Datganiadau cyfrifin

Mae’r datganiad cyfrifin blynyddol yn adrodd ar sefyllfa’r cyngor ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, ac ar drafodion yn ystod y flwyddyn honno.

Gallwch lawrlwytho’r datganiadau cyfrifin diweddaraf isod.

Ar wahân i ddatganiad cyfrifin 2012-13 a 2013-14, mae'r dogfennau hyn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cyngor Sir Ddinbych a Cyd-Bwyllgor Bryniua Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Rhybudd o Archwiliad Cyfrifon 2020/21

Rhoddir rhybudd yn ôl Adran 30 ac 31 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Rheoliadau 21, 22 ac 24 o’r Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014:

  • O ddydd Iau 2 Medi hyd ddydd Mercher 29 Medi 2021 yn gynwysedig (ag eithrio dyddiau Sadwrn a Sul) rhwng 10am a 3.30pm, gall unrhyw un wneud cais i'r Pennaeth Gwasanaethau Cyllid ac Eiddo (Swyddog Adran 151), yn Swyddfeydd y Cyngor, Rhuthun am gael archwilio a gwneud copiau o gyfrifon yr uchod am y flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2021 a phob llyfr, gweithredoedd, biliau contractau, talebau a derbynebau perthynol.
  • Ar ddydd Iau 30 Medi 2021 am 10am bydd Archwilydd Cyffredinol Cymru neu ei gynrychiolydd o Archwilio Cymru yn eu swyddfa yn Abergele ar 02920 320500, ar gais unrhyw etholydd llywodraeth leol yn rhanbarth y cyfrifon, i roi cyfle i’r etholydd neu ei gynrychiolydd ei holi am y cyfrifon, ac unrhyw etholwr o’r fath neu y caiff ei gynrychiolydd ddod gerbron yr Archwilydd a gwrthwynebu unrhyw rai o’r cyfrifon. Ni ellir gwneud unrhyw wrthwynebiad gan, neu ar ran, unrhyw etholydd os na fydd yr Archwilydd wedi derbyn rhybudd ysgrifenedig ymlaen llaw o’r gwrthwynebiad y bwriedir ei wneud a’r rhesymau am hynny. Pan fydd etholydd yn anfon rhybudd i’r Archwilydd bydd raid iddo hefyd anfon copi o’r rhybudd at y Cyngor Sir i’r cyfeiriad isod.
  • Yr Archwilydd Cyffredinol Cymru yw Mr Adrian Crompton a’i gyfeiriad yw Archwilio Cymru, Llawr Gwaelod, Uned 5325, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, Conwy, LL22 8LJ. Rhif ffon 02920 320500.

S Gadd
Pennaeth Gwasanaethau Cyllid ac Eiddo
Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Dyddiedig 9 Awst 2021

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archiwiliad

Rhoddir rhybudd trwy hyn bod Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi tystio for yr archwiliad o gyfrifon Cyngor Sir Ddinbych a Chydbwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 wedi ei gwblhau yn unol ag Adran 23 o Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (y Ddeddf).

Yn unol ag Adran 29 o’r Ddeddf, ar bob Ddydd Llun i Ddydd Gwener (arwahan i wyliau banc) rhwng yr oriau o 9yb i 4yp, gall etholydd ar gyfer yr ardal, yn dilyn cais i’r Prif Swyddog Ariannol, arolygu a wneud copi o’r Datganiad Cyfrifon yn y cyfeiriad isod, neu ofyn am gopi o’r Datganiad Cyfrifon i gael ei anfon iddynt am gost rhesymol am bob copi.

Steve Gadd
Prif Swyddog Ariannol
Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Dyddiedig 30 Tachwedd 2020

Cydbwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Sefydlodd Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Gydbwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae angen cyfrifon ar wahân ar gyfer Cydbwyllgorau. Gan mai Sir Ddinbych yw’r cyngor arweiniol mewn perthynas â’r gwasanaeth cyllid a chyfrifeg, cyfrifoldeb Sir Ddinbych yn cwblhau’r datganiadau ariannol.

Yn unol â Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1982 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2005 mae Sir Ddinbych wedi cyhoeddi Ffurflen Flynyddol Cydbwyllgor yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn dilyn yr archwiliad.