Cyrsiau a chymwysterau

Gall hyfforddiant fod ar sawl ffurf, o hyfforddiant ffurfiol yn y dosbarth, hyfforddiant ar-lein, seminarau a chynadleddau i gyfleoedd cysgodi gwaith a secondiad.

Cyfrif Dysgu Personol

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn darparu hawl dysgu hyblyg sy’n cael ei ariannu’n llawn i gefnogi unigolion cyflogedig sy’n ennill llai na’r incwm canolrifol, sef £29,534, yn ogystal a’r rheiny y mae eu swyddi mewn perygl. Mae’r cyrsiau ar gael ledled Cymru drwy 13 o golegau yng Nghymru ac maen nhw wedi’u cynllunio’n benodol i fynd i’r afael a hyfforddiant galwedigaethol mewn sectorau lle mae prinder sgiliau er mwyn sicrhau bod anghenion yr economi yn y dyfodol yn cael eu diwallu.  Gallwch wneud cais am yr arian hwn yn uniongyrchol gyda'r coleg.  Os oes angen unrhyw gyngor pellach arnoch, anfonwch e-bost at hrdirect@denbighshire.gov.uk neu laura.temple@sirddinbych.gov.uk.

Pwy sy’n gymwys?

Bydd trigolion Cymru sy’n 19 oed neu’n hŷn ac sy’n dymuno ennill sgiliau a chymwysterau mewn sectorau blaenoriaeth yn gymwys ar gyfer y cyrsiau ar yr amod eu bod yn bodloni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

 • maen nhw’n gyflogedig (gan gynnwys hunangyflogedig) ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn
 • maen nhw’n gweithio ar gontractau dim oriau neu maen nhw’n staff asiantaeth
 • maen nhw mewn perygl o gael eu gwneud yn ddi-waith
 • yn droseddwr sy’n cael ei ryddhau yn ystod y dydd ar hyn o bryd

Gweler isod gwybodaeth defnyddiol ar wahanol gymwysterau a chyrsiau sydd ar gael i'n gweithwyr fanteisio arnynt.

Cyrsiau Hyfforddi 2023 / 2024

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â'r holl brif undebau llafur (GMB, UNITE ac UNSAIN) yn ystod y 12 mis diwethaf i gael cyllid drwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF), sy'n canolbwyntio ar wella dysgu a sgiliau gweithwyr.  Drwy weithio gydag undebau llafur i ddatblygu dysgu a sgiliau, byddwn yn gallu annog cyfranogiad ehangach mewn hyfforddiant, cefnogi hyfforddiant pwrpasol yn y gweithle a pharhau i ddatblygu ein gweithwyr.

Cymerwch olwg ar ein rhaglen amrywiol ar gyfer y flwyddyn i ddod, ond sylwch hefyd y gallwn ychwanegu unrhyw bynciau ychwanegol drwy gydol y flwyddyn. Mae cyrsiau wedi'u trefnu hefyd gan ddarparwyr eraill ar wahân i WULF.

Nid oes rhaid i chi fod yn aelod o undeb benodol i fanteisio ar yr hyfforddiant hwn. Caiff yr holl gyrsiau eu darparu yn rhithiol drwy un ai Microsoft Teams neu Zoom, ac os hoffech archebu lle chwiliwch am y cwrs yn yr adran Ddysgu ar Hunan Wasanaeth iTrent neu cysylltwch â hrdirect@denbighshire.gov.uk.

Mehefin 2023

Mehefin 2023

Fforwm Prosiect: trosolwg o Verto

 • Dydd Mawrth 6 Mehefin: 10am i 11:30am (wedi'i archebu'n llawn)
 • Dydd Iau 8 Mehefin: 2pm i 3:30pm (wedi'i archebu'n llawn)
 • Dydd Mawrth 13 Mehefin: 2pm i 3:30pm
 • Dydd Mercher 14 Mehefin: 10am i 11:30am
 • Dydd Mercher 21 Mehefin: 10am i 11:30am

Os ydych yn Rheolwr Prosiect; yn cynnal prosiectau fel rhan o’ch swydd, neu’n rhan o dîm prosiect ac yn defnyddio Verto am y tro cyntaf neu erioed wedi ei ddefnyddio o’r blaen, ymunwch â’n sesiynau rhyngweithiol i gael trosolwg o’r system Verto a sut mae’n gweithio.

Nifer cyfyngedig o leoedd ym mhob sesiwn.

Cynhelir y fforwm ar Microsoft Teams I gofrestru neu i gael mwy o wybodaeth anfonwch e-bost at: Joanna.Douglass@sirddinbych.gov.uk.


Cwrs rheolwr uchelgeisiol

Mae'r cwrs hwn wedi'i archebu'n llawn

 • 7 Mehefin: 12:30pm i 3pm
 • 14 Mehefin: 12:30pm i 3pm
 • 21 Mehefin: 12:30pm i 3pm

I gyflogeion nad ydynt eto wedi ymgymryd â'u rôl rheoli cyntaf ond sy'n dymuno paratoi eu hunain ar gyfer datblygu eu gyrfa i'r cyfeiriad hwn. Cwrs o 3 sesiwn sy’n ymdrin â’r prif gamau sydd angen i chi eu hystyried yn eich taith o ran datblygiad i allu anelu at y lefel newydd o reoli pobl.

