Cyllidebau a chyllid

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth ariannol er mwyn i chi weld beth rydym yn cynnig gwario yn y dyfodol, yn ogystal â'n sefyllfa ariannol ar ddiwedd pob blwyddyn.

Services and information

Ein cyllideb

Fel pob Awdurdod Lleol ar draws Cymru, mae sefyllfa ariannol y Cyngor yn hynod heriol ar hyn o bryd, ac mae angen am arbedion cyllideb sylweddol yn ddigynsail.

Sut rydym ni'n gwario arian

Gwybodaeth ynglŷn â sut rydym ni’n gwario arian ac ar beth.

Datganiadau cyfrifin

Mae'r datganiad cyfrifin blynyddol yn adrodd ar sefyllfa'r cyngor ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, ac ar drafodion yn ystod y flwyddyn honno.

Adroddiadau cyllideb

Mae'r adroddiad cyllideb yn dangos gwariant cynlluniedig y cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod

Cyllidebau a chyllid ysgolion

Fforymau cyllideb ysgolion, datganiadau cyllideb Adran 52 a mwy.

Lwfans a chydnabyddiaeth ariannol cynghorwyr

Mae cynghorwyr yn derbyn lwfans blynyddol sylfaenol (telir cyfran ohono pob mis) sy’n amodol ar dreth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol.