Digartrefedd

Gwybodaeth a chyngor i bobl sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Digartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref?

  • Os ydych chi'n ddigartref, neu
  • Mewn perygl o fod yn ddigartref o fewn y 56 diwrnod nesaf (8 wythnos), neu
  • Wedi cael rhybudd adran 21 gan eich landlord
  • Yna gallwch gael asesiad o'ch anghenion tai i weld sut y gallwn helpu

Gofyn am asesiad o anghenion tai

Tîm Atal Digartrefedd - Cysylltwch â ni

Services and information

Eich cadw yn eich cartref

Canllaw Atal Digartrefedd

Yma i helpu

Eich canllaw i wasanaethau digartrefedd

StreetLink (gwefan allanol)

Cysylltu pobl sy'n cysgu allan â gwasanaethau lleol

Digartref neu mewn perygl o ddod yn ddigartref?

Gwybodaeth a chyngor ar beth i'w wneud.

Pwy all gael help?

O dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, nid yw pawb yn gymwys i gael help i atal digartrefedd ond mae gan bawb hawl i wybodaeth a chyngor.

Digartrefedd: ydw i'n ddigartref yn fwriadol?

Bydd angen i ni ddarganfod pam eich bod yn ddigartref ac a ydych yn ddigartref yn fwriadol ai peidio.

Oes gen i gysylltiad lleol?

Os ydych chi'n gymwys, yn ddigartref ac mewn angen blaenoriaeth, byddwn yn ystyried eich cysylltiad lleol os yw'r holl ymdrechion i atal a lleddfu digartrefedd wedi'u trio neu wedi methu. 

Atal digartrefedd a gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu prosiectau cymorth i bobl 16+ sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Deddf Tai (Cymru) 2014

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 wedi cyflwyno diwygiad sylfaenol i ddeddfwriaeth ddigartrefedd.

Cysylltwch â ni

Gwybodaeth ar sut y gallwch gysylltu â ni.

Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai 2022 i 2026

Mae Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai 2022 i 2026 yn nodi ein cyfeiriad i ddod â digartrefedd i ben o fewn Sir Ddinbych.

Sir Ddinbych yn gweithio

Cymorth i gael gwaith ac i wneud cynnydd yn y gwaith.