Rhaid i chi allu mynychu pob un o'r 3 modiwl a sicrhau eich bod yn archebu pob un o'r 3 dyddiad yn iTrent.


Ymwybyddiaeth o’r menopos

 • 14 Mehefin: 10:30am i 12pm (hanner dydd)

Fe fydd y sesiwn ymwybyddiaeth hwn yn egluro’r menopos a’r symptomau cysylltiedig, yn rhoi cyngor ar gymryd rheolaeth o’r menopos a sut i reoli’r proffesiwn meddygol. Cyfleoedd am addysg i bawb – nid dim ond pwnc i ferched yw hwn.


Sgiliau rheoli amser effeithiol

26 Mehefin: 9:30am i 12pm (hanner dydd)

Nodau’r rhaglen Sgiliau Rheoli Amser Effeithiol ar-lein yw:

 • adolygu sgiliau rheoli amser yn y gweithle
 • pennu’r angen i gydbwyso brys a phwysigrwydd yn eich llwyth gwaith
 • blaenoriaethu a threfnu eich llwyth gwaith
 • cydnabod ymddygiad gwaith cynhyrchiol ac anghynhyrchiol
 • nodi eich arddull bersonol eich hunan wrth reoli ymyraethau anodd
 • hyrwyddo arferion rheoli amser da a’u buddion

Mi fetia' i y gallwch chi helpu nawr

29 Mehefin: 10am i 11am

Gweithdy ar-lein cryno un awr a fydd yn cynnwys yr elfennau allweddol o gymorth cyntaf ymarferol i niwed sy’n gysylltiedig â gamblo.

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw weithiwr sy’n ymdrin â’r cyhoedd.

Nodau ac amcanion:

 • bydd dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth, a’u dealltwriaeth o niweidiau sy’n gysylltiedig â gamblo
 • bydd dysgwyr yn magu hyder wrth sgrinio a gweithredu ymyraethau effeithiol â’r rheiny sydd mewn perygl o niweidiau sy’n gysylltiedig â gamblo
 • bydd dysgwyr yn ymwybodol o ac yn deall y lefelau priodol o gefnogaeth sydd ar gael i helpu a chefnogi’r rheiny a effeithir gan newidiadau sy’n gysylltiedig â gamblo

Cynllunio ar gyfer ymddeoliad cadarnhaol (sesiynau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a sesiynau Cynllun Pensiwn Athrawon)

28 Mehefin: 9:30am i 12pm (hanner dydd) (Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol)

Efallai y bydd ymddeoliad hyd at 10 mlynedd i ffwrdd ond nid yw byth yn rhy fuan i ddechrau cynllunio. Mae'r cwrs hwn yn berffaith i unrhyw un sy'n ystyried ymddeol neu sydd eisoes ar y camau cynllunio.

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu sut i:

 • eich helpu i gynllunio ar gyfer y newidiadau i'r ffordd o fyw sydd o'ch blaen
 • manteisio i'r eithaf ar eich pensiynau Gwladol a'ch gweithle
 • gwnewch y gorau o'ch arian parod di-dreth
 • deall yr opsiynau incwm sydd ar gael o'ch pensiwn
 • cyflawni eich nodau ymddeol

Archebu lle ar y cwrs ymddeol (gwefan allanol)


Cwrs rheoli am y tro cyntaf

 • 29 Mehefin: 12:30pm i 3:00pm
 • 6 Gorffennaf: 1:30pm i 4:00pm
 • 13 Gorffennaf: 12:30pm i 3:00pm

I gyflogeion sy’n newydd i faes rheoli pobl neu sy’n goruchwylio pobl ond nad ydynt wedi cael unrhyw hyfforddiant ffurfiol. Cwrs o 3 sesiwn a fydd yn rhoi awgrymiadau a thechnegau i gefnogi rheolwyr/goruchwylwyr i weithio’n effeithiol gyda’u timau yn y dyfodol.

Rhaid i chi allu mynychu pob un o'r 3 modiwl a sicrhau eich bod yn archebu pob un o'r 3 dyddiad yn iTrent.

Gorffennaf 2023

Cynllunio ar gyfer ymddeoliad cadarnhaol (sesiynau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a sesiynau Cynllun Pensiwn Athrawon)

4 Gorffennaf: 4:30pm i 7pm (Cynllun Pensiwn Athrawon)

Efallai y bydd ymddeoliad hyd at 10 mlynedd i ffwrdd ond nid yw byth yn rhy fuan i ddechrau cynllunio. Mae'r cwrs hwn yn berffaith i unrhyw un sy'n ystyried ymddeol neu sydd eisoes ar y camau cynllunio.

