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

 • maen nhw’n gyflogedig (gan gynnwys hunangyflogedig) ac yn ennill llai na £30,596 y flwyddyn
 • maen nhw’n gweithio ar gontractau dim oriau neu maen nhw’n staff asiantaeth
 • maen nhw mewn perygl o gael eu gwneud yn ddi-waith
 • yn droseddwr sy’n cael ei ryddhau yn ystod y dydd ar hyn o bryd

Gweler isod gwybodaeth defnyddiol ar wahanol gymwysterau a chyrsiau sydd ar gael i'n gweithwyr fanteisio arnynt.

Cyrsiau Hyfforddi 2023 / 2024

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â'r holl brif undebau llafur (GMB, UNITE ac UNSAIN) yn ystod y 12 mis diwethaf i gael cyllid drwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF), sy'n canolbwyntio ar wella dysgu a sgiliau gweithwyr.  Drwy weithio gydag undebau llafur i ddatblygu dysgu a sgiliau, byddwn yn gallu annog cyfranogiad ehangach mewn hyfforddiant, cefnogi hyfforddiant pwrpasol yn y gweithle a pharhau i ddatblygu ein gweithwyr.

Cymerwch olwg ar ein rhaglen amrywiol ar gyfer y flwyddyn i ddod, ond sylwch hefyd y gallwn ychwanegu unrhyw bynciau ychwanegol drwy gydol y flwyddyn. Mae cyrsiau wedi'u trefnu hefyd gan ddarparwyr eraill ar wahân i WULF.

Nid oes rhaid i chi fod yn aelod o undeb benodol i fanteisio ar yr hyfforddiant hwn. Caiff yr holl gyrsiau eu darparu yn rhithiol drwy un ai Microsoft Teams neu Zoom, ac os hoffech archebu lle chwiliwch am y cwrs yn yr adran Ddysgu ar Hunan Wasanaeth iTrent neu cysylltwch â hrdirect@denbighshire.gov.uk.

Mai 2024 - Wythnos Dysgu yn y Gwaith

Wythnos Dysgu yn y Gwaith - Mai 2024

Magu hyder yn y gweithle (ar-lein dros Teams)

Dydd Llun 13 Mai: 9:30am i 11:30am

Mae magu hunan-barch a hunan-hyder yn caniatáu i chi fod y gorau y gallwch fod. Mae’r gweithdy hwn yn cynnig amrywiaeth o sgiliau defnyddiol a fydd yn helpu mewn cyfweliadau am swyddi, cyfarfodydd a chyflwyniadau.

Cyflwynir y sesiwn hon mewn partneriaeth â Phrosiectau Cronfa Ddysgu Undebau Unite a GMB Cymru.

Archebwch eich lle trwy Hunanwasanaeth Gweithwyr iTrent


Sgiliau cyfathrebu (ar-lein dros Teams)

Dydd Llun 13 Mai: 12pm (hanner dydd) to 2pm

Cyfathrebu yw un o’r sgiliau pwysicaf yn y cartref ac yn y gweithle. Byddwn yn trafod sut i gyfleu a rhannu syniadau yn effeithiol gydag amrywiaeth o bobl.

Cyflwynir y sesiwn hon mewn partneriaeth â Phrosiectau Cronfa Ddysgu Undebau Unite a GMB Cymru.

Archebwch eich lle trwy Hunanwasanaeth Gweithwyr iTrent


Aelodau Unsain - Cynrychiolwyr Dysgu Undeb (CDU) (ar-lein dros Teams)

Dydd Mawrth 14 Mai: 10am i 11am

Sesiwn gwybodaeth ar-lein ar fanteision CDU a sut y gallech ddod yn un.

Archebu lle ar y cwrs fanteision CDU (gwefan allanol)


Talk training (ar-lein dros Teams)

 • Dydd Mawrth 14 Mai: 11am i 12pm (hanner dydd) - Rhaglenni’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) Lefel 2, 3, 4 a 5
 • Dydd Mawrth 14 Mai: 12:30pm i 1pm - Rheoli Prosiect Lefel 4

Sesiynau gwybodaeth ar sut i gael mynediad at ddysgu wedi’i ariannu’n llawn.

Archebu lle ar y cwrs Rhaglenni’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) Lefel 2, 3, 4 a 5 (gwefan allanol)

Archebu lle ar y cwrs Rheoli Prosiect Lefel 4 (gwefan allanol)


Datgloi eich pŵer dysgu gyda meddwl twf (gweminar)

Dydd Mawrth 14 Mai: 11am i 12pm (hanner dydd)

Ymgyrch dysgu.

