Trwyddedau parcio i breswylwyr

Mae cynlluniau parcio yn atal pobl nad ydynt yn breswylwyr rhag parcio mewn ardaloedd preswyl lle mae parcio’n broblem.

Sut ydw i'n defnyddio'r drwydded barcio hon?

Mae nifer o ardaloedd parcio i breswylwyr yn unig yn Sir Ddinbych. Mae’r rhain wedi eu dynodi’n glir ag arwyddion a marciau ffyrdd. Os ydych chi’n byw yn un o’r ardaloedd hyn, a’ch bod chi’n parcio ar y ffordd yn yr ardal yn rheolaidd, mae’n rhaid i chi wneud cais am drwydded parcio, hyd yn oed os oes gennych chi fathodyn glas.

Ardaloedd parcio i breswylwyr yn unig

Sylwch, os gwelwch yn dda, dim ond os ydych chi’n byw yn un o’r strydoedd hyn y cewch chi wneud cais am drwydded barcio i breswylydd. Ni chewch wneud cais am drwydded barcio os oes gennych chi fusnes ar un o’r strydoedd hyn ond nad ydych chi’n byw yn yr eiddo.

Dinbych

 • Heigad
 • Lon Pendref
 • Stryd y Dyffryn

Llanelwy

 • Stryd Caer
 • Stryd Mount

Llangollen

 • Stryd y Bont
 • Stryd y Capel
 • Stryd yr Eglwys

Rhuthun

 • Stryd Llanrhydd
 • Stryd y Farchnad
 • Stryd Mount
 • Wernfechan

Y Rhyl

 • Ffordd Brighton
 • Ffordd Cilgant
 • Oxford Grove
 • Parc Morlan
 • Rhodfa'r Brenin
 • Stryd Bedford
 • Stryd Cinmel
 • Stryd Clwyd
 • Stryd Elwy
 • Stryd Gorllewin Cinmel
 • Stryd Paradwys
 • Stryd Thorpe
 • Stryd Vezey
 • Stryd Windsor
 • Stryd y Baddon
 • Stryd y Tywysogion
 • Y Promenâd: Marine Drive
 • Y Promenâd: Pared y Dwyrain
 • Y Promenâd: Pared y Gorllewin

Sut ydw i'n gwneud cais am drwydded barcio?

Er mwyn gwneud cais am drwydded barcio i breswylwyr llenwch ffurflen gais a’i hanfon i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Ffurflen gais parcio trigolion (PDF, 11KB)

Ffurflen gais adnewyddu parcio trigolion (PDF, 110KB)

Faint mae'n gostio?

Mae trwydded barcio i breswylydd yn costio £25.54 y drwydded y flwyddyn. Dylech gynnwys siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych gyda’ch ffurflen gais.

Mae’n costio £5 i adnewyddu trwydded wedi ei dwyn neu ei cholli.

Os oes gennych chi fathodyn glas ni fydd angen i chi dalu am eich trwydded barcio i breswylwyr, ond bydd rhaid i chi anfon copi o’ch bathodyn gals gyda’ch ffurflen gais, os gwelwch yn dda.

Petaech chi’n newid eich cerbyd mae’n rhaid i chi anfon eich trwydded yn ôl atom ni ac fe wnawn ni roi un newydd i chi. Ni chodir tâl am hyn.