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu sut i:

 • eich helpu i gynllunio ar gyfer y newidiadau i'r ffordd o fyw sydd o'ch blaen
 • manteisio i'r eithaf ar eich pensiynau Gwladol a'ch gweithle
 • gwnewch y gorau o'ch arian parod di-dreth
 • deall yr opsiynau incwm sydd ar gael o'ch pensiwn
 • cyflawni eich nodau ymddeol

Archebu lle ar y cwrs ymddeol (gwefan allanol)


Rheoli sgyrsiau anodd

11 Gorffennaf: 9:30am i 12pm (hanner dydd)

Nod y rhaglen ar-lein Cael Sgyrsiau Anodd yw:

 • deall sut fel unigolyn i ddelio’n effeithiol gyda sefyllfaoedd anodd
 • deall pam ein bod yn gweld sgyrsiau’n heriol
 • adolygu effaith gwrthdaro ar ein hunain, yr adran a’r sefydliad
 • deall effaith arddull rheoli gwrthdaro anodd a sut i sicrhau y defnyddir yr arddull a’r strategaeth gywir
 • gallu adnabod gwahanol fathau o ymddygiad a sut i reoli hyn o fewn y broses wrthdaro
 • adolygu ac ymarfer amrywiaeth o dechnegau i gefnogi rhyngweithio gyda phob ochr sydd ynghlwm â’r mater ac archwilio templed ar gyfer sgyrsiau heriol yn y dyfodol

Cefnogwr menopos

Mae'r cwrs hwn wedi'i archebu'n llawn

13 Gorffennaf: 10:30am i 1:30pm

Yn ystod y sesiwn hon, byddwch yn dysgu beth mae rôl Cefnogwr Menopos yn ei olygu ynghyd â sut i gael sgyrsiau sensitif a thrafod addasiadau rhesymol. Byddwch hefyd yn dysgu sut gall Cefnogwyr Menopos gefnogi gweithwyr: ffeithiau am y menopos, symptomau cyffredin, codi ymwybyddiaeth a sut i gyfeirio cydweithwyr yn effeithiol, er mwyn iddynt dderbyn y gefnogaeth briodol.


Datblygu gwytnwch mewn amser o newid

20 Gorffennaf: 9:30am i 12pm (hanner dydd)

Mae’r rhaglen hon ar gyfer unigolion sy’n dymuno datblygu eu gwytnwch personol a theimlad o les yn y gwaith wrth reoli newid a sefyllfaoedd heriol.

Mae hon yn rhaglen hynod ymarferol sy’n canolbwyntio ar roi cyngor byw a thechnegau.


Eich lles ariannol

21 Gorffennaf: 9:30am i 11am

Mae’r cwrs wedi’i lunio i helpu gweithwyr adnabod yn glir y 4 cam tuag at ddod yn dda yn ariannol, a all gefnogi gweithwyr drwy fywyd gwaith a thu hwnt. Darparu gwybodaeth i helpu cefnogi gweithwyr i wneud penderfyniadau ariannol deallus.

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu:

 • trethu personol, lwfansau a budd-daliadau (eich cyflog ar ôl didyniadau)
 • deall eich arian
 • adolygu eich benthyciad
 • cynilion a buddsoddiadau
 • gwerth eich pensiynau

Archebu lle ar y cwrs eich lles ariannol (gwefan allanol)


Iechyd gwell i mi

27 Gorffennaf: 9:30am i 10:30am

Sesiwn ar-lein un awr gyda gwybodaeth ar sut i wella eich iechyd a’ch lles. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer bob gweithiwr.

Nodau ac amcanion:

 • dysgu am y triongl iechyd
 • pwysigrwydd iechyd corfforol ac ymarfer corff.
 • dysgu am iechyd cymdeithasol a sut i wella eich lles cymdeithasol
 • pwysigrwydd diet iach a sefydlu arferion iach
Medi 2023

Medi 2023

Sgiliau rheoli amser effeithiol

7 Medi: 9:30am i 12pm (hanner dydd)

Nodau’r rhaglen Sgiliau Rheoli Amser Effeithiol ar-lein yw:

 • adolygu sgiliau rheoli amser yn y gweithle
 • pennu’r angen i gydbwyso brys a phwysigrwydd yn eich llwyth gwaith
 • blaenoriaethu a threfnu eich llwyth gwaith
 • cydnabod ymddygiad gwaith cynhyrchiol ac anghynhyrchiol
 • nodi eich arddull bersonol eich hunan wrth reoli ymyraethau anodd
 • hyrwyddo arferion rheoli amser da a’u buddion

Cynllunio ar gyfer ymddeoliad cadarnhaol (sesiynau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a sesiynau Cynllun Pensiwn Athrawon)

11 Medi: 5pm i 7:30pm (Cynllun Pensiwn Athrawon)

21 Medi: 9:30am i 12pm (hanner dydd) (Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol)

Efallai y bydd ymddeoliad hyd at 10 mlynedd i ffwrdd ond nid yw byth yn rhy fuan i ddechrau cynllunio. Mae'r cwrs hwn yn berffaith i unrhyw un sy'n ystyried ymddeol neu sydd eisoes ar y camau cynllunio.

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu sut i:

 • eich helpu i gynllunio ar gyfer y newidiadau i'r ffordd o fyw sydd o'ch blaen
 • manteisio i'r eithaf ar eich pensiynau Gwladol a'ch gweithle
 • gwnewch y gorau o'ch arian parod di-dreth
 • deall yr opsiynau incwm sydd ar gael o'ch pensiwn
 • cyflawni eich nodau ymddeol

Archebu lle ar y cwrs ymddeol (gwefan allanol)


Gweithdy atal niwed hapchwarae ymysg pobl ifanc

12 Medi: 10am i 11.30am

Sesiwn 90 munud yn trafod hapchwarae fel gweithgaredd, y gwahaniaeth rhwng hapchwarae cymdeithasol a niweidiol a sgyrsiau am yr effaith y mae’n ei gael ar yr ymennydd. Yn ogystal mae’r sesiwn yn trafod y niwed dros y we gan edrych ar y cysylltiadau rhwng hapchwarae a chwarae gemau fideo ac edrych mewn dyfnder ar gistiau trysor a betio crwyn. Daw’r sesiwn i ben drwy edrych ar y ffactorau risg, yr effeithiau a chyfeirio at gymorth.

Amcanion:

 • cynyddu eich ymwybyddiaeth o sut y mae pobl ifanc yn cael eu heffeithio gan hapchwarae, chwarae gemau ar-lein, hysbysebu a chyfryngau cymdeithasol
 • gweld sut mae hapchwarae yn gallu dechrau fel gweithgaredd cymdeithasol i achosi niwed sylweddol
 • darganfod sut i adnabod niwed sy’n berthnasol i hapchwarae, a sut y mae’n effeithio pobl ifanc
 • cynyddu eich hyder fel eich bod yn gallu cefnogi pobl ifanc sy’n destun niwed yn gysylltiedig â hapchwarae

Hyfforddi eraill i gyflawni potensial uwch

14 Medi 9:30am i 12pm (hanner dydd)

Mae hyfforddi wedi dod yn elfen hanfodol o'r arweinyddiaeth sydd ei hangen i gynhyrchu'r timau gorau yn y gweithle. Mae'r rhaglen sgiliau hyfforddi ar-lein ryngweithiol a diddorol hon wedi'i chynllunio i helpu rheolwyr, arweinwyr tîm a hyfforddwyr dynodedig i sicrhau mwy o ganlyniadau drwy ymarfer hyfforddi a mentora effeithiol.

Mae hon yn rhaglen hynod ymarferol sy'n canolbwyntio ar roi awgrymiadau a thechnegau byw i gefnogi rheolwyr/goruchwylwyr i hyfforddi'n effeithiol.


Rhagfarn ddiarwybod

20 Medi: 9:30am i 1pm

Mae’r sesiwn hanner diwrnod byw hwn arlein yn galluogi dysgwyr i ddeall beth yw Rhagfarn Ddiarwybod a pham ei fod yn digwydd. Bydd hefyd yn cynnwys yr effaith y mae hynny’n ei gael ar y gweithle.

Erbyn diwedd y sesiwn bydd y cyfranogwyr yn:

 • deall y diffiniad rhagfarn ddiarwybod
 • deall pam fod rhagfarn ddiarwybod yn digwydd a’r mathau cyffredin o ragfarn ddiarwybod
 • deall yr amrywiaeth o sefyllfaoedd ac arferion yn y gweithle sy’n cael eu heffeithio gan ragfarn ddiarwybod
 • gallu egluro rhagfarn ddiarwybod i gydweithwyr a chwsmeriaid ac adlewyrchu ar ragfarn ddiarwybod eu hunain
 • deall sut y mae rhagfarn ddiarwybod yn effeithio eu hymarfer proffesiynol, gan gynnwys gwahaniaethu
 • deall yr effaith o ragfarn ddiarwybod ar gydweithwyr; cyfranogwyr; cynulleidfaoedd; cynllunio gweithredol; a budd-ddeiliaid allanol
 • cynyddu ymwybyddiaeth o sut i leihau a rheoli rhagfarn ddiarwybod yn effeithiol
 • adnabod strategaethau ac arferion i leihau a rheoli rhagfarn ddiarwybod

Iechyd gwell i mi

21 Medi: 9:30am i 10:30am

Sesiwn ar-lein un awr gyda gwybodaeth ar sut i wella eich iechyd a’ch lles. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer bob gweithiwr.

Nodau ac amcanion:

 • dysgu am y triongl iechyd
 • pwysigrwydd iechyd corfforol ac ymarfer corff.
 • dysgu am iechyd cymdeithasol a sut i wella eich lles cymdeithasol
 • pwysigrwydd diet iach a sefydlu arferion iach
Hydref 2023

Hydref 2023

Rheoli sgyrsiau anodd

2 Hydref: 9:30am i 12pm (hanner dydd)

Nod y rhaglen ar-lein Cael Sgyrsiau Anodd yw:

 • deall sut fel unigolyn i ddelio’n effeithiol gyda sefyllfaoedd anodd
 • deall pam ein bod yn gweld sgyrsiau’n heriol
 • adolygu effaith gwrthdaro ar ein hunain, yr adran a’r sefydliad
 • deall effaith arddull rheoli gwrthdaro anodd a sut i sicrhau y defnyddir yr arddull a’r strategaeth gywir
 • gallu adnabod gwahanol fathau o ymddygiad a sut i reoli hyn o fewn y broses wrthdaro
 • adolygu ac ymarfer amrywiaeth o dechnegau i gefnogi rhyngweithio gyda phob ochr sydd ynghlwm â’r mater ac archwilio templed ar gyfer sgyrsiau heriol yn y dyfodol

Cwrs rheoli am y tro cyntaf

 • 3 Hydref: 9:30am i 12pm (hanner dydd)
 • 10 Hydref: 9:30am i 12pm (hanner dydd)
 • 17 Hydref: 9:30am i 12pm (hanner dydd)

I gyflogeion sy’n newydd i faes rheoli pobl neu sy’n goruchwylio pobl ond nad ydynt wedi cael unrhyw hyfforddiant ffurfiol. Cwrs o 3 sesiwn a fydd yn rhoi awgrymiadau a thechnegau i gefnogi rheolwyr/goruchwylwyr i weithio’n effeithiol gyda’u timau yn y dyfodol.

