Trwydded eiddo

Mae ar unigolion a busnesau angen trwydded eiddo i werthu alcohol, i werthu bwyd poeth a diod rhwng 11pm a 5am, ac i ddarparu adloniant wedi ei reoleiddio. Mae hyn yn cynnwys: 

Mi fydd angen trwydded arnoch chi hyd yn oes os ydi’r digwyddiad er budd elusen.

Os ydych chi’n rhedeg clwb preifat fe allwch chi ymgeisio am dystysgrif adeilad clwb yn lle trwydded eiddo.

Rhaid anfon ceisiadau i’r awdurdod trwyddedu ar gyfer ardal eich eiddo.

Os ydych chi’n adeiladu neu’n addasu eiddo ac yn bwriadu ei wneud yn eiddo trwyddedig, fe allwch chi wneud cais am ddatganiad dros dro.

Rydym yn argymell eich bod yn darllen drwy ein Polisi Datganiad Trwyddedu

Polisi Datganiad Trwyddedu (PDF, 796KB)

Sut ydw i’n gwneud cais am y drwydded hon?

Os ydych chi’n bwriadu gwneud cais am drwydded eiddo i werthu a chyflenwi alcohol, yna bydd arnoch chi hefyd angen: 

 • trwydded bersonol i awdurdodi cyflenwi alcohol yn unol â’ch trwydded eiddo
 • enwebu goruchwylydd eiddo ar eich ffurflen gais am drwydded eiddo. Mae’n rhaid i’r person hefyd fod â thrwydded bersonol.

Y ffordd hawsaf a chyflymaf i ymgeisio am drwydded eiddo ydi ar-lein.

Ymgeisio am drwydded eiddo ar-lein (gwefan allanol)

Os ydi o’n well gennych fe allwch chi lenwi copi papur o’r ffurflen gais – fe allwch chi lawrlwytho copi o wefan gov.uk (gwefan allanol).

Pan fyddwch yn gwneud cais bydd angen i chi ddarparu amserlen weithredu, cynllun o’r eiddo a chopi o ffurflen ganiatâd (gwefan allanol) (ar gyfer ceisiadau ble byddai gwerthu alcohol yn weithgaredd trwyddedadwy). Bydd atodlen weithredu yn cynnwys manylion:

 • gweithgareddau trwyddedadwy
 • yr oriau bydd y gweithgareddau yn cael eu cynnal
 • unrhyw adeg arall bydd yr eiddo ar agor i’r cyhoedd
 • ar gyfer ymgeiswyr sy’n dymuno cael trwydded gyfyngedig, y cyfnod sydd angen y drwydded ar ei gyfer
 • gwybodaeth am y goruchwyliwr eiddo
 • a yw’r alcohol yn cael ei werthu i'w yfed ar, neu oddi ar yr eiddo, neu'r ddau
 • y camau arfaethedig i’w cymryd i hyrwyddo’r amcanion trwyddedu
 • unrhyw wybodaeth arall

Pan rydych chi’n ymgeisio am drwydded eiddo bydd gofyn i chi anfon copi cyflawn o’ch cais i’r Awdurdodau Cyfrifol. Asiantaethau ydi’r rhain sydd â phwerau penodol dan y Ddeddf Drwyddedu i hyrwyddo'r pedwar amcan trwyddedu: 

 • Atal trosedd ac anhrefn 
 • Diogelu plant rhag niwed 
 • Diogelwch y cyhoedd 
 • Atal niwsans cyhoeddus
Awdurdodau cyfrifol i Gyngor Sir Ddinbych - Deddf Drwyddedu 2003

Heddlu - Rheolwr Trwyddedu Conwy a Sir Ddinbych


Gwasanaeth Tân - Swyddfa Ddiogelwch Conwy a Sir Ddinbych


Cydymffurfiaeth Cynllunio (Adran Gynllunio)


Rheoli Llygredd


Adran Diogelu ac Adfywio


Safonau Masnach


GIG

 • Cyfeiriad

  Swyddog Gweinyddiaeth ac Adnoddau
  Cyfarwyddiaeth Iechyd Cyhoeddus
  Preswylfa
  Ffordd Hendy
  Yr Wyddgrug
  Sir y Fflint
  CH7 1PZ

 • E-bost: Trwyddedu.BIPBC@wales.nhs.uk
 • Rhif ffôn: 01352 803273

Awdurdod Trwyddedu


Swyddfa Gartref

 • Cyfeiriad

  Tîm Trwyddedu Alcohol
  Lunar House
  40 Wellesley Road
  Croydon
  CR9 2BY

 • E-bost: alcohol@homeoffice.gov.uk
 • Rhif ffôn: 01492 510361

Mae trwydded eiddo yn ddilys am gyfnod amhenodol o’r dyddiad y caiff ei rhoi. Serch hynny, fe allwch chi wneud cais am drwydded sy’n dod i ben ar ddyddiad penodol.

