Rwyf am adael fy mhartner oherwydd cam-drin domestig

Sicrhewch fod gennych gynllun diogelwch ar waith hyd yn oed os nad ydych yn bwriadu gadael ar unwaith. Ceisiwch adael pan nad yw'r tramgwyddwr gartref felly ni all geisio eich rhwystro. Os yn bosibl, trefnwch le i aros cyn i chi adael a chael cyngor am gystodaeth os oes gennych unrhyw blant. Os oes rhaid i chi adael mewn argyfwng oherwydd bod eich partner wedi ymosod arnoch chi, ffoniwch yr heddlu. Efallai y gallant ei arestio ef / hi, a fydd yn rhoi ychydig o amser ichi adael.

Llinell gymorth trais domestig i ferched a dynion

Gallwch gysylltu â Byw Heb Ofn (gwefan allanol), sydd ar agor 24 awr / saith diwrnod yr wythnos ar 0808 80 10 800.

Aros yn eich cartref

Os ydych wedi dioddef cam-drin domestig neu drais, efallai yr hoffech aros yn eich cartref, cael y tramgwyddwr allan a gwneud eich cartref yn fwy diogel i aros ynddo, yn enwedig os oes gennych gysylltiadau teuluol cryf neu blant yn cael addysg yn yr ardal.

Ffoniwch yr heddlu:

Mewn rhai achosion, y ffordd orau o gael y tramgwyddwr i adael fydd cael ei arestio. Efallai na fydd hyn ond yn ei gael allan o'r ffordd am gyfnod byr ond, os cyhuddir ef / hi, yna gellir ei ddal ef neu hi naill ai yn y ddalfa neu y byddant allan ar fechnïaeth ar yr amod nad yw'n mynd yn agos atoch chi. Os cyflawnwyd trosedd, gellir ei erlyn / herlyn hefyd a rhoi dedfryd o garchar iddo / iddi.

Gwneud eich cartref yn fwy diogel:

Gallwch gymryd sawl mesur i'ch gwneud yn fwy diogel yn eich cartref, er enghraifft trwy:

 • gosod cloeon mwy diogel, cadwyni drws a thyllau sbïo ar gyfer y drysau ffrynt
 • atgyfnerthu drysau a fframiau drws
 • gosod cloeon ffenestri, bariau a griliau
 • gosod larymau, teledu cylch cyfyng a goleuadau diogelwch
 • gwella mesurau diogelwch tân
 • newid rhifau ffôn a sgrinio galwadau

Gall yr heddlu roi cyngor pellach i chi ar fesurau diogelwch. Sicrhewch fod eich gorsaf heddlu leol yn gwybod eich bod wedi dioddef cam-drin domestig.

Gorchmynion Meddiannaeth

Mae Gorchmynion Meddiannaeth yn orchmynion llys sy'n estyn neu'n cyfyngu ar hawl rhywun i feddiannu cartref. Gallant, er enghraifft, roi'r hawl i chi aros yng nghartref y teulu lle nad oedd gennych yr hawl honno o'r blaen (er enghraifft, lle mae'r denantiaeth yn unig denantiaeth yn enw'r tramgwyddwr), neu eithrio'r tramgwyddwr o'r cartref.

Gellir gwneud cais am Orchymyn Meddiannaeth ar wahân, neu fel rhan o achos cyfraith teulu arall (achos ysgariad neu gystodaeth, er enghraifft). Bydd manylion y gorchymyn y gallwch wneud cais amdano yn dibynnu ar eich perthynas â'r tramgwyddwr a'r math o lety rydych chi'n byw ynddo. Gall Gorchmynion Meddiannaeth gael pŵer i arestio ynghlwm iddo, er enghraifft, os yw'r tramgwyddwr wedi'i eithrio o'r cartref, gellir eu harestio os ydynt yn ceisio torri i mewn. Gellir rhoi dedfryd o garchar i'r troseddwr neu gael dirwy am dorri'r gorchymyn.

Bydd angen i chi ofyn am gyngor cyfreithiwr i gael Gorchymyn Meddiannaeth. Ni allant warantu eich diogelwch, a dim ond am gyfnod cyfyngedig y byddant yn para, felly bydd angen i chi gymryd camau pellach i setlo pwy sy'n aros yn yr eiddo yn y tymor hir.

Cael gorchymyn neu waharddeb

Bydd angen i chi gael cyngor gan gyfreithiwr sy'n arbenigo mewn cyfraith teulu. Bydd y cyfreithiwr yn eich helpu i wneud cais i'r llys am waharddeb. Weithiau, gellir ceisio gwaharddebau fel rhan o achos cyfraith teulu (ysgariad neu gystodaeth). Bydd y barnwr yn ystyried y dystiolaeth o’r trais yn eich erbyn, ac a:

 • yw’r ymddygiad rydych chi am ei stopio yn anghyfreithlon
 • yw’r tramgwyddwr yn debygol o gyflawni'r gweithredoedd
 • yw’n debygol y bydd niwed i chi
 • ellir esbonio'r ymddygiad yn glir fel y bydd y tramgwyddwr yn deall yr hyn y maent wedi'i wahardd rhag ei wneud
 • yw’r gorchymyn neu'r waharddeb yn angenrheidiol er mwyn eich amddiffyn