Canllaw atal digartrefedd

Eich cadw yn eich cartref.

Services and information

Rwy'n ei chael hi'n anodd talu fy rhent neu forgais

Os na allwch dalu'ch rhent neu forgais, siaradwch â'ch landlord neu fenthyciwr morgais cyn gynted â phosibl.

Rwyf wedi derbyn Rhybudd I adael oddi wrth fy Landlord

Bydd y math o rybudd i adael yn dibynnu ar y math o gytundeb sydd gennych. Os yw'ch landlord eisiau ichi adael, mae’n rhaid iddynt roi rhybudd i chi mewn ffordd benodol.

Rwyf am adael fy mhartner oherwydd cam-drin domestig

Sicrhewch fod gennych gynllun diogelwch yn ei le hyd yn oed os nad ydych yn bwriadu gadael ar unwaith.

Rwyf am adael cartref neu mae fy nheulu / perthnasau wedi gofyn imi adael

Beth i'w wneud os ydych chi am adael cartref neu os yw'ch teulu / perthnasau wedi gofyn ichi adael.

Mae fy nghymydog / landlord yn aflonyddu arnaf

Mae'r gyfraith yn amddiffyn pobl sy'n byw mewn eiddo preswyl rhag aflonyddu a throi allan anghyfreithlon.