Pan rydych chi’n gwneud cais am drwydded eiddo mae’n rhaid i chi hysbysebu’ch cais yn y papurau newydd lleol ac yn yr eiddo am 28 diwrnod.

Nodiadau Canllaw Hysbysiad Cyhoeddus (PDF, 131KB)

Faint mae’n costio?

Mae’r ffi ar gyfer trwydded eiddo yn dibynnu ar werth ardrethol annomestig yr eiddo. Mae manylion am y ffioedd ar gov.uk (external website).

Codir ffi cynnal a chadw blynyddol hefyd ar gyfer y drwydded, a fydd yn daladwy bob blwyddyn ar y dyddiad y rhoddwyd y drwydded.

Sut y gallaf dalu?

Gellir talu â cherdyn dros y ffôn i wasanaethau cwsmeriaid (01824 706000). Mae taliad gyda siec neu arian parod ar gael yn un o Siopau Un Alwad Sir Ddinbych yn unig.

Talu drwy BACS

Mae ein manylion BACS yn:

 • Banc: Natwest, 5 Queen Street, y Rhyl, LL18 1RS
 • Cod Didoli: 54 41 06
 • Rhif y Cyfrif: 22837469
 • Enw’r Cyfrif: Cronfa Sirol Cyngor Sir Ddinbych

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cyfeirnod pan fyddwch chi’n gwneud taliad h.y. yn nodi enw/eiddo/rhif trwydded (os ydych chi’n ei wybod) ynghyd efo Cod Cost. Unwaith y bydd taliad wedi'i wneud, anfonwch gopi o'r taliad at trwyddedu@sirddinbych.gov.uk.

Cod cost

Rhowch y cod cost 3476-40092 wrth wneud taliad trwydded safle.

Gall methu â darparu’r cod cost priodol neu enw’r eiddo achosi oedi wrth brosesu eich cais. 

Deddfwriaeth ac Amodau

Deddf Trwyddedu 2003 (gwefan allanol)

Prosesu ac Amserlenni

Rhaid i ni ddelio gyda’ch cais o fewn 28 diwrnod a gwirio bod yr hysbysiad cyhoeddus wedi ei arddangos, gellir archwilio’r eiddo cyn ystyried eich cais.

Ar ôl 28 diwrnod, os nad oes unrhyw sylwadau, caiff y drwydded ei chymeradwyo. 

Os gwnaed sylwadau yn dilyn yr ymgynghoriad 28 diwrnod h.y. cyflwyno amodau gan awdurdod cyfrifol a chyrraedd cytundeb gan bob parti i addasu’r cais i gynnwys yr amodau hyn, trefnir gwrandawiad Is-bwyllgor Trwyddedu cyn gynted ag y bo’n ymarferol. Swyddogaeth weinyddol fydd hon ac ni fydd angen i’r ymgeisydd fod yn bresennol. Nid yw’r Ddeddf Drwyddedu yn caniatáu unrhyw newid neu addasiad i gais ar ôl ei gyflwyno i’r Awdurdod Trwyddedu, felly gellir ond atodi unrhyw addasiad h.y. amodau cytunedig ychwanegol, i drwydded gan Aelodau o’r Is-bwyllgor Trwyddedu.

Os gwnaed sylwadau ac ni ellir dod i gytundeb ynghylch unrhyw addasiadau/amodau yn dilyn cyfryngu, trefnir gwrandawiad o’r Is-bwyllgor Trwyddedu o fewn 20 diwrnod gwaith yn dilyn diwedd y cyfnod ymgynghori 28 diwrnod. Gwahoddir bob parti i fod yn bresennol. Gall y Pwyllgor ganiatáu’r Drwydded, caniatáu gydag addasiadau neu wrthod y cais.

Bydd yr awdurdod trwyddedu yn cyflwyno hysbysiad o’i benderfyniad i’r ymgeisydd, unrhyw un sydd wedi gwneud sylwadau perthnasol a phrif swyddog yr heddlu.

Dulliau Apelio/Unioni

 • Os gwrthodir cais, gall yr ymgeisydd apelio’r penderfyniad.
 • Mae’n rhaid apelio i’r llys ynadon o fewn 21 diwrnod i’r penderfyniad.
 • Gall ddeiliad y drwydded apelio yn erbyn penderfyniad i roi amodau ar drwydded neu i eithrio unrhyw weithgaredd trwyddedadwy.

Manylion Cyswllt

 • E-bost: trwyddedu@sirddinbych.gov.uk
 • Dros y ffôn: 01824 706342
  Dydd Llun i ddydd Iau 9am tan 5pm a dydd Gwener 9am tan 4:30pm
 • Drwy'r post:

Yr Adain Drwyddedu
Cyngor Sir Ddinbych
Caledfryn
Ffordd y Ffair
Dinbych
LL16 3RJ