Ceisiadau trwyddedau eiddo

Rydym yn cyhoeddi manylion ceisiadau ar gyfer dyfarnu neu amrywio trwyddedau eiddo neu drwyddedau eiddo clwb sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd. Mae’r rhestr hon yn cael ei diweddaru yn wythnosol.

Ceisiadau a dderbyniwyd rhwng 1 a 13 Mawrth 2023
Oryx Spirits Ltd
Cyfeiriad 1 Cwrt Arthur, Rhewl Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 2UJ
Math o drwydded Adeilad
Amrywiad neu grant Grant
Dyddiad y daeth i law 1 Mawrth 2023
Rhifau trwydded N/A
Oriau gweithredu Dydd Llun i ddydd Sadwrn: 9am i 6pm
Gweithgareddau’r drwydded Alcohol
Dyddiad olaf ar gyfer sylwadau perthnasol 29 Mawrth 2023
Ceisiadau a dderbyniwyd rhwng 17 a 24 Mawrth 2023
Marks & Spencer
Cyfeiriad Unit 1, Prestatyn Shopping Park, Nant Hall Road, Prestatyn, Sir Ddinbych, LL19 9BJ
Math o drwydded Adeilad
Amrywiad neu grant Amrywiad
Dyddiad y daeth i law 17 Mawrth 2023
Rhifau trwydded PL1169
Oriau gweithredu Dydd Llun i ddydd Sadwrn: 6am i 11:59pm
Dydd Sul: 8am i 11pm<< /td>
Gweithgareddau’r drwydded Alcohol
Dyddiad olaf ar gyfer sylwadau perthnasol 14 Ebrill 2023
Ceisiadau a dderbyniwyd rhwng 28 a 31 Mawrth 2023
Marine Caravan Park
Cyfeiriad Cefndy Road, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 2HG
Math o drwydded Adeilad
Amrywiad neu grant Amrywiad
Dyddiad y daeth i law 28 Mawrth 2023
Rhifau trwydded PL(A)0085
Oriau gweithredu Dydd Llun i ddydd Sadwrn: 10am i 1am
Dydd Sul: 11am i 1am
Gweithgareddau’r drwydded Alcohol
Dyddiad olaf ar gyfer sylwadau perthnasol 25 Ebrill 2023

Sylwadau

Os oes gennych bryder y bydd cais am drwydded eiddo yn cael effaith negyddol arnoch chi neu’ch teulu, gallwch ei wrthwynebu trwy gyflwyno sylwadau i’r cyngor. Mae hyn yn berthnasol i geisiadau newydd am drwydded ac am drwyddedau i amrywio (newid) trwyddedau presennol

Sut ydw i'n gwneud sylwadau?

Gallwch naill ai wneud trefniadau fel unigolyn neu fel grŵp. Dim ond ynglŷn â sut y bydd y cais yn effeithio arnoch chi neu eich grŵp y mae modd cyflwyno sylwadau a hynny o dan bedwar prif nod y Ddeddf Drwyddedu 2003, sef: 

  • atal trosedd ac anrhefn
  • atal niwsans cyhoeddus 
  • diogelwch y cyhoedd 
  • diogelu plant rhag niwed

Golyga hyn y gallwch wrthwynebu unrhyw drwydded sy’n cael ei rhoi, ofyn i amseroedd gael eu newid neu i amodau gael eu hychwanegu, cyhyd ag y gellir cysylltu eich sylwadau ag un o bedwar nod y Ddeddf.

I gyflwyno sylwadau, ysgrifennwch lythyr atom yn cynnwys eich manylion, manylion yr eiddo dan sylw, manylion ynglŷn â’ch gwrthwynebiad, ac unrhyw amodau yr ydych chi yn eu hawgrymu a allai liniaru eich pryderon pe byddent yn cael eu gweithredu. Anfonwch y llythyr at: 

Trwyddedu
Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwalad
Caledfryn
Ffordd y Ffair
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 3RJ

Gallwch hefyd anfon eich sylwadau ar e-bost at trwyddedu@sirddinbych.gov.uk. Os ydych yn ein e-bostio, gwnewch yn siŵr bod eich sylwadau yn cynnwys eich llofnod wedi ei sganio.

Er mwyn i’ch sylwadau gael eu hystyried, mae’n rhaid i ni eu derbyn erbyn y dyddiad cau a ddangosir ar y rhestr o geisiadau cyfredol.