Cyngor i Sipsiwn a Theithwyr

Nid oes unrhyw leiniau awdurdodedig ar gael i Sipsiwn a Theithwyr aros arnynt yn Sir Ddinbych ar hyn o bryd.

Gwersylloedd ar dir y cyngor

Os ydych yn sefydlu gwersyll ar dir y cyngor, bydd swyddog o’n Adrannau Eiddo ac Addysg yn ymweld â chi.  Bydd cwestiynau’n cael eu gofyn i chi am eich sefyllfa, eich iechyd a’ch lles, a oes angen unrhyw gefnogaeth arall arnoch ac am faint ydych chi’n bwriadu aros ar y safle.

Oni bai fod unrhyw un yn eich grŵp ag anghenion penodol, gallwn gymryd camau cyfreithiol i gymryd meddiant o'r safle. 

Gwersylloedd ar dir preifat neu dir trydydd parti

Os ydych yn sefydlu gwersyll ar dir preifat neu dir trydydd parti, perchennog y tir sy’n gyfrifol am gymryd camau gweithredu. 

Gweler ein cyngor i berchnogion tir.

Camau cyfreithiol yn erbyn gwersylloedd diawdurdod

Bydd camau gweithredu’n fwyaf tebygol o arwain at Orchymyn Llys Sifil ar gyfer Meddiant, a fydd yn cael ei osod ar y safle, a bydd camau'n gweithredu'n dilyn. Os yw tirfeddianwyr preifat yn gweithredu o dan gyfraith gyffredin, gall troi allan ddigwydd yn sydyn iawn, a gall beilïaid ymddangos o fewn oriau.

Er bod tresmasu’n drosedd sifil, os yw ymddygiad grŵp yn mynd yn erbyn Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994, neu os oes tystiolaeth o weithgarwch troseddol, gall yr Heddlu weithredu.

Tai

Gallwch gael gwybodaeth am dai yn Sir Ddinbych gan ein hadain dai.