Archebu lle ar y cwrs datgloi eich pŵer dysgu gyda meddwl twf (gwefan allanol)


Talk training (ar-lein dros Teams)

Dydd Mercher 15 Mai: 11am i 12pm (hanner dydd) - Gwasanaeth i Gwsmeriaid Lefel 2 a 3

Sesiynau gwybodaeth ar sut i gael mynediad at ddysgu wedi’i ariannu’n llawn.

Archebu lle ar y cwrs Gwasanaeth i Gwsmeriaid Lefel 2 a 3 (gwefan allanol)


Grwp Llandrillo Menai (Siambr y Cyngor - Tŷ Russell)

Dydd Mercher 15 Mai: 10am i 12pm (hanner dydd)

Archwiliwch y cyflēoedd dysgu seiliedig ar waith sydd ar gael i chi am ddim.

Sesiwn galw heibio - dim angen archebu


Coleg Cambria (Siambr y Cyngor - Tŷ Russell)

Dydd Mercher 15 Mai: 1pm i 3pm

Archwiliwch y cyflēoedd dysgu seiliedig ar waith sydd ar gael i chi am ddim.

Sesiwn galw heibio - dim angen archebu


Sgiliau dylanwadu (ar-lein dros Teams)

Dydd Iau 16 Mai: 9:30am i 11:30am

Bydd y gweithdy hwn yn trafod sut rydym yn cyfathrebu ag eraill a sut maen nhw’n cyfathrebu â ni, gwrando gweithredol a chydweithio.

Cyflwynir y sesiwn hon mewn partneriaeth â Phrosiectau Cronfa Ddysgu Undebau Unite a GMB Cymru.

Archebwch eich lle trwy Hunanwasanaeth Gweithwyr iTrent


Talk training (ar-lein dros Teams)

Dydd Iau 16 Mai: 11am i 12pm (hanner dydd) - Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad Proffesiynol Lefel 4

Sesiynau gwybodaeth ar sut i gael mynediad at ddysgu wedi’i ariannu’n llawn.

Archebu lle ar y cwrs Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad Proffesiynol Lefel 4 (gwefan allanol)


Aelodau Unsain - Cynrychiolwyr Dysgu Undeb (CDU) (ar-lein dros Teams)

Dydd Iau 16 Mai: 4pm i 5pm

Sesiwn gwybodaeth ar-lein ar fanteision CDU a sut y gallech ddod yn un.

Archebu lle ar y cwrs benefits of ULRs session (gwefan allanol)


Magu hyder yn y gweithle (ar-lein dros Teams)

Dydd Llun 17 Mai: 9:30am i 11:30am

Mae magu hunan-barch a hunan-hyder yn caniatáu i chi fod y gorau y gallwch fod. Mae’r gweithdy hwn yn cynnig amrywiaeth o sgiliau defnyddiol a fydd yn helpu mewn cyfweliadau am swyddi, cyfarfodydd a chyflwyniadau.

Cyflwynir y sesiwn hon mewn partneriaeth â Phrosiectau Cronfa Ddysgu Undebau Unite a GMB Cymru.

Archebwch eich lle trwy Hunanwasanaeth Gweithwyr iTrent


Dysgu rhywbeth newydd

Mynedwch y platfform ēDdysgu ar-lein ar adeg sy'n gyfleus i chi yr wythnos hon ac edrychwch ar rai o'r modiwlau dewisol sydd ar gael neu cymerwch amser i gwblhau unrhyw fodiwlau gorfodol sydd gennych ar ôl - mewngofnodwch i ēDdysgu (gwefan allanol)

Ewch i OpenLearn (gwefan allanol) lle byddwch yn dod o hyd i 1000au o gyrsiau rhād ac am ddim, rhaglenni rhyngweithiol a mwy.

Uno Cynrychiolydd Dysgu Undeb

Mae Cynrychiolydd Dysgu Undeb (CDU) yn aelod o undeb llafur annibynnol, sy’n cael ei gydnabod gan ei gyflogwr a’i ethol gan ei gydweithwyr yn y gweithle.

Sut mae cymryd rhan?

Siaradwch āg un o gynrychiolwyr Unite yn eich gweithle neu cysylltwch â'r Trefnwyr Dysgu Rhanbarthol yn yr adran Gwybodaeth Gyswllt. Mae Unite yn cynnig hyfforddiant llawn yn y rôl hon, byddwch yn cael cymorth i gael eich rhyddhau o'r gwaith â thâl i fynychu cwrs hyfforddi CDU. Byddwch hefyd yn cael eich cefnogi wrth i chi ddatblygu yn y rôl trwy'r Trefnwyr Dysgu Rhanbarthol.

Sut mae'r CDU yn gweithio gyda'r Undeb?

Mae CDUau wedi bod yn allweddol wrth hyrwyddo pwysigrwydd hyfforddiant a datblygiad. Mae CDU yn gweithio’n galed iawn i hybu delwedd a chryfder trefniadaeth eu hundeb yn y gweithle. Gallant helpu i ehangu aelodaeth undeb yn gyffredinol ac mewn grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol megis gweithwyr mudol.

