Hawlenni gamblo

Bydd arnoch chi angen hawlen gamblo i gael peiriannau hapchwarae yn eich eiddo. Mae’r math o hawlen sydd ei hangen arnoch chi’n dibynnu ar nifer a math y peiriannau hapchwarae y mae arnoch chi eu heisiau.

Rydym ni’n gyfrifol am roi hawlenni gamblo ar gyfer: 

  • eiddo â thrwydded gwerthu alcohol (hawlen peiriant hapchwarae) 
  • canolfannau adloniant teuluol heb drwydded (hawlen peiriant hapchwarae) 
  • hapchwarae â gwobr 
  • clybiau (hawlen hapchwarae clwb a hawlen peiriant clwb)

Mwy o wybodaeth am y mathau gwahanol o hawlenni (gwefan allanol).

Rydym yn argymell eich bod yn darllen drwy ein Datganiad Polisi Hapchwarae (PDF, 726KB)

Sut ydw i’n gwneud cais?

Lawrlwythwch y ffurflen gais:

Anfonwch eich ffurflen gais, ynghyd â siec am y ffi gywir i:

Trwyddedu
Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad
Cyngor Sir Ddinbych
Blwch Post 62
Rhuthun
LL15 9AZ

Mae’r math o hawlen y byddwch chi ei hangen yn dibynnu ar y math o beiriant sydd gennych chi. Mwy o wybodaeth am gategorïau peiriannau hapchwarae (gwefan allanol).

Hawlen peiriant hapchwarae

Os oes gennych chi eiddo trwyddedig ac os ydych chi’n bwriadu cael dau beiriant hapchwarae categori C neu D, mae’n rhaid i chi roi gwybod i’r Cyngor. Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i roi gwybod i ni.

Hysbysiad am 2 neu lai o beiriannau hapchwarae neu geisiadau am drwydded peiriant hapchwarae (PDF, 179KB)

Os ydych yn dod yn drwyddedai safle trwyddedig presennol rhaid i chi hysbysu'r Cyngor o hyd. Mae ffi untro ar gyfer pob hysbysiad.

Mae’n rhaid i chi wneud cais am hawlen peiriant hapchwarae eiddo trwyddedig os ydych chi’n bwriadu cael mwy na dau beiriant.

Hawlen hapchwarae clwb a hawlen peiriant clwb

Mae hawlen hapchwarae clwb yn eich galluogi i gael hyd at dri pheiriant hapchwarae categori B4, C neu D a darparu hapchwarae siawns cyfartal.

Mae hawlen peiriant clwb yn eich galluogi i gael hyd at dri pheiriant hapchwarae categori B4, C a D, ond ni yw’n eich galluogi i gael unrhyw fath arall o hapchwarae.

Faint mae’n costio?

Mae ffioedd hawlenni gamblo yn dibynnu ar y math o hawlen. Edrychwch ar y rhestr hon i weld y ffi debygol y bydd yn rhaid i chi dalu.

Ffioedd hawlenni gamblo (PDF, 74KB)

Dylid gwneud sieciau’n daladwy i Gyngor Sir Ddinbych.

Sut y gallaf dalu?

Gellir talu â cherdyn dros y ffôn i wasanaethau cwsmeriaid (01824 706000). Mae taliad gyda siec neu arian parod ar gael yn un o Siopau Un Alwad Sir Ddinbych yn unig.

Talu drwy BACS

Mae ein manylion BACS yn:

  • Banc: Natwest, 5 Queen Street, y Rhyl, LL18 1RS
  • Cod Didoli: 54 41 06
  • Rhif y Cyfrif: 22837469
  • Enw’r Cyfrif: Cronfa Sirol Cyngor Sir Ddinbych

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cyfeirnod pan fyddwch chi’n gwneud taliad h.y. yn nodi enw/eiddo/rhif trwydded (os ydych chi’n ei wybod) ynghyd efo Cod Cost. Unwaith y bydd taliad wedi'i wneud, anfonwch gopi o'r taliad at trwyddedu@sirddinbych.gov.uk.

Cod cost

Rhowch y cod cost 3476-40090 wrth wneud taliad Hawlenni gamblo.

Gall methu â darparu’r cod cost priodol neu enw’r eiddo achosi oedi wrth brosesu eich cais.