Ceisiadau trwyddedau eiddo

Rydym yn cyhoeddi manylion ceisiadau ar gyfer dyfarnu neu amrywio trwyddedau eiddo neu drwyddedau eiddo clwb sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd. Mae’r rhestr hon yn cael ei diweddaru yn wythnosol.

Ceisiadau a dderbyniwyd rhwng 10 a 15 Hydref 2021
Aldi
Cyfeiriad Meliden Road, Prestatyn, Sir Ddinbych, LL19 9RT
Math o drwydded Adeiladau
Amrywiad neu grant Amrywiad
Dyddiad y daeth i law 12 Hydref 2021
Rhifau trwydded PL(A)0238
Oriau gweithredu Dydd Llun i ddydd Sul, 6am tan hanner-nos
Gweithgareddau’r drwydded Alcohol
Dyddiad olaf ar gyfer sylwadau perthnasol 9 Tachwedd 2021

Sylwadau

Os oes gennych bryder y bydd cais am drwydded eiddo yn cael effaith negyddol arnoch chi neu’ch teulu, gallwch ei wrthwynebu trwy gyflwyno sylwadau i’r cyngor. Mae hyn yn berthnasol i geisiadau newydd am drwydded ac am drwyddedau i amrywio (newid) trwyddedau presennol

Sut ydw i’n gwneud sylwadau?

Gallwch naill ai wneud trefniadau fel unigolyn neu fel grŵp. Dim ond ynglŷn â sut y bydd y cais yn effeithio arnoch chi neu eich grŵp y mae modd cyflwyno sylwadau a hynny o dan bedwar prif nod y Ddeddf Drwyddedu 2003, sef: 

  • atal trosedd ac anrhefn
  • atal niwsans cyhoeddus 
  • diogelwch y cyhoedd 
  • diogelu plant rhag niwed

Golyga hyn y gallwch wrthwynebu unrhyw drwydded sy’n cael ei rhoi, ofyn i amseroedd gael eu newid neu i amodau gael eu hychwanegu, cyhyd ag y gellir cysylltu eich sylwadau ag un o bedwar nod y Ddeddf.

I gyflwyno sylwadau, ysgrifennwch lythyr atom yn cynnwys eich manylion, manylion yr eiddo dan sylw, manylion ynglŷn â’ch gwrthwynebiad, ac unrhyw amodau yr ydych chi yn eu hawgrymu a allai liniaru eich pryderon pe byddent yn cael eu gweithredu. Anfonwch y llythyr at: Yr Adran Drwyddedu, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

Gallwch hefyd anfon eich sylwadau ar e-bost at trwyddedu@sirddinbych.gov.uk.  Os ydych yn ein e-bostio, gwnewch yn siŵr bod eich sylwadau yn cynnwys eich llofnod wedi ei sganio.

Er mwyn i’ch sylwadau gael eu hystyried, mae’n rhaid i ni eu derbyn erbyn y dyddiad cau a ddangosir ar y rhestr o geisiadau cyfredol.