Gwybodaeth cyswllt

Trefnwyr Dysgu Rhanbarthol:

 • Sue Da'Casto: 07768 931284
 • Richard Jackson: 07764 655762

Swyddfa: 02920 394251

E-bost:: learnwithunite.wulf@unitetheunion.org

Gwe: Unitewulf.cymru

Facebook: @unitewaleslearning

Trydar: @unitewulf

Mehefin 2024

Mehefin 2024


Cynllunio ar gyfer ymddeoliad cadarnhaol (sesiynau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a sesiynau Cynllun Pensiwn Athrawon)

3 Mehefin: 4:30pam i 7pm (Cynllun Pensiwn Athrawon)

Efallai y bydd ymddeoliad hyd at 10 mlynedd i ffwrdd ond nid yw byth yn rhy fuan i ddechrau cynllunio. Mae'r cwrs hwn yn berffaith i unrhyw un sy'n ystyried ymddeol neu sydd eisoes ar y camau cynllunio.

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu sut i:

 • eich helpu i gynllunio ar gyfer y newidiadau i'r ffordd o fyw sydd o'ch blaen
 • manteisio i'r eithaf ar eich pensiynau Gwladol a'ch gweithle
 • gwnewch y gorau o'ch arian parod di-dreth
 • deall yr opsiynau incwm sydd ar gael o'ch pensiwn
 • cyflawni eich nodau ymddeol

Archebu lle ar y cwrs ymddeol (gwefan allanol)

Gweler fideo gyda rhagor o wybodaeth am y cwrs ymddeol (gwefan allanol)

Medi 2024

Medi 2024

Cwrs rheoli am y tro cyntaf

 • 2 Medi: 12:30pm i 3pm
 • 9 Medi 2024: 12:30pm i 3pm
 • 16 Medi 2024: 12:30pm i 3pm

I gyflogeion sy’n newydd i faes rheoli pobl neu sy’n goruchwylio pobl ond nad ydynt wedi cael unrhyw hyfforddiant ffurfiol. Cwrs o 3 sesiwn a fydd yn rhoi awgrymiadau a thechnegau i gefnogi rheolwyr/goruchwylwyr i weithio’n effeithiol gyda’u timau yn y dyfodol.

Rhaid i chi allu mynychu pob un o'r 3 modiwl a sicrhau eich bod yn archebu pob un o'r 3 dyddiad yn iTrent.


Cynllunio ar gyfer ymddeoliad cadarnhaol (sesiynau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a sesiynau Cynllun Pensiwn Athrawon)

12 Medi: 9:30am i 12pm (hanner dydd) (Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol)

Efallai y bydd ymddeoliad hyd at 10 mlynedd i ffwrdd ond nid yw byth yn rhy fuan i ddechrau cynllunio. Mae'r cwrs hwn yn berffaith i unrhyw un sy'n ystyried ymddeol neu sydd eisoes ar y camau cynllunio.

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu sut i:

 • eich helpu i gynllunio ar gyfer y newidiadau i'r ffordd o fyw sydd o'ch blaen
 • manteisio i'r eithaf ar eich pensiynau Gwladol a'ch gweithle
 • gwnewch y gorau o'ch arian parod di-dreth
 • deall yr opsiynau incwm sydd ar gael o'ch pensiwn
 • cyflawni eich nodau ymddeol

Archebu lle ar y cwrs ymddeol (gwefan allanol)

Gweler fideo gyda rhagor o wybodaeth am y cwrs ymddeol (gwefan allanol)


Gofal Cwsmer – Rheoli Cwsmeriaid yn Hyderus

30 Medi: 12:30pm i 3pm

Ā allech gael gwerth gwell o'ch cyfathrebidad â'r ystod eang o fobl rydych yn delio gyda?

Nōd y gweithdy hwn yw:

 • deall pam mae cyfathrebu mor bwysig a sut mae pobl yn cyfathrebu'n wahanol.
 • egwyddorion allweddol darparu gwasanaeth cwsmeriaid effeithiol
 • awgrymiadau a thechnegau ymarferol
Hydref 2024

Hydref 2024

Eich lles ariannol

4 Hydref: 1pm i 2:30pm

Mae’r cwrs wedi’i lunio i helpu gweithwyr adnabod yn glir y 4 cam tuag at ddod yn dda yn ariannol, a all gefnogi gweithwyr drwy fywyd gwaith a thu hwnt. Darparu gwybodaeth i helpu cefnogi gweithwyr i wneud penderfyniadau ariannol deallus.

