Ynglŷn â Chynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl

Ewch yn syth i:

Trosolwg

Mae'r Rhyl yn dref glan môr boblogaidd gyda nifer o gartrefi a busnesau wedi'u lleoli ar hyd glan y môr.

Ar hyn o bryd mae ardal ganolog Y Rhyl (rhwng Splash Point i'r dwyrain a Pharc Drifft i'r gorllewin) yn cael ei gwarchod gan strwythurau amddiffyn rhag y môr. Fodd bynnag, mae'r rhain yn dirywio ac, os na fydd gwaith yn cael ei wneud, gallent fethu o fewn y 10-15 mlynedd nesaf. Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd 548 eiddo preswyl a 44 eiddo di-breswyl mewn perygl o lifogydd.

Diben y cynllun arfaethedig yw gwella amddiffynfeydd llifogydd arfordirol yng Nghanol Y Rhyl er mwyn diogelu cartrefi, busnesau a'r economi twristiaid rhag llifogydd ac erydu arfordirol ymhell i'r dyfodol.

Y broses gynllunio a chyllid

Mae dilyniant y cynllun amddiffynfeydd arfordirol Canol Y Rhyl yn amodol ar y cyllid sydd ar gael a chael y caniatâd cynllunio ac amgylcheddol perthnasol:

 • Caniatâd cynllunio - Er mwyn cyflawni'r cynllun, byddai'n ofynnol i Gyngor Sir Ddinbych sicrhau caniatâd cynllunio drwy Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Cymeradwywyd caniatâd cynllunio ar gyfer y cynllun yng Ngorffennaf 2022.
 • Trwydded Forol - Cafwyd trwydded forol Band 3 gan Cyfoeth Naturiol Cymru i sicrhau cydymffurfiaeth â Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 (gwefan allanol).

Os bydd y cynllun yn mynd yn ei flaen, caiff ei ariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru, fel rhan o'i Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol (RhRhRA).

Map perygl llifogydd

Mae'r map hwn yn dangos i ba raddau y mae llifogydd yn bosib yn Y Rhyl ac yn dangos y perygl o lifogydd i eiddo os nad yw gwelliannau i amddiffynfeydd arfordirol yn cael eu gwneud:

Cynllun Amddiffynfeydd Arfordirol Canol y Rhyl: Map perygl llifogydd

Maint rhagfynegol llifogydd yn 2118 yn seiliedig ar uchder yr amddiffynfeydd presennol, ar gyfer digwyddiad llifogydd sydd ag 1 siawns allan o 200 (0.5%) o ddigwydd mewn unrhyw flwyddyn.

Ynglŷn â'r cynllun

Yn wreiddiol, adeiladwyd yr amddiffynfeydd arfordirol yn Y Rhyl ar wahanol adegau rhwng 1900 ac 1920 ac nid ydynt bellach yn bodloni'r safonau cyfredol. Heb ymyrraeth, byddant yn methu yn y pen draw. Rydym angen eu disodli cyn gynted â phosib i leihau'r perygl o lifogydd a chefnogi adfywio Y Rhyl.

Mae Cynllun Amddiffynfeydd Arfordirol Canol Y Rhyl yn cwmpasu pellter o tua 2 cilomedr o Splash Point i ardal Parc Drifft (i'r dwyrain o aber Afon Clwyd).

Mae safon gofynnol amddiffynfeydd wedi newid ers i'r amddiffynfeydd presennol gael eu hadeiladu, sy'n golygu nad oes modd eu disodli am rhywbeth tebyg. Rydym wedi ystyried amrywiaeth eang o ddewisiadau er mwyn gwella'r amddiffynfeydd arfordirol presennol yng Nghanol Y Rhyl, yn unol â safon yr amddiffyniad a geir gan yr amddiffynfeydd cyfagos yn Nwyrain Y Rhyl (a gwblhawyd yn 2021) a Gorllewin Y Rhyl (a gwblhawyd yn 2015).

Mae'r dewis a ffefrir, a ddewiswyd drwy broses arfarnu gynhwysfawr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, yn cynnwys dwy ran benodol:

 • Y rhan ddwyreiniol (wedi ei lliwio yn wyrdd ar y map) sy'n rhedeg o Splash Point at oddeutu'r SeaQuarium ac Arena Ddigwyddiadau'r Rhyl.
 • Y rhan orllewinol (wedi ei lliwio yn las ar y map) sy'n rhedeg o'r SeaQuarium at gyferbyn â Pharc Drifft.

Cynllun Amddiffynfeydd Arfordirol Canol y Rhyl


Yn bennaf, bydd y rhan ddwyreiniol yn cynnwys amddiffynfa o greigiau a gaiff eu hychwanegu at sylfeini'r amddiffynfeydd presennol, ynghyd â gwaith trwsio gyda choncrid i'r amddiffynfeydd presennol.

Rhagwelir y bydd yr amddiffynfa o greigiau yn cynnwys gosod cerrig mawr ar waelod y strwythurau presennol.

