Datganiadau cyfrifon

Rhybudd o Archwiliad Cyfrifon 2022/23

Gallwch bellach ymgeisio i weld cyfrifon Cyd-bwyllgor Cyngor Sir Ddinbych ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023. Fe fyddant ar gael i’w gweld rhwng 25 Medi a 20 Hydref 2033, yn cynnwys y dyddiadau hynny (heblaw am benwythnosau).

Gweler yr hysbysiad llawn a sut i ymgeisio.

Mae’r datganiad cyfrifon blynyddol yn adrodd ar sefyllfa’r cyngor ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, ac ar drafodion yn ystod y flwyddyn honno.

Datganiad Cyfrifon 2022/23

Mae Rheoliad 10(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol, Cyngor Sir Ddinbych lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod yn cyflwyno darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n ymwneud â hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw ar gyfer y flwyddyn honno. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 31 Mai 2023.

Dangosir terfynau amser statudol 2022/23 yn y tabl isod ynghyd â therfynau amser estynedig a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru.

Dyddiadau cau Datganiad Cyfrifon
EitemDyddiad cau statudolDyddiad cau estynedig
Datganiad Cyfrifon Drafft 31 Mai 2023 31 Gorffennaf 2023
Datganiad Cyfrifon Archwiliedig 31 Gorffennaf 2023 31 Rhagfyr 2023

Nid yw'r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio'r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023, a bydd yn gweithio o fewn y terfynau amser estynedig.

Dogfennau datganiad cyfrifon

Gallwch lawrlwytho’r datganiadau cyfrifon diweddaraf isod.

Ar wahân i ddatganiad cyfrifon 2012-13 a 2013-14, mae'r dogfennau hyn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cyngor Sir Ddinbych a Cyd-Bwyllgor Bryniua Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Rhybudd o Archwiliad Cyfrifon 2022/23

Rhoddir rhybudd yn ôl Adran 29 i 31 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a Rheoliadau 21, 22 ac 24 o’r Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014:

  • O ddydd Llun 25 Medi hyd ddydd Gwener 20 Hydref 2023 yn gynwysedig (ag eithrio dyddiau Sadwrn a Sul) rhwng 10am a 3.30pm, gall unrhyw un wneud cais i'r Pennaeth Gwasanaethau Cyllid ac Archwilio (Swyddog Adran 151), yn Swyddfeydd y Cyngor, Rhuthun am gael archwilio a gwneud copiau o gyfrifon yr uchod am y flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2023 a phob llyfr, gweithredoedd, biliau contractau, talebau a derbynebau perthynol.
  • Ar ddydd Llun 23 Hydref 2023 am 10am bydd Archwilydd Cyffredinol Cymru neu ei gynrychiolydd o Archwilio Cymru yn eu swyddfa yn Abergele ar 02920 320500, ar gais unrhyw etholydd llywodraeth leol yn rhanbarth y cyfrifon, i roi cyfle i’r etholydd neu ei gynrychiolydd ei holi am y cyfrifon, ac unrhyw etholwr o’r fath neu y caiff ei gynrychiolydd ddod gerbron yr Archwilydd a gwrthwynebu unrhyw rai o’r cyfrifon. Ni ellir gwneud unrhyw wrthwynebiad gan, neu ar ran, unrhyw etholydd os na fydd yr Archwilydd wedi derbyn rhybudd ysgrifenedig ymlaen llaw o’r gwrthwynebiad y bwriedir ei wneud a’r rhesymau am hynny. Pan fydd etholydd yn anfon rhybudd i’r Archwilydd bydd raid iddo hefyd anfon copi o’r rhybudd at y Cyngor Sir i’r cyfeiriad isod.
  • Yr Archwilydd Cyffredinol Cymru yw Mr Adrian Crompton a’i gyfeiriad yw Archwilio Cymru, Llawr Gwaelod, Uned 5325, Parc Busnes Gogledd Cymru, Abergele, Conwy, LL22 8LJ. Rhif ffon 02920 320500.

S Gadd
Pennaeth Gwasanaethau Cyllid ac Eiddo
Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Dyddiedig 11 Medi 2023.

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad

Rhoddir rhybudd trwy hyn bod Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi tystio fod yr archwiliad o gyfrifon Cyngor Sir Ddinbych a Chydbwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022 wedi ei gwblhau yn unol ag Adran 23 o Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (y Ddeddf).

Yn unol ag Adran 29 o’r Ddeddf, ar bob Ddydd Llun i Ddydd Gwener (arwahan i wyliau banc) rhwng yr oriau o 9yb i 4yp, gall etholydd ar gyfer yr ardal, yn dilyn cais i’r Prif Swyddog Ariannol, arolygu a wneud copi o’r Datganiad Cyfrifon yn y cyfeiriad isod, neu ofyn am gopi o’r Datganiad Cyfrifon i gael ei anfon iddynt am gost rhesymol am bob copi.

Steve Gadd
Prif Swyddog Ariannol
Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y Sir
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Dyddiedig 15 Chwefror 2023

Cydbwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Sefydlodd Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Gydbwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae angen cyfrifon ar wahân ar gyfer Cydbwyllgorau. Gan mai Sir Ddinbych yw’r cyngor arweiniol mewn perthynas â’r gwasanaeth cyllid a chyfrifeg, cyfrifoldeb Sir Ddinbych yn cwblhau’r datganiadau ariannol.

Yn unol â Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1982 a Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2005 mae Sir Ddinbych wedi cyhoeddi Ffurflen Flynyddol Cydbwyllgor yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn dilyn yr archwiliad.