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu:

 • trethu personol, lwfansau a budd-daliadau (eich cyflog ar ôl didyniadau)
 • deall eich arian
 • adolygu eich benthyciad
 • cynilion a buddsoddiadau
 • gwerth eich pensiynau

Archebu lle ar y cwrs eich lles ariannol (gwefan allanol)

Gweler fideo gyda rhagor o wybodaeth am y cwrs eich lles ariannol (gwefan allanol)

Tachwedd 2024

Tachwedd 2024

Cynllunio ar gyfer ymddeoliad cadarnhaol (sesiynau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a sesiynau Cynllun Pensiwn Athrawon)

7 Tachwedd: 1pm i 3:30pm (Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol)

Efallai y bydd ymddeoliad hyd at 10 mlynedd i ffwrdd ond nid yw byth yn rhy fuan i ddechrau cynllunio. Mae'r cwrs hwn yn berffaith i unrhyw un sy'n ystyried ymddeol neu sydd eisoes ar y camau cynllunio.

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu sut i:

 • eich helpu i gynllunio ar gyfer y newidiadau i'r ffordd o fyw sydd o'ch blaen
 • manteisio i'r eithaf ar eich pensiynau Gwladol a'ch gweithle
 • gwnewch y gorau o'ch arian parod di-dreth
 • deall yr opsiynau incwm sydd ar gael o'ch pensiwn
 • cyflawni eich nodau ymddeol

Archebu lle ar y cwrs ymddeol (gwefan allanol)

Gweler fideo gyda rhagor o wybodaeth am y cwrs ymddeol (gwefan allanol)

E-ddysgu

Mae gennym amryw o gyrsiau sy'n cael eu cyflwyno trwy E-ddysgu a gellir dod o hyd i'r rhain ar y dudalen E-ddysgu, gall y rhain fod yn benodol i Sir Ddinbych ond mae amryw o gyrsiau eraill ar gael hefyd gan Academi Cymru Gyfan.

Academi Wales

Fel gweithiwr llywodraeth lleol byddwch yn dod yn aelod o Academi Wales (gwefan allanol), sy'n darparu llawer iawn o hyfforddiant ac adnoddau y gallwch fanteisio arnynt. Mae'r rhain i gyd yn rhad ac am ddim ac mae rhai o'r cyrsiau yn ffyrdd gwych o ddatblygu eich sgiliau a'ch profiad a chyfle i rwydweithio.

Cymwysterau

Rydym yn gweithio'n agos gyda Cholegau a Phrifysgolion lleol i gyflwyno cymwysterau a chyrsiau hyfforddi cydnabyddedig i'n gweithwyr. Gall rhai gael eu hariannu drwy'r ardoll brentisiaeth, yr adran trwy ddulliau eraill.

Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi gweld gweithwyr yn dechrau ac yn cwblhau’n llwyddiannus gymwysterau rheoli mewn Arweinyddiaeth a Rheoli ILM Lefel 2 a 3, ILM Hyfforddi a Mentora Lefel 3 a 5, Diploma Rheoli Prosiect Lefel 4 a Rheoli Adnoddau Dynol i enwi ond ychydig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw gyrsiau neu gymwysterau bydd angen i chi siarad â'ch rheolwr yn y lle cyntaf, a all wedyn siarad â'r tîm Datblygu Sefydliadol i drefnu trafodaeth gyda'r darparwr. Efallai y gwelwch amryw o sesiynau ymwybyddiaeth yn cael eu hysbysebu a'u cynnal trwy gydol y flwyddyn a allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae yna hefyd ddewis o hyfforddiant a chymwysterau adrannol eraill y gall ein gweithwyr eu cyflawni ac rydym yn gweithio'n barhaus i ddatblygu'r cynnig i'n gweithwyr, mae'r rhain yn cynnwys hyfforddiant Iechyd a Diogelwch, Gofal Cymdeithasol, Cyngor ac Arweiniad, TGCh a Chyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol.

Hyfforddiant mewnol neu hyffordiant arbennig

Gallwn hefyd gynnig hyfforddiant pwrpasol ar gyfer adrannau pan fo prosiect/angen penodol a gallwn deilwra'r hyfforddiant i ddiwallu anghenion gwasanaeth penodol. Cadwch lygad am gyfleoedd hyfforddiant amrywiol ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu ddiddordeb mewn unrhyw gymwysterau a hyfforddiant cysylltwch â Laura Temple, Arbenigwr Datblygu Sefydiadol – Dysgu a Datblygu - laura.temple@sirddinbych.gov.uk.

Cyfleoedd dysgu undebau pwrpasol

Os ydych yn aelod o'r undeb efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o gymhwysterau a chyrsiau y gallech fynychu neu allu gwneud cais amdanynt.   Gweler eu tudalennau dysgu pwrpasol islaw:


GMB Union Unison Unite the Union