Rhaid i chi allu mynychu pob un o'r 3 modiwl a sicrhau eich bod yn archebu pob un o'r 3 dyddiad yn iTrent.


Profedigaeth a cholled

9 Hydref: 9:30am i 12pm (hanner dydd)

Nod y cwrs hwn yw rhoi mwy o ymwybyddiaeth o effaith profedigaeth a galar. Yna gall yr ymwybyddiaeth hon lywio sut y gallai ymateb a chefnogi pobl mewn profedigaeth, boed yn gydweithwyr, cleientiaid, cwsmeriaid neu ffrindiau a theulu. Bydd yn myfyrio ar y broses alaru ac yn meithrin dealltwriaeth o fodelau cyfredol sy'n ein helpu i gyd i ddeall galar a phrofedigaeth, dod yn ymwybodol o effaith colled ar deuluoedd, y sgiliau a fydd yn gwella'r ffordd rydym yn cyfathrebu â phobl mewn profedigaeth ac yn datblygu ymwybyddiaeth o gymorth a sut a phryd i gyfeirio unigolion i gael rhagor o gymorth, gan gynnwys dealltwriaeth o'r ffiniau.


Ymwybyddiaeth o’r menopos

18 Hydref: 1:30pm i 3pm

Fe fydd y sesiwn ymwybyddiaeth hwn yn egluro’r menopos a’r symptomau cysylltiedig, yn rhoi cyngor ar gymryd rheolaeth o’r menopos a sut i reoli’r proffesiwn meddygol. Cyfleoedd am addysg i bawb – nid dim ond pwnc i ferched yw hwn.


Mi fetia' i y gallwch chi helpu nawr

19 Hydref: 2pm i 3pm

Gweithdy ar-lein cryno un awr a fydd yn cynnwys yr elfennau allweddol o gymorth cyntaf ymarferol i niwed sy’n gysylltiedig â gamblo.

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw weithiwr sy’n ymdrin â’r cyhoedd.

Nodau ac amcanion:

 • bydd dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth, a’u dealltwriaeth o niweidiau sy’n gysylltiedig â gamblo
 • bydd dysgwyr yn magu hyder wrth sgrinio a gweithredu ymyraethau effeithiol â’r rheiny sydd mewn perygl o niweidiau sy’n gysylltiedig â gamblo
 • bydd dysgwyr yn ymwybodol o ac yn deall y lefelau priodol o gefnogaeth sydd ar gael i helpu a chefnogi’r rheiny a effeithir gan newidiadau sy’n gysylltiedig â gamblo

Cwrs rheolwr uchelgeisiol

 • 23 Hydref: 9:30pm i 12pm (hanner dydd)
 • 30 Hydref: 9:30pm i 12pm (hanner dydd)
 • 6 Tachwedd: 9:30pm i 12pm (hanner dydd)

I gyflogeion nad ydynt eto wedi ymgymryd â'u rôl rheoli cyntaf ond sy'n dymuno paratoi eu hunain ar gyfer datblygu eu gyrfa i'r cyfeiriad hwn. Cwrs o 3 sesiwn sy’n ymdrin â’r prif gamau sydd angen i chi eu hystyried yn eich taith o ran datblygiad i allu anelu at y lefel newydd o reoli pobl.

Rhaid i chi allu mynychu pob un o'r 3 modiwl a sicrhau eich bod yn archebu pob un o'r 3 dyddiad yn iTrent.


Eich lles ariannol

26 Hydref: 1pm i 2:30pm

Mae’r cwrs wedi’i lunio i helpu gweithwyr adnabod yn glir y 4 cam tuag at ddod yn dda yn ariannol, a all gefnogi gweithwyr drwy fywyd gwaith a thu hwnt. Darparu gwybodaeth i helpu cefnogi gweithwyr i wneud penderfyniadau ariannol deallus.

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu:

 • trethu personol, lwfansau a budd-daliadau (eich cyflog ar ôl didyniadau)
 • deall eich arian
 • adolygu eich benthyciad
 • cynilion a buddsoddiadau
 • gwerth eich pensiynau

Archebu lle ar y cwrs eich lles ariannol (gwefan allanol)

Tachwedd 2023

Tachwedd 2023

Cwrs rheolwr uchelgeisiol

 • 23 Hydref: 9:30pm i 12pm (hanner dydd)
 • 30 Hydref: 9:30pm i 12pm (hanner dydd)
 • 6 Tachwedd: 9:30pm i 12pm (hanner dydd)

I gyflogeion nad ydynt eto wedi ymgymryd â'u rôl rheoli cyntaf ond sy'n dymuno paratoi eu hunain ar gyfer datblygu eu gyrfa i'r cyfeiriad hwn. Cwrs o 3 sesiwn sy’n ymdrin â’r prif gamau sydd angen i chi eu hystyried yn eich taith o ran datblygiad i allu anelu at y lefel newydd o reoli pobl.

