Trwydded eiddo gamblo

Gellir cael cyfleusterau gamblo mewn eiddo trwyddedig , gan gynnwys: 

 • eiddo bingo 
 • eiddo betio (gan gynnwys traciau) 
 • canolfannau hapchwarae oedolion 
 • canolfannau adloniant teuluol

Nid ydym ni’n derbyn ceisiadau trwyddedau eiddo gamblo ar gyfer casinos.

Rydym yn argymell eich bod yn darllen drwy ein Datganiad Polisi Hapchwarae

Datganiad Polisi Hapchwarae (PDF, 726KB)

Sut ydw i'n gwneud cais am y drwydded?

I wneud cais am drwydded eiddo gamblo, efallai y bydd arnoch chi angen trwydded gweithredwr a thrwydded bersonol gan y Comisiwn Gamblo.

Darganfyddwch fwy am y trwyddedau y gallai fod eu hangen arnoch ar wefan y Comisiwn Hapchwarae (gwefan allanol)

Cwblhewch Cais am drwydded safle dan Ddeddf Hapchwarae, a’i dychwelyd atom ynghyd â chynllun o’r eiddo a siec am y ffi gywir.

Cais am drwydded safle dan Ddeddf Hapchwarae (PDF, 215KB)

Anfonwch eich cais i:

Trwyddedu
Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwalad
Caledfryn
Ffordd y Ffair
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 3RJ

Bydd gofyn i chi hefyd: 

 • anfon hysbysiad o gais at yr holl Awdurdodau Cyfrifol o fewn 7 diwrnod o wneud eich cais. 
 • cyhoeddi hysbysiad o gais rhagnodedig mewn papur newydd lleol o fewn 10 niwrnod gwaith o wneud eich cais. 
 • cyhoeddi’r un hysbysiad o gais rhagnodedig ar ffenestr yr eiddo, lle gall y cyhoedd ei ddarllen o’r tu allan. Mae’n rhaid i’r hysbysiad aros yno am 28 diwrnod, yn dechrau o’r diwrnod y gwnaethpwyd y cais.
Awdurdodau Cyfrifol ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych - Deddf Gamblo 2005

Rheolwr Trwyddedu Conwy a Sir Ddinbych


Swyddfa Ddiogelwch Sir Ddinbych


Adran Iechyd a Diogelwch (Gwarchod y Cyhoedd)


Cydymffurfiaeth Cynllunio (Adran Gynllunio)


Adran Diogelu ac Adfywio


Cyllid a Thollau EM


Y Comisiwn Gamblo

 • Cyfeiriad:

  Victoria Square House
  Victoria Square
  Birmingham
  B2 4BP

 • E-bost: info@gamblingcommission.gov.uk
 • Rhif ffôn: 0121 230 6666
 • Rhif ffacs: 0121 233 1096

Faint mae’n costio?

Mae ffioedd ymgeisio a ffioedd cynnal a chadw blynyddol yn dibynnu ar y drwydded. Edrychwch ar y rhestr i weld y ffi debygol y bydd yn rhaid i chi dalu.

Ffioedd hawlenni gamblo (PDF, 74KB)

Dylid gwneud sieciau’n daladwy i Gyngor Sir Ddinbych.

Sut y gallaf dalu?

Gellir talu â cherdyn dros y ffôn i wasanaethau cwsmeriaid (01824 706000). Mae taliad gyda siec neu arian parod ar gael yn un o Siopau Un Alwad Sir Ddinbych yn unig.

Talu drwy BACS

Mae ein manylion BACS yn:

 • Banc: Natwest, 5 Queen Street, y Rhyl, LL18 1RS
 • Cod Didoli: 54 41 06
 • Rhif y Cyfrif: 22837469
 • Enw’r Cyfrif: Cronfa Sirol Cyngor Sir Ddinbych

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys cyfeirnod pan fyddwch chi’n gwneud taliad h.y. yn nodi enw/eiddo/rhif trwydded (os ydych chi’n ei wybod) ynghyd efo Cod Cost. Unwaith y bydd taliad wedi'i wneud, anfonwch gopi o'r taliad at trwyddedu@sirddinbych.gov.uk.

Cod cost

Rhowch y cod cost 3476-40090 wrth wneud taliad trwydded eiddo gamblo.

Gall methu â darparu’r cod cost priodol neu enw’r eiddo achosi oedi wrth brosesu eich cais.