Cyrsiau a dosbarthiadau Cymraeg

Byddwn yn cefnogi pob gweithiwr nid yn unig i gwblhau’r cwrs 10 awr ar-lein, ond i barhau i ddysgu hyd at gymhwyster lefel Sylfaen (Lefel 2). Dim ond os bydd y rheolwr yn penderfynu bod angen y lefel yma o Gymraeg ar gyfer y swydd y rhoddir caniatâd i symud ymlaen i’r lefel nesaf. Os ydych chi awydd dysgu Cymraeg, mae’n rhaid i chi gael caniatâd gan eich rheolwr cyn i chi archebu lle ar gwrs. 

Unwaith y bydd y rheolwr wedi penderfynu pa sgiliau Cymraeg sydd eu hangen ar gyfer y swydd,  trwy ddefnyddio’r Fframwaith Sgiliau Iaith Gymraeg, gall gweithwyr astudio’r cymhwyster Cymraeg perthnasol.

Pa gyrsiau sydd ar gael?

Croeso i Cymraeg Gwaith

Cwrs 10 awr ar-lein i bobl sydd ag ychydig neu ddim sgiliau Cymraeg. Mae yna nifer o unedau y byddwch angen eu cwblhau a rhai sydd yn arbenigo mewn sectorau amrywiol o’r sefydliad. Os ydych chi’n gweithio ym maes gwasanaethau gofal mae yna gwrs 10 awr arbennig ar gyfer eich sector chi y dylech ei gwblhau.  

Dyma rai o’r pethau y bydd modd i chi eu dweud:  

 • cychwyn a gorffen sgwrs yn briodol
 • deall a defnyddio brawddegau cyfarwydd megis cyfarchion, dweud diolch a rhoi cyfarwyddiadau
 • deall ymholiadau syml
 • trosglwyddo galwad at gydweithiwr sydd yn siarad Cymraeg

Cwrs newydd ar-lein i loywi'r Gymraeg

Cwrs ar-lein ‘Gwella Cymraeg Gwaith’. Cwrs 10-awr ar-lein ar gyfer gweithwyr sy'n defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle yn barod ond sy eisiau datblygu eu sgiliau a magu hyder wrth ysgrifennu yn y Gymraeg. Iaith gwaith sy’n cael ei defnyddio ar y cwrs hwn.

Erbyn diwedd y cwrs bydd y defnyddwyr yn gallu:

 • deall nifer o’r prif reolau treiglo a’u defnyddio’n gywir
 • deall y gwahaniaeth rhwng geiriau sy’n edrych yn debyg ond sy’n wahanol o ran ystyr (e.e. a/â; ac/ag; maen/mae)
 • defnyddio’r geiriau bach yn gywir (e.e. ar, am) a deall sut i’w newid (e.e. arna i, amdana i)
 • trafod y gorffennol yn hyderus ac yn raenus
 • deall rhai o’r prif reolau sy’n gysylltiedig â geiriau gwrywaidd/benywaidd
 • defnyddio berfau amhersonol (e.e. edrychwyd; penderfynwyd) yn hyderus ac yn raenus mewn dogfennau fel cofnodion cyfarfodydd
 • deall sut i ddefnyddio’r cymal ‘bod’ yn gywir er mwyn cyfleu ‘that’ (e.e. fy mod i, eu bod nhw)
 • deall y gwahaniaeth rhwng rhai patrymau Cymraeg a Saesneg, gan osgoi cyfieithu’n llythrennol o’r Saesneg

Crëwch gyfrif trwy fynd i wefan Dysgu Cymraeg: creu cyfrif (gwefan allanol) a sicrhewch eich bod yn cofnodi eich manylion, derbyniwch y telerau ac amodau a dewiswch Cyngor Sir Ddinbych / Denbighshire County Council fel eich cyflogwr. Yna byddwch yn barod i gwblhau'r unedau.

Dysgu Cymraeg Gwaith

Bydd y cyrsiau dwys Dysgu Cymraeg Gwaith yn helpu eich gallu i ddefnyddio Cymraeg a’ch helpu i weithio’n ddwyieithog. Mae lefelau cwrs gwahanol ar gael, mae’r tabl hwn yn rhoi rhagor o fanylion.  

Mae yna ymrwymiad amser i fynychu’r cyrsiau hyn sydd gyfystyr â 120 awr y flwyddyn, ac yna arholiad. Byddwn yn cynnal cyrsiau rheolaidd trwy gydol y flwyddyn, ac am fod angen niferoedd isafswm yn y dosbarth, efallai y byddwch ar restr aros. Unwaith y bydd gennym ddigon i gynnal dosbarth, byddwn yn gweithio gyda’ch darparwr lleol i benderfynu ar y diwrnod/amser a’r lleoliad gorau.

Mae’n rhaid i chi gael caniatâd eich gan eich rheolwr i fynychu, ac mae’n rhaid i chi gadw at y cytundeb dysgu. Llenwch y ffurflen gais dosbarthiadau Cymraeg.

Os ydych chi’n gweithio ym maes gwasanaethau gofal efallai y bydd yna gyrsiau eraill ar gael

Os ydych chi awydd mynychu un o’r cyrsiau yma llenwch y Ffurflen Ganiatâd Cyrsiau Cymraeg a’i hanfon at  llinos.howatson@denbighshire.gov.uk

Ffurflen gais cyrsiau Cymraeg (MS Word, 31KB)

Lefel 1: mynediad

Cyrsiau i ddechreuwyr gyda phwyslais ar siarad Cymraeg.

Lefel 2: sylfaen

Cyfle i ddysgwyr gryfhau eu sgiliau siarad.

Lefel 3:: canolradd

Mae mwy o sgiliau ysgrifennu, darllen a gwrando’n cael eu cyflwyno yn y lefel hon – ond mae’r pwyslais yn dal i fod ar siarad Cymraeg.

Lefel 4: uwch

Mae cyrsiau’n helpu dysgwyr i wella eu sgiliau ysgrifennu, ond eto mae’r prif bwyslais ar gryfhau sgiliau siarad.

Lefel 5: hyfedredd

Mae cyrsiau ar gael i ddysgwyr profiadol a siaradwyr Cymraeg rhugl sydd eisiau cryfhau eu sgiliau siarad ac ysgrifennu.

Defnyddio Cymraeg Gwaith

Dyma gwrs preswyl pum niwrnod o hyd a gynhelir yn Nant Gwytheyrn ar Benrhyn Llŷn. Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar roi hyder i weithwyr ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith. Mae’r cwrs yma ar  gael i ddysgwyr sydd ar lefel canolradd neu uwch. Mae hefyd yn addas i siaradwyr Cymraeg llai hyderus neu siaradwyr Cymraeg hyderus sydd eisiau gwella eu sgiliau iaith Gymraeg. Os oes gennych chi ddiddordeb yn y cwrs bydd angen i chi siarad gyda’ch rheolwr a phenderfynu a oes angen y lefel o sgiliau a nodir ar dudalen fframwaith sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer eich swydd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Dysgu Cymraeg: cyrsiau preswyl (gwefan allanol).

Cyrsiau eraill

Efallai y bydd yna gyfle i chi ddysgu Cymraeg trwy gyrsiau arbennig neu gyrsiau ad-hoc sydd yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn mewn lleoliadau amrywiol. Bydd eu manylion i'w gweld ar y dudalen hon a byddant yn cael eu dosbarthu pan fyddant ar gael. Gallai’r rhain gynnwys sesiynau gwyliau ac adolygu, sesiynau arbennig wedi’u haddasu.