Rhaid i chi allu mynychu pob un o'r 3 modiwl a sicrhau eich bod yn archebu pob un o'r 3 dyddiad yn iTrent.


Menywod a niwed sy'n cysylltiedig â gamblo

8 Tachwedd: 10am i 12pm (hanner dydd)

Mae llai nag 1% o fenywod yr effeithir arnynt gan niwed sy'n gysylltiedig â gamblo yn estyn allan am gymorth. Mae menywod yn dweud wrthym fod hyn oherwydd stigma, cywilydd ac ofn cynnwys gwasanaethau statudol. Cynyddwch eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch hyder i drafod a chefnogi unigolion sy'n profi niwed sy'n gysylltiedig â gamblo. Sicrhau bod menywod yn cael y cymorth cywir ar yr adeg iawn. Gwybodaeth, cyngor a chymorth parhaus ar sut i adnabod niwed gamblo, y gwasanaethau sydd ar gael, a sut i wneud atgyfeiriad.


Hunanhyder a phendantrwydd

13 Tachwedd: 9:30am i 12pm (hanner dydd)

Mae hunanhyder a phendantrwydd yn ddwy sgil sy’n allweddol i lwyddo mewn bywyd. Os nad ydych chi’n teimlo’n ddigonol, ac/neu nad ydych chi’n gwybod sut i gyfleu eich hunan-werth wrth gyfathrebu gydag eraill, gall bywyd fod yn boenus iawn. Bydd y sgiliau hyn yn darparu cyfleoedd a manteision i’ch cyfranogwyr yn eu bywydau proffesiynol a phersonol.

Mae’r digwyddiad hwn yn trafod:

 • diffinio pendantrwydd a hunanhyder
 • disgrifio’r mathau o feddwl yn negyddol, a sut y gall rhywun oresgyn meddyliau negyddol
 • defnyddio methodoleg i ddeall eich gwerth – a defnyddio hunan-siarad cadarnhaol
 • adolygu sut mae eich personoliaeth yn effeithio ar y ffordd rydych chi’n rhyngweithio gydag eraill a’r canlyniadau y gallech eu cael
 • adolygu beth yw pendantrwydd a pham mae mor bwysig
 • dynodi’r arddulliau cyfathrebu a’r adegau gorau i’w defnyddio
 • diffinio pwysigrwydd gosod nod, ac ymarfer gosod nodau CAMPUS ar gyfer ymddygiad pendant
 • amrywiaeth o awgrymiadau a thechnegau i gefnogi pendantrwydd

Cynllunio ar gyfer ymddeoliad cadarnhaol (sesiynau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a sesiynau Cynllun Pensiwn Athrawon)

 • 13 Tachwedd: 5pm i 7:30pm (Cynllun Pensiwn Athrawon)
 • 29 Tachwedd: 9:30am i 12pm (hanner dydd) (Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol)

Efallai y bydd ymddeoliad hyd at 10 mlynedd i ffwrdd ond nid yw byth yn rhy fuan i ddechrau cynllunio. Mae'r cwrs hwn yn berffaith i unrhyw un sy'n ystyried ymddeol neu sydd eisoes ar y camau cynllunio.

Yn ystod y cwrs byddwch yn dysgu sut i:

 • eich helpu i gynllunio ar gyfer y newidiadau i'r ffordd o fyw sydd o'ch blaen
 • manteisio i'r eithaf ar eich pensiynau Gwladol a'ch gweithle
 • gwnewch y gorau o'ch arian parod di-dreth
 • deall yr opsiynau incwm sydd ar gael o'ch pensiwn
 • cyflawni eich nodau ymddeol

Archebu lle ar y cwrs ymddeol (gwefan allanol)


Iechyd gwell i mi

16 Tachwedd: 9:30am i 10:30am

Sesiwn ar-lein un awr gyda gwybodaeth ar sut i wella eich iechyd a’ch lles. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer bob gweithiwr.

Nodau ac amcanion:

 • dysgu am y triongl iechyd
 • pwysigrwydd iechyd corfforol ac ymarfer corff.
 • dysgu am iechyd cymdeithasol a sut i wella eich lles cymdeithasol
 • pwysigrwydd diet iach a sefydlu arferion iach

Hyfforddiant ymwybyddiaeth o niwroamrywiaeth

21 Tachwedd: 9:30am i 12:30pm

Mae’n debyg eich bod wedi clywed y term Niwroamrywiaeth neu wedi clywed rhywun yn cael eu disgrifio fel Niwroamrywiol ac wedi meddwl beth mae hynny’n ei olygu? Efallai bod cydweithiwr, ffrind neu aelod o’r teulu yn dioddef ohono ac yr hoffech wybod mwy amdano. Wyddoch chi fod oddeutu 15% o boblogaeth y DU yn Niwroamrywiol? Mewn gwirionedd mae’r ffigwr yn debygol o fod yn llawer uwch gan fod llawer o bobl ddim yn sylweddoli fod ganddyn nhw niwroamrywiaeth tan nes ymlaen mewn bywyd. Bydd yr hyfforddiant ymwybyddiaeth hwn yn ateb eich cwestiynau ac yn eich helpu i ddeall y term hwn a bywydau'r bobl sy’n byw gyda’r cyflwr.

