Y Cynllun Cymorth Costau Byw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth a fydd yn darparu taliad i aelwydydd er mwyn helpu gyda chostau byw cynyddol.

Nid yw’r taliadau’n drethadwy ac ni fyddant yn cael effaith ar unrhyw hawl i Fudd-daliadau Lles.

Beth sydd ar gael a phwy sy’n gymwys?

Byd ddau gynllun ar gael:

  • Y prif gynllun
  • Y cynllun dewisol

Byddwch ond yn gallu derbyn taliad gan un o’r cynlluniau hyn.

Dewiswch gynllun i weld beth sydd ar gael a phwy sy’n gymwys.

Y prif gynllun

Bydd y prif gynllun yn darparu grant ariannol o £150 i unigolion a oedd yn byw mewn eiddo yn Sir Ddinbych ar 15 Chwefror ac yn bodloni un o’r meini prawf cymhwyso canlynol

  • mae’r eiddo o fewn bandiau Treth y Cyngor, A, B, C neu D
  • mae’r unigolyn sy’n byw yn yr eiddo’n derbyn Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor (beth bynnag yw band treth cyngor yr eiddo)
  • mae’r eiddo o fewn band treth y cyngor E, ond mae’r preswylydd yn derbyn gostyngiad anabledd, sy’n lleihau’r gwerth taladwy i Fand D

Bandiau Treth y Cyngor

Canfod band eiddo yn Sir Ddinbych

Pwy sydd ddim yn gynnwys ar gyfer y prif gynllun

Nid yw’r prif gynllun ar gael os:

  • yw’r eiddo’n wag
  • yw’r eiddo’n ail gartref
  • yw’r preswylydd yn derbyn eithriad i dreth y cyngor yn sgil salwch meddwl difrifol (yn yr achos hwn, mae’n debygol y byddai taliad yn cael ei wneud drwy’r cynllun dewisol)
  • yw’r preswylydd yn unigolyn sydd wedi gadael gofal (yn yr achos hwn, mae’n debygol y byddai taliad yn cael ei wneud drwy’r cynllun dewisol)
Y cynllun dewisol

Rydym yn aros am ganllawiau gan Lywodraeth Cymru ynghylch y cynllun dewisol. Mae’n debyg y bydd manylion am y cynllun dewisol, gan gynnwys sut i ymgeisio, ar gael ym mis Mai 2022.

Sut i wneud cais

Os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwyso ar gyfer y cynlluniau ac nad ydych yn talu eich treth cyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol, bydd yn rhaid i chi wneud cais am daliad costau byw ar-lein.

Ni fydd yn rhaid i chi ymgeisio os ydych yn talu treth y cyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Mae’n debygol y bydd modd gwneud cais am daliad costau byw ym mis Mai 2022. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf am ymgeisio ar gael ar ein gwefan ac ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Derbyn taliad cymorth

Byddwn yn anfon taliad costau byw i’ch cyfeiriad banc os ydych yn talu eich treth cyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Rydym yn bwriadu dechrau gwneud taliadau ym mis Mai 2022.

Os byddwch yn gwneud cais am daliad, byddwn yn anelu at brosesu ceisiadau o fewn 20 diwrnod gwaith o dderbyn y cais.

Debyd Uniongyrchol

Gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol ar-lein i dalu eich treth cyngor, ac os ydych yn gymwys, cyn belled â’ch bod wedi gwneud eich taliad Debyd Uniongyrchol cyntaf, gallwn anfon taliad costau byw i’ch cyfrif banc heb i chi orfod gwneud cais.

Sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu eich treth cyngor

Cyfrifon Treth y Cyngor ar y Cyd

Byddem yn gwneud taliad i’r unigolyn arweiniol ar y cyfrif treth y cyngor, neu yn achos talwyr Debyd Uniongyrchol, bydd y taliad yn mynd i’r cyfrif banc a ddefnyddir ar gyfer y Debyd Uniongyrchol.

Ceisiadau aflwyddiannus

Byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod os oedd eich cais yn llwyddiannus neu ddim ac yn cynnig rhesymau dros y penderfyniad hwn. Nid oes proses apelio, ond mae croeso i chi gysylltu â ni os hoffech i ni adolygu ein penderfyniad.

Rhagor o wybodaeth

Dewiswch un o’r canlynol am ragor o wybodaeth:

Eiddo nad ydynt ar y rhestr treth y cyngor

Ni fyddwn yn gallu gwneud taliad am eiddo nes y bydd wedi cael ei ychwanegu at y rhestr Treth y Cyngor gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio.

Tai Amlfeddiannaeth

Caiff Tai Amlfeddiannaeth eu heithrio o’r prif gynllun ond bydd modd eu hystyried yn y cynllun dewisol.

Optio allan o daliad y cynllun costau byw

Os hoffech chi optio allan o dderbyn taliad awtomatig dan y cynllun costau byw, gallwch gysylltu â ni gan ddarparu eich rhif cyfrif treth y cyngor a rhoi gwybod i ni nad oes arnoch chi eisiau’r taliad.