Bydd y rhan fwyaf o'r rhain yn cael eu claddu o dan lefel bresennol y traeth a bydd llwybrau cerdded drwy'r greigiau yn cynnal mynediad i'r traeth.

Cerrig i atal erydu yn Splash Point a allai ddod i'r golwg os bydd tueddiadau gostwng presennol y traeth yn parhau. Bydd mynediad at y traeth yn cael ei gynnal drwy lwybrau drwy'r cerrig.


Byddai'r rhan orllewinol yn cynnwys gosod wal gynnal goncrid fel grisiau, promenâd wedi ei godi a'i ledu, a morglawdd newydd.

Bydd gwell mynediad (trwy risiau a ramp) i'r traeth yn rhan o'r gwaith arfaethedig yn y rhan orllewinol.

Golygfa o'r fynedfa arfaethedig o'r stryd fawr i'r traeth. Gellir gweld y ramp mynediad newydd arfaethedig a'r grisiau i'r traeth.

Byddwn yn rhoi mesurau ar waith i liniaru unrhyw darfu ac unrhyw effeithiau amgylcheddol a allai godi yn sgil y gwaith adeiladu; er enghraifft yr effaith ar lefelau sŵn, dirgryniad, neu ansawdd yr aer.

Canlyniadau ymgysylltu anffurfiol â'r cyhoedd: Mis Gorffennaf a mis Awst 2021

Ym mis Gorffennaf a mis Awst 2021, gofynnwyd am eich adborth ar y cynllun, gan gynnwys y dewisiadau ar gyfer amddiffyn rhag llifogydd y gallem eu defnyddio, er mwyn deall beth sy’n bwysig i chi, pa fuddion yr ydych chi’n meddwl y gallai’r cynllun eu cynnig, ac unrhyw bryderon sydd gennych.

Ymatebodd 162 unigolyn i’r arolwg ar-lein. Dyma’r prif bethau i’w nodi o’r arolwg:

Y dair ystyriaeth fwyaf pwysig i chi wrth i ni ddatblygu’r cynllun oedd:

 • Mae angen i'r golygfeydd o'r môr/cynllun edrych yn ddeniadol (nododd 85% fod hyn yn 'bwysig iawn')
 • Mynediad hawdd at lwybrau beicio a cherdded di-draffig (72%)
 • Mynediad hawdd at doiledau cyhoeddus (69%)

Tri budd posib mwyaf pwysig y cynllun i chi oedd:

 • Mwy o wytnwch i wrthsefyll llifogydd ac erydu arfordirol (nododd 81% fod hyn yn 'bwysig iawn')
 • Gwella edrychiad y traeth a’r promenâd (79%)
 • Gwella’r mynediad presennol i’r traeth (70%)

Amlygodd adborth o’r arolwg rai pryderon cyffredin hefyd, gan gynnwys:

 • Cadw'r traeth a’r promenâd yn hygyrch yn ystod ac ar ôl y gwaith adeiladu
 • Sut y bydd yr amddiffynfeydd yn edrych
 • Yr effaith bosibl ar fusnesau/twristiaeth tra bod gwaith yn cael ei wneud (yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur o ran twristiaeth)
 • Colli'r traeth tywodlyd presennol
 • Y rhwystrau posibl i olygfeydd o'r môr

Hoffem ddiolch i bawb a lenwodd yr arolwg, byddwn yn cymryd eich barn i mewn i ystyriaeth wrth i ni ddatblygu'r cynllun.

Gweithgareddau parhaus

Daeth y cyfnod ymgynghori cyn ymgeisio ar gyfer cynllun Amddiffynfeydd Arfordirol Canol Y Rhyl i ben ar 9 Chwefror 2022. Cynhaliwyd arddangosfa gyhoeddus ar gyfer y cynllun yn Neuadd y Dref Y Rhyl ar 25 a 26 Ionawr 2022.

Cafodd y cais cynllunio ei gyflwyno i Gyngor Sir Ddinbych ac mae nawr ar gael i’w weld ar-lein. Rhif cyfeirnod y cais cynllunio yw 45/2022/0271.

Cymeradwywyd caniatâd cynllunio ar gyfer y cynllun yng Ngorffennaf 2022.

Os oes gennych sylwadau sy'n ymwneud â'r cais cynllunio, dylid eu cyfeirio at Adran Gynllunio Cyngor Sir Ddinbych.

Y camau nesaf

Mae cymeradwyaeth ar gyfer cyllid y cynllun yn cael ei gadarnhau ac yn ddarostyngedig i hyn, disgwyliwn i’r gwaith adeiladu ddechrau yn gynnar yn 2023 gan gymryd oddeutu dwy flynedd a hanner.

Byddai'r gwaith adeiladu ar gyfer elfennau’r rhan orllewinol yn cymryd oddeutu hyd llawn y cyfnod adeiladu. Rhagwelir y bydd datblygiad y rhan ddwyreiniol yn cymryd tua blwyddyn a hanner.