Trwy fynychu’r cwrs byddwch yn gallu deall:

 • ystyr y term niwroamrywiaeth
 • adnabod y mathau pendant a’r prif nodweddion o niwroamrywiaeth
 • profi sut mae’n teimlo i fod yn niwroamrywiol
 • derbyn awgrymiadau syml ar sut i weithio gyda chydweithiwr niwroamrywiol
 • os ydych yn amau eich bod yn niwroamrywiol, yr hyn y gallwch ei wneud amdano
 • y mathau o gymorth sydd ar gael
 • dysgu lle gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau
Ionawr 2024

Ionawr 2024

Rhagfarn ddiarwybod

11 Ionawr: 9:30am i 1pm

Mae’r sesiwn hanner diwrnod byw hwn arlein yn galluogi dysgwyr i ddeall beth yw Rhagfarn Ddiarwybod a pham ei fod yn digwydd. Bydd hefyd yn cynnwys yr effaith y mae hynny’n ei gael ar y gweithle.

Erbyn diwedd y sesiwn bydd y cyfranogwyr yn:

 • deall y diffiniad rhagfarn ddiarwybod
 • deall pam fod rhagfarn ddiarwybod yn digwydd a’r mathau cyffredin o ragfarn ddiarwybod
 • deall yr amrywiaeth o sefyllfaoedd ac arferion yn y gweithle sy’n cael eu heffeithio gan ragfarn ddiarwybod
 • gallu egluro rhagfarn ddiarwybod i gydweithwyr a chwsmeriaid ac adlewyrchu ar ragfarn ddiarwybod eu hunain
 • deall sut y mae rhagfarn ddiarwybod yn effeithio eu hymarfer proffesiynol, gan gynnwys gwahaniaethu
 • deall yr effaith o ragfarn ddiarwybod ar gydweithwyr; cyfranogwyr; cynulleidfaoedd; cynllunio gweithredol; a budd-ddeiliaid allanol
 • cynyddu ymwybyddiaeth o sut i leihau a rheoli rhagfarn ddiarwybod yn effeithiol
 • adnabod strategaethau ac arferion i leihau a rheoli rhagfarn ddiarwybod

Mi fetia' i y gallwch chi helpu nawr

16 Ionawr: 10am i 11am

Gweithdy ar-lein cryno un awr a fydd yn cynnwys yr elfennau allweddol o gymorth cyntaf ymarferol i niwed sy’n gysylltiedig â gamblo.

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer unrhyw weithiwr sy’n ymdrin â’r cyhoedd.

Nodau ac amcanion:

 • bydd dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth, a’u dealltwriaeth o niweidiau sy’n gysylltiedig â gamblo
 • bydd dysgwyr yn magu hyder wrth sgrinio a gweithredu ymyraethau effeithiol â’r rheiny sydd mewn perygl o niweidiau sy’n gysylltiedig â gamblo
 • bydd dysgwyr yn ymwybodol o ac yn deall y lefelau priodol o gefnogaeth sydd ar gael i helpu a chefnogi’r rheiny a effeithir gan newidiadau sy’n gysylltiedig â gamblo

Iechyd gwell i mi

18 Ionawr: 9:30am i 10:30am

Sesiwn ar-lein un awr gyda gwybodaeth ar sut i wella eich iechyd a’ch lles. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer bob gweithiwr.

Nodau ac amcanion:

 • dysgu am y triongl iechyd
 • pwysigrwydd iechyd corfforol ac ymarfer corff.
 • dysgu am iechyd cymdeithasol a sut i wella eich lles cymdeithasol
 • pwysigrwydd diet iach a sefydlu arferion iach

Cwrs rheoli am y tro cyntaf

 • 29 Ionawr: 9:30am i 12pm (hanner dydd)
 • 5 Chwefror 2024: 9:30am i 12pm (hanner dydd)
 • 12 Chwefror 2024: 9:30am i 12pm (hanner dydd)

I gyflogeion sy’n newydd i faes rheoli pobl neu sy’n goruchwylio pobl ond nad ydynt wedi cael unrhyw hyfforddiant ffurfiol. Cwrs o 3 sesiwn a fydd yn rhoi awgrymiadau a thechnegau i gefnogi rheolwyr/goruchwylwyr i weithio’n effeithiol gyda’u timau yn y dyfodol.

Rhaid i chi allu mynychu pob un o'r 3 modiwl a sicrhau eich bod yn archebu pob un o'r 3 dyddiad yn iTrent.

Chwefror 2024

Chwefror 2024

Cwrs rheoli am y tro cyntaf

 • 29 Ionawr: 9:30am i 12pm (hanner dydd)
 • 5 Chwefror 2024: 9:30am i 12pm (hanner dydd)
 • 12 Chwefror 2024: 9:30am i 12pm (hanner dydd)

I gyflogeion sy’n newydd i faes rheoli pobl neu sy’n goruchwylio pobl ond nad ydynt wedi cael unrhyw hyfforddiant ffurfiol. Cwrs o 3 sesiwn a fydd yn rhoi awgrymiadau a thechnegau i gefnogi rheolwyr/goruchwylwyr i weithio’n effeithiol gyda’u timau yn y dyfodol.

Rhaid i chi allu mynychu pob un o'r 3 modiwl a sicrhau eich bod yn archebu pob un o'r 3 dyddiad yn iTrent.


Ymwybyddiaeth o’r menopos

6 Chwefror: 10:30am i 12pm (hanner dydd)

Fe fydd y sesiwn ymwybyddiaeth hwn yn egluro’r menopos a’r symptomau cysylltiedig, yn rhoi cyngor ar gymryd rheolaeth o’r menopos a sut i reoli’r proffesiwn meddygol. Cyfleoedd am addysg i bawb – nid dim ond pwnc i ferched yw hwn.


Menywod a niwed sy'n cysylltiedig â gamblo

21 Chwefror: 2pm i 4pm

Mae llai nag 1% o fenywod yr effeithir arnynt gan niwed sy'n gysylltiedig â gamblo yn estyn allan am gymorth. Mae menywod yn dweud wrthym fod hyn oherwydd stigma, cywilydd ac ofn cynnwys gwasanaethau statudol. Cynyddwch eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch hyder i drafod a chefnogi unigolion sy'n profi niwed sy'n gysylltiedig â gamblo. Sicrhau bod menywod yn cael y cymorth cywir ar yr adeg iawn. Gwybodaeth, cyngor a chymorth parhaus ar sut i adnabod niwed gamblo, y gwasanaethau sydd ar gael, a sut i wneud atgyfeiriad.

Ebrill 2024

Ebrill 2024

Iechyd gwell i mi

11 Ebrill: 9:30am i 10:30am

Sesiwn ar-lein un awr gyda gwybodaeth ar sut i wella eich iechyd a’ch lles. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer bob gweithiwr.

Nodau ac amcanion:

 • dysgu am y triongl iechyd
 • pwysigrwydd iechyd corfforol ac ymarfer corff.
 • dysgu am iechyd cymdeithasol a sut i wella eich lles cymdeithasol
 • pwysigrwydd diet iach a sefydlu arferion iach

E-ddysgu

Mae gennym amryw o gyrsiau sy'n cael eu cyflwyno trwy E-ddysgu a gellir dod o hyd i'r rhain ar y dudalen E-ddysgu, gall y rhain fod yn benodol i Sir Ddinbych ond mae amryw o gyrsiau eraill ar gael hefyd gan Academi Cymru Gyfan.

Academi Wales

Fel gweithiwr llywodraeth lleol byddwch yn dod yn aelod o Academi Wales (gwefan allanol), sy'n darparu llawer iawn o hyfforddiant ac adnoddau y gallwch fanteisio arnynt. Mae'r rhain i gyd yn rhad ac am ddim ac mae rhai o'r cyrsiau yn ffyrdd gwych o ddatblygu eich sgiliau a'ch profiad a chyfle i rwydweithio.

Cymwysterau

Rydym yn gweithio'n agos gyda Cholegau a Phrifysgolion lleol i gyflwyno cymwysterau a chyrsiau hyfforddi cydnabyddedig i'n gweithwyr. Gall rhai gael eu hariannu drwy'r ardoll brentisiaeth, yr adran trwy ddulliau eraill.

Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi gweld gweithwyr yn dechrau ac yn cwblhau’n llwyddiannus gymwysterau rheoli mewn Arweinyddiaeth a Rheoli ILM Lefel 2 a 3, ILM Hyfforddi a Mentora Lefel 3 a 5, Diploma Rheoli Prosiect Lefel 4 a Rheoli Adnoddau Dynol i enwi ond ychydig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw gyrsiau neu gymwysterau bydd angen i chi siarad â'ch rheolwr yn y lle cyntaf, a all wedyn siarad â'r tîm Datblygu Sefydliadol i drefnu trafodaeth gyda'r darparwr. Efallai y gwelwch amryw o sesiynau ymwybyddiaeth yn cael eu hysbysebu a'u cynnal trwy gydol y flwyddyn a allai fod o ddiddordeb i chi.

Mae yna hefyd ddewis o hyfforddiant a chymwysterau adrannol eraill y gall ein gweithwyr eu cyflawni ac rydym yn gweithio'n barhaus i ddatblygu'r cynnig i'n gweithwyr, mae'r rhain yn cynnwys hyfforddiant Iechyd a Diogelwch, Gofal Cymdeithasol, Cyngor ac Arweiniad, TGCh a Chyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol.

Hyfforddiant mewnol neu hyffordiant arbennig

Gallwn hefyd gynnig hyfforddiant pwrpasol ar gyfer adrannau pan fo prosiect/angen penodol a gallwn deilwra'r hyfforddiant i ddiwallu anghenion gwasanaeth penodol. Cadwch lygad am gyfleoedd hyfforddiant amrywiol ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu ddiddordeb mewn unrhyw gymwysterau a hyfforddiant cysylltwch â Laura Temple, Arbenigwr Datblygu Sefydiadol – Dysgu a Datblygu - laura.temple@sirddinbych.gov.uk.

Cyfleoedd dysgu undebau pwrpasol

Os ydych yn aelod o'r undeb efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o gymhwysterau a chyrsiau y gallech fynychu neu allu gwneud cais amdanynt.   Gweler eu tudalennau dysgu pwrpasol islaw:


GMB Union Unison Unite the Union